Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

I 590 Роздiл XXVII

.кож Закон України "Про вивiзне (експортне) мито на живу

худобу та шкiряну сировину" вiд 7 травня 1996 р.

Особливе мiсце в структурi законодавства щодо регулю-

; вання зовнiшньоекономiчної дiяльностi субєктiв агробiзнесу

мають укази та розпорядження Президента України. Так, на-

приклад, 4 жовтня 1994 р. Президент України видав Укази

"Про заходи щодо впорядкування розрахункiв за договорами,

якi укладають субєкти пiдприємницької дiяльностi України"

та "Про застосування мiжнародних правил, iнтерпретацiю ко-

мерцiйних термiнiв". З метою сприяння розвитку пiдприєм-

ництва в Українi Президент України 3 лютого 1998 р. видав

Указ "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiд-

приємницької дiяльностi", яким передбачаються додатковi

заходи щодо усунення перешкод для вiльної зовнiшньоеконо-

мiчної дiяльностi резидентами України. З метою посилення

.захисту внутрiшнього ринку i пiдтримки вiтчизняних товаро-

виробникiв сiльськогосподарської продукцiї та продовольства

7 Травня 1999 р. Президент України видав розпорядження

"Про заходи щодо захисту внутрiшнього ринку вiд iмпортної

сiльськогосподарської продукцiї та продовольства", яким зо-

бовязав Кабiнет Мiнiстрiв України подати на розгляд Вер-

ховної Ради України проекти законiв, у яких пропонувалося

передбачити пiдвищення ставок ввiзного мита на сiльсько-

господарську продукцiю та продовольство, якi у достатнiй

кiлькостi виробляються в Українi, а також пiдготувати пропо-

зицiї про вдосконалення законодавства щодо врегулювання

питань ввезення продуктiв продовольства як гуманiтарної до-

помоги, забезпечити виконання норм законiв України щодо

антидемпiнгових, спецiальних та компенсацiйних заходiв для

захисту економiчних iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв

сiльськогосподарської продукцiї та продовольства.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть регулюється також по-

становами Кабiнету Мiнiстрiв України, актами Нацiонально-

го Банку України, Державного митного комiтету, iншими ак-

тами мiнiстерств i вiдомств, якi видаються на виконання ви-

мог чинних законiв у цiй сферi. Наприклад, Кабiнет Мiнiст-

рiв України 14 квiтня 1999 р. прийняв постанову "Про

сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi", у якiй визначив

порядок нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дi-

яльностi окремо визначеними пiдприємствами - резидента-

ми України, для яких встановлюється режим сприяння такiй

Правове регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi... 591

дiяльностi. 29 квiтня 1999 р- Кабiнет Мiнiстрiв України видав

постанову "Про деякi питання регулювання товарообмiнних

(бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяль-

ностi, якою затвердив перелiк товарiв (робiт, послуг), з ви-

користанням яких здiйснення товарообмiнних (бартерних)

операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi заборо-

няється.

Важливу роль в регулюваннi зовнiшньоекономiчної дiяль-

ностi субєктiв агробiзнесу вiдiграють договори України з

Iншими державами та мiжнародними органiзацiями щодо

економiчного спiвробiтництва, торгiвлi, захисту iнвестицiй,

уникнення подвiйного оподаткування тощо. Мiжнароднi уго-

ди та акти мiжнародних органiзацiй, до яких приєдналась Ук-

раїна, є частиною нацiонального законодавства України,

якою Верховна Рада України згiдно зi ст. 9 Конституцiї Ук-

раїни згодилась на їх обовязковiсть на територiї України. Се-

ред таких угод можна назвати Конвенцiю 00Н "Про догово-

ри мiжнародної купiвлi-продажу товарiв" 1980 р. та "Мiжна-

роднi правила по тлумаченню термiнiв iЇ4СОТЕКМ8" в ре-

дакцiї 1990 р., прийнятi Мiжнародною торговою палатою.

На правове регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

субєктiв агробiзнесу впливають i норми мiжнародного при-

ватного права при укладеннi договорiв купiвлi-продажу, пере-

везення, лiзингу тощо1.

3. Правове регулювання експортно-iмпортних

-; операцiй субєктiв агробiзнесу

:"с

1. Правове регулювання експортно-iмпортних операцiй

здiйснюється в рамках аграрної зовнiшньоторговельної полi-

тики держави i має бути спрямоване на забезпечення актив-

ного зовнiшньоекономiчного балансу України. З урахуванням

природно-клiматичних умов в Українi є значна кiлькiсть га-

лузей АПК, якi спроможнi випускати конкурентоспроможну

продукцiю на зовнiшнiй ринок: зернове господарство (зерно,

борошно), бурякiвництво (цукор, спирт), олiйнi культури

(олiя), виноградарство (винна продукцiя), плодоовочiвництво

Див.: Аграрне законодавство України: проблеми ефективностi. - К.,

1998. - С. 182.

1i92

-..<, иу-,-,; едзд.сдайч i:-.

Роздiл ХХШ

(плоди, овочi, консерви), картоплярство (крохмаль, спирт),

скотарство, вiвчарство, птахiвництво (мясо-молочна продук-

цiя, вовна, овчина, шкiра тощо). На сучасному етапi вже

практично сформована концепцiя аграрної зовнiшньоторго-

вельної полiтики, яка грунтується, по-перше, на розвитку в

Українi вiльної i регульованої державної системи мiжнародної

торгiвлi ресурсами у сферi агропромислового виробництва,

по-друге, створеннi спiльних пiдприємств для виробництва

сiльськогосподарської продукцiї i виробництва матерiально-

технiчних засобiв, по-третє, на залученнi iноземного капiталу,

мiжнародних фiнансових iнститутiв, банкiв, приватного бiз-

несу для iнвестування агропромислового комплексу, по-чет-

верте, на розширеннi науково-технiчних звязкiв з метою пiд-

вищення наукоємностi та конкурентоздатностi виробництва1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]