Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

3. Чинне законодавство України вживає такi поняття, як

"соцiальний розвиток села", "соцiальна сфера села", "обєк-

ти соцiальної сфери села", однак не визначає цих понять як

самостiйних правових категорiй. З правової точки зору цi по-

няття необхiдно розумiти як коло суспiльних вiдносин, що

виникають у процесi реалiзацiї юридичними та фiзичними

особами соцiально-економiчних прав, державної пiдтримки

прiоритету соцiальних перетворень у сiльськiй мiсцевостi i

врегульованi нормами права.

Правове регулювання соцiального розвитку села необхiдно

розмежовувати з поняттям "правове забезпечення соцiально-

Правове забезпечення соцiального розвитку села 487

го захисту", оскiльки право на соцiальний захист включає в

себе право на забезпечення громадян у разi повної, часткової

або тимчасової втрати працездатностi, втрати годувальника,

безробiття з незалежних вiд них обставин, а також у старостi

та в iнших випадках, передбачених законом. Право на соцi-

альний захист є складовою частиною гарантованого Консти-

туцiєю України права на соцiальний розвиток села.

Аналiз норм чинного законодавства України дозволяє зро-

бити висновок про те, що соцiальна сфера села є самостiйним

обєктом правового регулювання i її слiд розглядати через

призму правового режиму обєктiв, за наявностi яких i ство-

рюються належнi соцiальнi умови на селi.

Х 1. Правовий режим

обєктiв соцiальної сфери села

1. Розгляд правового режиму обєктiв соцiальної сфери се-

ла передбачає зясування питання щодо визначення поняття

таких обєктiв, проведення їх класифiкацiї, аналiзу права

власностi i права користування обєктами соцiальної сфери,

правовi пiдстави змiни їх функцiонального використання то-

що. Визначення поняття перелiку обєктiв соцiальної сфери є

важливим для державного регулювання основних напрямiв

економiки шляхом прийняття бюджету та фiнансування соцi-

альної сфери, встановлення фiнансових i матерiальних пiльг i

переваг для тих субєктiв, якi спрямовують свої кошти на

реалiзацiю програм прiоритетного розвитку соцiальної сфери

села.

Чинне законодавство України не визначає єдиного понят-

тя "обєкти соцiальної сфери". У законах про прiоритетнiсть

соцiального розвитку села i агропромислового комплексу,

про охорону здоровя, про освiту, про культуру та iнших за-

конах i пiдзаконних актах вживаються рiзнi термiни щодо

визначення обєктiв соцiальної сфери, зокрема, "обєкти

соцiально-культурного призначення", "обєкти соцiальної

iнфраструктури", "обєкти охорони здоровя, фiзкультури i

спорту", "обєкти iнженерної iнфраструктури", "обєкти жит-

лового фонду" тощо. З метою забезпечення єдиного пiдходу

до визначення обєктiв соцiальної сфери у практичнiй дiяль-

йостi, Мiнiстерство фiнансiв разом з податковою адмiнiстра-

цiєю пвдготували листи вiд 9 квiтня 1993 р. та вiд 10 сiчня

488

< ЙМИУ- -"--"дч"- Яоздм ХХiii

1997 р., у яких визначили Тимчасовий Перелiк обєктiв, якi

вiдносяться до соцiальної сфери.

Вiдповiдно до вказаного Перелiку, обєкти соцiальної сфе-

ри подiленi на такi групи:

- житлово-комунальне господарство i побутове обслуго-

вування населення (житловi будинки, гуртожитки для робiт-

никiв i службовцiв, студентiв вищих i середнiх спецiальних та

загальноосвiтнiх нанчшiьних закладiв, школи-iнтернати, во-

догони, обєкти гiг>оiiост;iч;iнпн i теплозабезпечення тощо);

- охорона здоровя, фiзична культура i соцiальне забезпе-

чення (лiкарнi, станцiї швидкої допомоги, лiкувально-фiз-

культурнi заклади, протитуберкульознi, наркологiчнi диспан-

сери, полiклiнiки, пункти охорони здоровя, фельдшерсько-

акушерськi пункти, санаторiї-профiлакторiї, пансiонати, спе-

цiалiзованi санаторiї, пiонерськi табори, будинки вiдпочинку,

пансiонати, стадiони, спортивнi зали, воднi басейни, дитячi

< спортивнi школи, спортивнi клуби тощо).

- народна освiта (академiї, унiверситети, iнститути, технi-

куми, професiйнi училища, курси, учбовi комбiнати, курси

пiдвищення квалiфiкацiї, методичнi кабiнети, навчальнi шко-

ли, школи-iнтернати, дитячi садки, дитячi садки-ясла (комбi-

нат), дитячi майданчики, ясла, дитячi будинки тощо);

-д культура i мистецтво ( бiблiотеки, фiльмотеки, будинки

культури, клуби, будинки художнього виховання дiтей, кiно-

театри тощо). Крiм названих груп обєктiв соцiальної сфери,

вказаЦий Перелiк визначає також i види робiт, виконання

яких вважається "будiвництвом обєктiв соцiальної сфери се-

ла" за умови їх бюджетного фiнансування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]