Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЮСК Лекція 11.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
114.69 Кб
Скачать

Лекція 11

Тема: правове виховання і правова пропаганда

  1. Організація проведення роботи з підвищення рівня правових знань посадових осіб та працівників споживчої кооперації.

Робота по організації підвищення рівня юридичних знань і правового виховання працівників безпосередньо пов'язана не лише із здійсненням забезпечення законності, а й сприянням забезпечення збереження власності, використанням засобів для поліпшення економічно-фінансових показників суб'єкта госпо­дарювання.

Ця робота включає здійснення таких функцій:

  • організація і проведення силами юридичної служби (а та­кож із залученням працівників суду, прокуратури, викладачів права, спеціалістів податкової, зовнішньоекономічної служб, обласного відділення Фонду державного майна України тощо) правового навчання керівників і спеціалістів підприємств та інших суб'єктів господарювання;

  • організація і проведення правового навчання працівників, які виконують обов'язки з розпорядження матеріальними цінно­стями та їх збереження, відвантаження та приймання продукції, а також з оформлення відповідних документів, що мають юри­дичне значення (акти приймання, визначення кількості та якості продукції тощо);

  • організація та проведення правового навчання членів ре­візійних комісій, комісій з трудових спорів, профкомів тощо;

  • організація та проведення лекцій і бесід, конференцій, ви­робничих нарад з правових питань.

Юридична служба застосовує інші способи підвищення рівня правових знань і правового виховання працівників та інших гро­мадян. Отже, систематична планомірна робота по підвищенню правових знань керівників та відповідних спеціалістів є необхід­ною умовою піднесення рівня всієї правової роботи в суб'єкті господарювання.

Однією з основних форм цієї роботи є організація виробни­чих нарад і семінарів інструктивного характеру і лекцій з право­вих питань. При цьому, як показує багаторічний досвід органі­зації правової роботи в районах, області та державі, такі семінари і наради доцільно проводити із спеціальних питань господар­ської, фінансової діяльності суб'єктів господарювання та органі­зацій різних форм власності.

Нерідко працівників юридичних служб обирають до складу районних рад сільгосппідприємств, членами або головами проф­комів, комісій з трудових спорів, що на перший погляд сприяє поліпшенню правової роботи в суб'єктах господарювання, ос­кільки працівники юридичних служб добре знають чинне зако­нодавство, мають досвід правової роботи в суді, прокуратурі, орга­нах міліції та інших органах. Проте участь юрисконсульта в ро­боті громадських органів, виконання обов'язків нерідко не збігається із здійсненням його прямих посадових функцій, і тому це не бажано робити. Адже при такому навантаженні основна правова робота виконується не належним чином.

Практика свідчить, що доцільно проводити заняття з фахів­цями різних спеціальностей з окремих правових питань.

Особливо виправдовує себе в сільському господарстві прак­тика проведення семінарів з правових питань до початку основ­них сільгоспробіт та перед договірною кампанією з укладання різних господарських договорів.

Завдання, які стоять перед працівниками юридичної служби з правової пропаганди, вимагають не лише правової обізнаності, а й комплексного підходу, при якому повинні враховуватись бага­то чинників, конкретні умови суб'єкта господарювання, період року, стан законності на підприємстві, в господарстві, установі та іншому суб'єкті господарювання. Тому юрисконсультам ро­боту в цій сфері також рекомендується планувати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.