Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

4. Субєкт права колективної (кооперативної) власностi

здiйснює свої правомочностi власника залежно вiд сфери їх

застосування - чи в процесi внутрiшньогосподарської дiяль-

ностi, чи зовнiшнiх пiдприємницьких, в тому числi ринкових

економiчних вiдносинах. При здiйсненнi внутрiшньогоспо-

дарської дiяльностi у вiдповiдностi iз Статутом i на основi

волевиявлення вищого та iнших органiв самоврядування

КСГП, ВСГК, провадиться володiння, користування i розпо-

рядження окремими обєктами права власностi (використову-

ється насiння в рiльничiй бригадi, згодовуються корми в тва-

ринницькiй фермi та iн.) реалiзовується бiзнес-план, буду-

ються господарськi примiщення.

Для здiйснення правомочностей власника в сферi зовнiш-

нiх позагосподарських вiдносин колективне сiльськогоспо-

дарське пiдприємство надiлено правом юридичної особи.

Зокрема, в ст. 7 п. 2 Закону "Про колективне сiльськогоспо-

дарське пiдприємство" записано, що останнє визнається

субєктом права власностi як юридична особа. Згiдно з Зако-

Право власностi КСГП_________________________227

ном "Про сiльськогосподарську кооперацiю" кооператив ви-

знається субєктом права власностi на майно кооперативу. У

цьому законi вiдсутня правова норма однозначна п. 2 ст. 7 За-

кону "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство".

Це право належить також i акцiонерному товариству, що ви-

значено Законом "Про господарськi товариства" вiд 19 верес-

ня 1991 р.

Колективна (кооперативна) власнiсть становить економiч-

ну основу дiяльностi КСГП, ВСГК i акцiонерного сiльсько-

господарського товариства. Ця дiяльнiсть охоплює собою як

внутрiшню господарську, так i зовнiшню, головним чином,

пiдприємницьку дiяльнiсть. Вiдносини колективної (коопера-

тивної) власностi у цих двох сферах характеризуються певним

складом обєктiв i змiстом, майновим наповненням. Право-

субскт КСГП, ВСГК, АСГТ як субєкт права власностi ви-

значається через категорiю юридичної особи. Застосування

категорiї (правового феномена) юридичної особи є правовим

засобом забезпечення їхньої участi у зовнiшнiх, в тому числi,

ринкових економiчних вiдносинах, у визначеннi його право-

здатностi, укладання виробничо-пiдприємницьких договорiв,

юридичної вiдповiдальностi у взаєминах з iншими субєктами

права власностi або ж права повного господарського вiдання

у державному пiдприємствi.

Наявнiсть у колективного сiльськогосподарського пiдпри-

ємства права юридичної особи є неодмiнною умовою реалiза-

цiї його правоздатностi. Однак для здiйснення права власнос-

тi в системi внутрiшньогосподарських правовiдносин КСГП,

ВСГК, АСГТ їхня ознака юридичної особи не є необхiдною.

Кожне iз названих сiльськогосподарських пiдприємств має

свого господаря в особi загальних зборiв членiв утворення

(зборiв уповноважених). Кожне таке пiдприємство має систе-

му самоврядування. Виходячи iз засад права самоврядування

кожне колективне сiльськогосподарське пiдприємство має

властиву йому систему органiв управлiння, якi в межах своєї

компетенцiї забезпечують реалiзацiю права власностi, органi-

зовують належне здiйснення права володiння, права користу-

вання, права розпорядження обєктами права власностi, роз-

поряджаються коштами, продукцiєю сiльськогосподарського

виробництва, беруть участь у ринкових економiчних право-

вiдносинах. Субєктом права власностi є виключно саме ко-

лективне сiльськогосподарське пiдприємство, а право юри-

228 Роздiл XI

дичної особи, яке йому належить, є засобом реалiзацiї права

власностi, правовим методом, що забезпечує КСГП, ВСГК,

АСГТ у суспiльному спiвжиттi виробникiв сiльськогосподар-

ської продукцiї.

Правом колективної власностi юридичне закрiплюються,

зокрема, правомочностi колективного пiдприємства як влас-

ника. Виходячи > його мсiи i iавл;iпь, визначається коло зна-

рядь i засобi>, необхiдних дли ведення громадського госпо-

дарства, здатнiсть никористовувати i розпоряджатися ними в

iнтересах КСГП, забезпечувати його пiдприємництво. В нор-

мах права визначено, що засоби виробництва i вироблена

продукцiя належать виключно пiдприємству. На кожне пiд-

приємство як субєкт права власностi повною мiрою поши-

рюються положення ст. 4 Закону "Про власнiсть", згiдно з

яким власник на свiй розсуд має право вчиняти щодо свого

майна будь-якi дiї, що не суперечать законовi. Вiн може ви-

користовувати це майно для здiйснення господарської чи iн-

шої не забороненої законом дiяльностi.

5. Економiчна сутнiсть i природа права колективної влас-

ностi визначають характер i змiст правоздатностi колектив-

них сiльськогосподарських пiдприємств. Однак, здiйснюючи

свою виробничо-господарську дiяльнiсть, користуючись i

розпоряджаючись її окремими обєктами, цi пiдприємства ви-

ходять iз своєї статутної правоздатностi. Змiст їхнiх правомоч-

ностей зумовлено економiчним змiстом власностi: володiнню

в економiчному розумiннi вiдповiдає право володiння; корис-

туванню - право користування; розпорядженню - право

розпорядження знаряддями, засобами i продуктами колек-

тивного виробництва. Зазначенi правомочностi пiдприємство

здiйснює на свiй розсуд, як у власних iнтересах, так i в iнте-

ресах членiв КСГП, не протиставляючи свої пiдприємницькi

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]