Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

3. Кримiнальна вiдповiдальнiсть передбачена за вчинення

екологiчних злочинiв, якими визнаються встановленi кримi-

нальним законом суспiльнi i екологiчно небезпечнi дiї (бездi-

яльнiсть), що посягають на встановлений режим використан-

ня, вiдтворення i охорону земель, iнших природних ресурсiв,

екологiчний правопорядок та нормативи екологiчної безпеки.

Кримiнальний кодекс злочинами у сферi рацiонального при-

родокористування визнає виннi, протиправнi, суспiльнi еко-

Правовi засади використання земель... 299

логiчно небезпечнi дiяння, якi можна згрупувати за такими

рiзновидами:

а) злочини, що порушують порядок ефективного викорис-

тання природних ресурсiв: самовiльне зайняття земельної дi-

лянки, незаконна порубка лiсу, потрава посiвiв i знищення

. насаджень, незаконне полювання, незаконне зайняття риб-

[ ним, звiриним та iншими промислами;

б) злочини, що порушують режим охорони природних ре-

сурсiв i обєктiв, як складової рацiонального природокористу-

iння: навмисне знищення чи пошкодження лiсових масивiв

ляхом пiдпалу або iншим загальнонебезпечним способом,

iдбале знищення чи пошкодження лiсових масивiв, пору-

ення правил боротьби з шкiдниками рослин, проведення

вибухових робiт з порушенням правил охорони рибних запа-

(їв, порушення законодавства про континентальний шельф,

порушення правил боротьби з епiдемiями, жорстоке пово-

дження з тваринами, знищення природних обєктiв;

[ в) злочини, що порушують норми екологiчної безпеки: за-

бруднення водойм i атмосферного повiтря, забруднення моря

речовинами, шкiдливими для здоровя людей або живих ре-

сурсiв моря, незаконне придбання, зберiгання, транспорту-

вання, використання, передача i знищення радiоактивних ма-

терiалiв, приховання або перекручення вiдомостей про стан

екологiчної обстановки чи захворюваностi населення, заго-

тiвля, переробка або збут радiоактивне забруднених продуктiв

харчування та iншої продукцiї, ввезення на територiю Украї-

ни речовин та матерiалiв, якi належать до категорiї небезпеч-

них вiдходiв тощо.

Залежно вiд характеру вчиненого злочину, його суспiльної

i i екологiчної небезпеки, квалiфiкуючих ознак, обєктiв пося-

| гання - субєктами кримiнальної вiдповiдальностi можуть

| бути громадяни i посадовi особи. Кримiнальнi санкцiї перед-

i бачають основнi покарання у формi виправних робiт, штра-

фу, позбавлення волi та додатковi покарання у виглядi по-

збавлення права займати певнi посади, конфiскацiї майна i

предметiв злочину.

Роздiл XIV

ПРАВО КОЛЕКТИВНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Поняття права

колективного самоврядування

1. Колективне самоврядування - система суспiльних

владно-управлiнських вiдносин, що iснують у кожному ко-

лективному сiльськогосподарському пiдприємствi як само-

стiйному колективному утвореннi (формi) сiльськогосподар-

ського виробництва. Це вiдносини зi здiйсненням владно-уп-

равлiнських функцiй найвищого та пiдлеглих йому органiв

управлiння дiяльнiстю колективного сiльськогосподарського

пiдприємства, визначенням повноважень цих органiв, їхньої

взаємодiї, розмежування й вiдповiдальностi за ефективнiсть

управлiння, провадження контрольно-ревiзiйної дiяльностi.

Вiдносини самоврядування своєю органiзацiйною основою

мають членство в КСГП усiх членiв-пiдприємств; економiчну

основу становить власнiсть колективного сiльськогосподар-

ського пiдприємства, а соцiально-трудову - колективна пра-

ця його членiв, особиста участь останнiх у веденнi громад-

ського сiльськогосподарського виробництва, вирiшеннi проб-

лем соцiального становища та його подальшого розвитку.

Найбiльш важливi вiдносини колективного самоврядуван-

ня закрiплюються законами i Статутом колективного сiль-

ськогосподарською пiдприємства. Взятi у своїй єдностi й

сукупностi, правовi норми, покликанi регулювати владно-

управлiнськi вiдносини у КСГП, становлять право колектив-

ного самоврядування, що є самостiйним iнститутом аграрно-

го права, елементом останнього.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]