Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

622 Роздiл ххуи

цесi виробничо-пiдприємницької дiяльностi сiльськогоспо-

дарського пiдприємства.

Юридичне обслуговування сiльськогосподарських пiдпри-

ємств спрямоване на змiцнення законностi в сiльському гос-

подарствi. Його забезпечення досягається, по-перше, шляхом

забезпечення виконання i додержання вимог норм аграрного

права, по-друге, практичною правовою роботою юрискон-

сультiв, спрямованою на належне правозастосування, тобто

завдяки їхнiй роботi загальнi i арбiтражнi суди мають можли-

вiсть належним чином розiбратися у конкретнiй справi, дати

оцiнку юридичним фактам, врахувати певнi особливостi в

субєктних правомочностях сторiн i прийняти правильне рi-

шення. Додержання законностi полягає у виконаннi цих рi-

шень, що також входить до кола обовязкiв юрисконсульта

сiльськогосподарського пiдприємства.

2. Особливої значущостi обслуговування кожного окремо-

го КСГП, СпС, ВСГК, АСГТ, ДСГП набуває в умовах впро-

вадження в економiку ринкових економiчних чинникiв, ви-

знання сiльськогосподарських пiдприємств i фермерiв субєк-

тами пiдприємницької дiяльностi, укладання договорiв, якi е

правовою формою основного регулювання вiдносин цих

субєктiв пiдприємництва, здiйснення внутрiшньогосподар-

ського паювання, надання виробникам сiльськогосподарської

продукцiї допомоги у приватизацiї майна ДСГП та державних

переробних пiдприємств тощо. i

Сучасне юридичне обслуговування цих субєктiв усiх форм

власностi є, з одного боку, важливим елементом органiзацiй-

но-управлiнської дiяльностi органiв управлiння КСГП, СпС,

ВСГК, АСГТ, ТОВ i ДСГП, а з iншого, - формою надання

юридичної допомоги субєктовi пiдприємництва фахiвцем,

який володiє спецiальними знаннями. Характер i змiст юри-

дичного обслуговування випливає з правоздатностi аграрних

товаровиробникiв як юридичних осiб - субєктiв аграрного,

цивiльного, фiнансового та iнших галузей права України, а

також спецiальної правоздатностi осiб (фiзичних та юридич-

них), якi надають такi послуги. Таке обслуговування, по-пер-

ше, полягає у веденнi певної правової роботи i, по-друге;

здiйснюється в рiзних органiзацiйно-правових формах.

Головними напрямами, якi визначають характер i змiст

юридичного обслуговування, є: правильне застосування i до-

держання чинних правових норм у процесi вйробничо-госпо-

Юридтне обслуговування СГП 623

дарської й пiдприємницької дiяльностi; забезпечення право-

вими засобами схоронностi власностi пiдприємця; вiдсто-

ювання iнтересiв останнього як при укладеннi, так i при ви-

конаннi договорiв (контрактiв) iз заготiвельними, переробни-

ми, агросервiсними, постачальницькими пiдприємствами, за-

хист його iнтересiв у разi порушення цих договорiв тощо;

запобiгання порушенням законодавства при трудових вiдно-

синах iз найманими працiвниками з боку господарства-пра-

цедавця. Конкретний змiст i види правової роботи, залежно

вiд органiзацiйної форми юридичного обслуговування, визна-

чаються чинним законодавством, посадовими iнструкцiями

про функцiї осiб, якi здiйснюють обслуговування, чи умовами

договору (контракту) з юридичною або фiзичною особою на

виконання роботи з правового обслуговування.

3. Юридична служба i здiйснюване нею юридичне обслу<

говування є обовязковою умовою для забезпечення належної

дiяльностi правоохоронних органiв i, в першу чергу, загаль-

них i арбiтражних судiв при здiйсненнi правозастосування.

Визначальне призначення юридичного обслуговування

субєкта аграрного пiдприємництва полягає в органiзацiйно-

управлiнському забезпеченнi ефективного застосування пра-

вових норм у процесi повсякденної його (субєкта) дiяльностi.

Юридичне обслуговування служить також забезпеченню ви-

робничо-господарської самостiйностi кожного субєкта пiд-

приємництва, юридичне грамотного i економiчно обгрунто-

ваного оформлення та виконання ним своїх договiрних зо-

бовязань, виконання договору кожним iз його контрагентiв,

застосування майнових санкцiй в разi невиконання або не-

належного виконання зобовязань кожної зi сторiн за дого-

вором.

Юридичне обслуговування покликане забезпечити право-

вий захист майнових, земельних, фiнансових та iнших прав та

iнтересiв кожного субєкта аграрного пiдприємництва через

систему правоохоронних органiв i, в першу чергу, в арбiтраж-

ному, а також у мiжнародному арбiтражному судi чи загаль-

ному судi. Юридична служба зобовязана найактивнiшим чи-

ном сприяти схоронностi майна i здiйснювати правовий за-

хист майнових iнтересiв субєктiв аграрного пiдприємництва.

Юридичне обслуговування сiльськогосподарських пiдпри-

ємств охоплює правомочностi щодо застосування процедур-

но-процесуальних правил. Високий професiоналам є неоч

624 Роздiл XXV>

хiдним при пiдготовцi дiлових паперiв - листiв пiдприємства

у рiзнi iнстанцiї в справах пiдприємства, позовних заяв до за-

гального або до арбiтражного судiв, вiдповiдей та пояснень

щодо претензiй тих же позовних заяв, пояснень до комiсiї з

трудових спорiв та iн. Знання процесуального права є необ-

хiдним в разi участi юрисконсульта пiдприємства в засiданнях

загального або арбiтражного судiв при зверненнi в касацiйнi

iнстанцiї або ж до мiсцевої адмiнiстрацiї.

Юридичне обслуговування сiльськогосподарського пiд-

приємства становить собою складову частину (елемент) уп-

равлiнської дiяльностi пiдприємства, а суттєвi вiдносини, якi

виникають при цьому є управлiнськими. Субєктом цих вiд-

носин може бути член КСГП, ВСГК, АСГТ. У державному

сiльськогосподарському пiдприємствi i тих же КСГП, ВСГК,

АСГТ функцiї юрисконсульта може виконувати громадянин,

який має вищу юридичну освiту i працює в цьому пiдприєм-

ствi за трудовим договором (контрактом). Нарештi, юридичне

обслуговування сiльськогосподарського пiдприємства може

здiйснювати працiвник вiдповiдної статутної органiзацiї (мiж-

господарської юридичної групи).

Юрисконсульт сiльськогосподарського пiдприємства за

своїм правовим статусом є лише радником органiв управлiн-

ня, керiвника та iнших посадових осiб цього пiдприємства, як

такого, що має права юридичної особи, свiй Статут, пiдпадає

пiд чиннiсть аграрного законодавства. Юрисконсульт зо-

бовязаний неодмiнно додержуватись вимог аграрного зако-

нодавства i не допускати вiдхилень вiд його вимог з боку

сiльськогосподарського пiдприємства, його органiв управлiн-

ня, керiвника i посадових осiб. В разi прийняття вищим орга-

ном управлiння юридичної особи рiшення (ухвали), яке за

своїм змiстом, спрямоване на порушення закону i Статуту,

що призведе до ущемлення членських, майнових, управлiн-

ських, трудових прав громадян (членiв КСГП, ВСГК, АСГТ

чи працiвникiв ДСГК) юрисконсульт доводить до вiдому ке-

рiвника (посадових осiб) пiдприємства про таке вiдхилення

вiд вимог закону i Статуту пiдприємства.

4. За своїм змiстом дiяльнiсть сiльськогосподарських пiд-

приємств розмежовується на внутрiшньогосподарську i зов-

нiшню позагосподарську. Цим обєктивним фактором зумов-

люється потреба вiдповiдно розмежовувати (подiляти) систе-

му юридичного обслуговування цих пiдприємств на внутрiш-

Л ,.,,,.,

|г Юрууiичнб Ьбслуговування СГП

625

ньогосподарськi питання, що потребують юридичного обслу-

говування, i юридичнi питання, що регулюються нормами

права i також потребують вирiшення з допомогою юриста,

тобто вирiшення питань у сферi аграрних зовнiшнiх право-

вiдносин.

У сферi внутрiшньогосподарських правовiдносин юридич-

не обслуговування полягає у вирiшеннi внутрiшнiх господар-

ських органiзацiйно-правових питань, вiдносин членства в

КСГП, ВСГК, АСГТ, системи трудових правовiдносин, пра-

вомiрного вирiшення питань майнових прав, зокрема, сто-

совно паювання i одержання дивiдендiв, схоронностi майно-

вих фондiв, забезпечення належного їх правового захисту i

охорони.

Юридичне обслуговування в сферi аграрних зовнiшнiх

правовiдносин в першу чергу полягає у забезпеченнi належ-

ної договiрної дисциплiни мiж цими пiдприємствами та їхнi-

ми контрагентами, своєчасному i належному вирiшеннi їхнiх

спорiв у загальних i арбiтражних судах. Ефективнiсть юри-

дичного обслуговування - це забезпечення своєчасного i

повного вiдшкодування збиткiв i сплати майнових санкцiй в

разi порушення аграрно-договiрних зобовязань. Юридична

служба бере саму активну участь у захистi майнових прав та

iнших iнтересiв сiльськогосподарських пiдприємств у разi ви-

никнення питання про їхнє банкрутство та iн. Такi ж питання

виникають i при юридичному обслуговуваннi селянського

(фермерського) господарства. Зокрема, при порушеннi зо-

бовязань щодо придбання сiльськогосподарської технiки,

при реалiзацiї товарної сiльськогосподарської продукцiї,

одержаннi коштiв у кредит або ж несвоєчасному розрахунку

за цей кредит та в iнших випадках.

2. Нормативно-правовi акти про юридичну службу

в сiльському господарствi

1-У сiльському господарствi дiє цiлий ряд правових норм,

визначених спецiальними законами i нормативно-правовими

актами. За своїм призначенням i змiстом цi правовi норми

визначають предмет аграрного та iнших галузей права. Для

ефективного застосування цих норм на практицi виникає по-

треба у створеннi спецiальної юридичної служби, дiяльнiсть

якої була б спрямована на органiзацiйно-управлiнське забез-

цi><i. <"

626 Роздiл ХХУН

печення правомiрного застосування норм аграрного права.

Для цього необхiдно прийняти нормативно-правовi акти,

норми яких регламентували б повноваження юридичної

служби органiв державного управлiння сiльським господар-

ством. У використаннi вiдповiдних засобiв - юридичної

служби - мають потребу i сiльськогосподарськi пiдприєм-

ства, тобто вони користуються засобами юридичного обслу-

говування. Саме для забезпечення цих юридичних засобiв

Кабiнет Мiнiстрiв України видав 27 серпня 1995 р. постанову,

якою затвердив "Загальнi положення про юридичну служ-

бу..." мiнiстерства, iншого центрального органу центральної

виконавчої влади, державного пiдприємства, установи, ор-

ганiзацiї.

Цим пiдзаконним актом передбачено, що основне завдан-

ня юридичної служби полягає в органiзацiї правової роботи,

спрямованої на правильне застосування, бездоганне додер-

жання i попередження невиконання актiв законодавства, iн-

ших нормативних документiв мiнiстерством, пiдприємством,

а також їхнiми керiвниками i працiвниками при виконаннi

ними покладених на них завдань i функцiональних обовяз-

кiв. Зазначенi загальнi вимоги повною мiрою поширюються

на Мiнiстерство агропромислового комплексу України, усi

державнi сiльськогосподарськi пiдприємства та їхнiх керiвни-

кiв i працiвникiв.

Юридична служба мiнiстерства пiдпорядкована безпосе-

редньо керiвниковi мiнiстерства (мiнiстру) або ж за його рi-

шенням одному iз його заступникiв. На посаду керiвника

юридичної служби, його заступника, головного юрисконсуль-

та юридичної служби мiнiстерства призначаються особи з ви-

щою юридичною освiтою i стажем роботи за спецiальнiстю не

менше трьох рокiв, а провiдного юрисконсульта i вiдповiдної

категорiї юрисконсультiв, якi входять до складу юридичної

служби, - особи, якi мають вищу юридичну освiту або ж нав-

чаються на останнiх курсах вищих юридичних навчальних

закладiв.

Отримання юридичних послуг вiд субєктiв пiдприємницт-

ва, якi займаються юридичною практикою, також у загальних

рисах урегульовано Законом "Про пiдприємництво", ст. 4

якого вiднесла здiйснення юридичної практики до такого ви-

ду дiяльностi громадян i юридичних осiб, що може здiйсню-

ватися виключно за наявностi спецiального дозволу (лiцензiї).

Юридичне обслуговування СГП

Цi субєкти пiдприємництва мають бути зареєстрованi у дер-

жавних органах виконавчої влади.

Формуванню юридичної служби, зокрема в сiльському

господарствi, присвячено також пiдзаконнi, урядовi та прези-

дентськi акти загального значення.

2. Повноваження юридичної служби Мiнiстерства агро-

промислового комплексу України визначено спецiальним

Положенням про юридичне управлiння цього мiнiстерства,

затвердженим наказом Мiнагропрому України вiд 19 грудня

1997 р. Основу цього акта становить наведене вище Загальне |

положення про юридичну службу вiд 27 серпня 1995 р. Згiдно

з Положенням юридичне управлiння визнається самостiйним

структурним пiдроздiлом центрального апарату Мiнагропро-

му України.

Основне завдання Управлiння полягає в органiзацiї право-

вої роботи, спрямованої на правильне застосування, неухиль-

не додержання та запобiгання невиконанню вимог актiв зако-

нодавства, iнших нормативно-правових актiв мiнiстерством,

а також його керiвництвом та працiвниками пiд час виконан-

ня покладених на них завдань i функцiональних обовязкiв.

Управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань орга-

нiзує i бере участь у забезпеченнi реалiзацiї державної право-

вої полiтики у галузi захисту законних iнтересiв мiнiстерства,

забезпечує правильне виконання законодавства, зокрема iн-

формує керiвництво мiнiстерства про необхiднiсть вжиття за-

ходiв до скасування актiв, прийнятих з порушенням законо-

давства. Разом з вiдповiдними структурними пiдроздiлами,

Управлiння узагальнює практику застосування законодавства

в галузi, готує пропозицiї щодо його вдосконалення, подає їх

на розгляд мiнiстерства для вирiшення питання стосовно не-

обхiдностi пiдготовки проекту акта законодавства та внесення

його в установленому порядку до директивних органiв. Уп-

равлiння перевiряє вiдповiднiсть законодавству проектiв на-

казiв та iнших нормативних актiв, якi подаються на пiдпис

керiвництву, вiзує їх за наявностi вiз керiвникiв заiнтересова-

них структурних пiдроздiлiв або осiб, що їх замiщують. У разi

невiдповiдностi проекту наказу чи iншого нормативного акта

законодавству, якщо внесенi до нього юридичним Управлiн-

ням зауваження не враховано. Управлiння, не вiзуючи про-

ект, подає письмовий висновок з пропозицiями щодо закон-

628

- №4" й Роздiл ХХУН

ного вирiшення вiдповiдного питання для прийняття оста-

точного рiшення мiнiстерством.

Управлiння бере участь у пiдготовцi проектiв актiв законо-

давства, господарських та iнших видiв договорiв (контрактiв),

розглядає проекти нормативно-правових актiв, якi надiйшли

для погодження з питань, що належать до компетенцiї гос-

подарства, готує проекти письмових висновкiв чи зауважень

до них. ,г.

Такими ж важливими є й iншi питання, вiднесенi до ком;-

петенцiї мiнiстерства. ,.:

3. Загальне положення про юридичну службу визначає за-

сади юридичного обслуговування державних пiдприємств.

Згiдно з цим актом юридична служба пiдприємства має такi

повноваження:

1) органiзовує i забезпечує правильне виконання норма-

тивно-правових актiв, подає керiвництву пiдприємства про-

позицiї щодо вирiшення правових питань виробничої, еконо-

мiчної i соцiальної дiяльностi пiдприємства;

2) координує роботу i бере безпосередню участь у пiдго-

товцi наказiв та iнших актiв пiдприємства, якi регулюють вiд-

носини структурних пiдроздiлiв i майнову вiдповiдальнiсть;

,3) перевiряє вiдповiднiсть законодавству проектiв наказiв

та iнших актiв, якi подаються на пiдпис керiвниковi пiдпри-

ємства, вiзує їх при наявностi погодження цих проектiв iз за-

iнтересованими пiдроздiлами. Прийняття рiшення керiвни-

ком пiдприємства без попередньої перевiрки юридичною

службою не допускається.

На юридичну службу державного пiдприємства поклада-

ються обовязки стосовно її участi у пiдготовцi, проведеннi

контролю за виконанням господарських договорiв (контрак-

тiв) з iншими пiдприємствами, установами i органiзацiями;

вона дає правову оцiнку проектам таких договорiв, органiзо-

вує претензiйну роботу, веде позовну роботу; представляє в

установленому законодавством порядку iнтереси пiдприєм-

,ства в судах (загальних i арбiтражних), iнших органах пiд час

розгляду правових питань i спорiв; дає правову оцiнку пре-

тензiям, якi предявляються до пiдприємства, або ж висуває

вимоги у звязку з порушенням майнових прав i законних iн-

тересiв пiдприємства. Юридична служба контролює додер-

жання структурними пiдроздiлами встановленого на пiдпри-

ємствi порядку висунення i вирiшення претензiй. На основi

629

Юридичне обслуговування СГП

проведеного аналiзу результатiв вирiшення претензiй) позовiв

та iнших справ, практики укладання i виконання договорiв

(контрактiв) подає керiвниковi пiдприємства вiдпоРШ11 "ро-

позицiї щодо полiпшення правового забезпечення господар-

сько-договiрної дiяльностi.

iстотну правомочнiсть юридичної служби становить необ-

хiднiсть збереження майна i захист майнових прав iтiдприєм-

ства. Ця служба дає юридичнi висновки щодо правомiрностi

списання матерiальних цiнностей, дебiторської заборгованос-

тi, нерацiональних витрат, а також правову оцiнку фактам не-

достач, розкрадання, безгосподарностi, випуску недоброякiс-

ної продукцiї, псування майна i продукцiї. Юристи зобовяза-

нi розглядати матерiали щодо вiдшкодування шкоди за раку-

нок винних. Юридична служба готує такi матерiали спiльно з

вiдповiдними пiдроздiлами пiдприємства на основi економi-

ко-правового аналiзу даних бухгалтерського звiту i статистич-

ної звiтностi, iнших документiв фiнансово-господарської дi-

яльностi пiдприємств i матерiалiв, поданих правоохоронними

i контролюючими органами.

Загальне положення про юридичну службу мiстiть в собi

правову норму стосовно юридичної вiдповiдальностi її пра-

цiвникiв (п. 12). Працiвник юридичної служби, який не вико-

нав передбачених цим актом заходiв по усуненню порушень

законодавства, якi призвели до негативних економiчних на-

слiдкiв, ущемлення прав i законних iнтересiв пращв6 лД"

приємства несе вiдповiдальнiсть в установленому законодав-

ством порядку.

4. Загальне положення про юридичну службу поширює

свою чиннiсть лише на органи державного управлiння сiль-

ським господарством i продовольством України i державного

сiльськогосподарського пiдприємства, установи, органiзацiї, а

також на державнi пiдприємства, якi переробляють сiльсько-

господарську сировину i виготовляють харчовi продукти-

Цей акт не торкається таких основних виробникiв сiльсь-

когосподарської продукцiї рослинного i тваринного похо-

дження, сiльськогосподарської сировини для тiiдїiрiлеистй

легкої i харчової промисловостi, якими є колективно-коопе-

ративнi сiльськогосподарськi пiдприємства i товариства

(КСГП, ВСГК, СпС, АСГТ).

В Українi колективнi сiльськогосподарськi утворення

(колгоспи) мають значний досвiд юридичного обслїоиун-

630

Роздiл ХХУН

ия. Починаючи з 1960 р., юрвдичне обслуговування колгоспiв

здiйснювали адвокати як члени юридичних консультацiй.

Згодом цi функцiї успiшно виконували юристи, якi працюва-

ли в складi мiжгосподарських юридичних груп при районних

управлiннях сiльського господарства.

Основнi права та обовязки юрисконсульта колгоспу були

вмiщенi у "Примiрному положеннi про основнi функцiї ке-

рiвникiв i спецiалiстiв колгоспiв Української РСР", прийня-

тому Радою колгоспiв 20 грудня 1971 р. Цей акт дiє i нинi. У

загальних положеннях цього акта визначено, яка особа може

займати посаду юрисконсульта колгоспу, її основнi обовяз-

ки, права та вiдповiдальнiсть. Згiдно з цим актом юрискон-

сульт вiдповiдає за: 1) своєчасну постановку питання перед

органами управлiння господарства та вiдповiдними держав-

ними установами про усунення допущених порушень чинно-

го законодавства, положень Статуту колгоспу; 2) правиль-

нiсть i достовiрнiсть поданих довiдок, висновкiв, порушення

встановленого законом строку давностi щодо подання позову

до суду або строку щодо оскаржень судових рiшень; 3) своє-

часне подання слiдчим органам матерiалiв про вчиненi злочи-

ни та прийняття залежних вiд нього заходiв по вiдшкодуван-

ню матерiальних збиткiв, заподiяних господарству.

Вiдповiдальнiсть юрисконсульта згiдно з аграрним законо-

давством може бути такою як i вiдповiдальнiсть iнших поса-

дових осiб, тобто дисциплiнарною, матерiальною.

Враховуючи сучаснi скрутнi економiчнi умови для iснуван-

ня колективно-кооперативних сiльськогосподарських пiд-

приємств i товариств, ринковi економiчнi вiдносини при при-

дбаннi ними технiки i пально-мастильних матерiалiв i впрова-

дження торгових агробiржових форм реалiзацiї сiльськогоспо-

дарської продукцiї, безвiдповiдальне ставлення до оплати

працi членiв КСГП, ВСГК, СпС, АСГТта iнших працiвникiв

сiльськогосподарського виробництва вкрай необхiдно забез-

печити юридичне обслуговування сiльськогосподарських то-

варовиробникiв. У цьому звязку потрiбно розробити i прий-

няти рекомендацiйний правовий акт "Про юридичну службу,

колективно-кооперативних сiльськогосподарських пiдпри-

ємств". При розробцi проекту цього акта доцiльно врахувати

досвiд попереднiх рокiв, новi економiко-правовi обставини

сучасної дiяльностi цих товаровиробникiв i такий пiдзакон-

ний акт, яким є Загальне положення про юридичну службу

Юридичне обслуговування СГП 631

мiнiстерства, iншого центрального органу державної вико-

навчої влади, державного пiдприємства, установи, органiза-

цiї, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд

27 серпня 1995 р.

3. Субєкти - виконавцi юридичного обслуговування

сiльськогосподарського пiдприємства

1. Економiчна виробничо-пiдприємницька дiяльнiсть сiль-

ськогосподарських пiдприємств може стати оптимально

ефективно-результативною лише за умови досконалого юри-

дичного обслуговування. Це можливо при наявностi у сiльсь-

кому господарствi субєктiв - виконавцiв юридичного обслу-

говування, як таких, що сумлiнно здiйснюють свої посадово-

трудовi обовязки, складають досконалi органiзацiйно-управ-

лiнськi документи, отримують постiйну пiдтримку з боку

вiдповiдних органiв державної влади i державного управлiння

сiльським господарством та керiвникiв сiльськогосподар-

ських пiдприємств, яким вони надають свої послуги юриста-

консультанта.

Субєкти - виконавцi роботи по юридичному обслугову-

ванню органiв державного управлiння сiльським господар-

ством i сiльськогосподарськими пiдприємствами залучаються

на посаду з урахуванням засад, визначених постановою Кабi-

нету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 1995 р. Згiдно з цiєю по-

становою i загальним положенням про юридичну службу, за-

лежно вiд обсягу, характеру i складностi правової роботи

створюється, як правило, у формi самостiйного структурного

пiдроздiлу юридичне управлiння (вiддiл, сектор, бюро, група

i т. д.), або вводиться посада юрисконсульта вiдповiдної ка-

тегорiї.

Надання юридичної допомоги пiдприємству може здiй-

снюватися на пiдставi договору, укладеного юридичною або

фiзичною особою, - субєктом пiдприємницької дiяльностi,

який має спецiальний дозвiл (лiцензiю) на здiйснення юри-

дичної практики, або з адвокатом, адвокатами бюро, фiрмою,

конторою або iншим адвокатським утворенням.

Основнi завдання юридичної служби викладенi у Загаль-

ному положеннi про юридичну службу. Вони полягають в ор-

ганiзацiї правової роботи, спрямованої на правильне застосу-

вання, бездоганне додержання ними вимог актiв законодав-

632 Роздiл XXVII

ства, i попередження невиконання iнших нормативних доку-

ментiв мiнiстерством, сiльськогосподарським пiдприємством,

а також їхнiми керiвниками i працiвниками пiд час виконан-

ня покладених на них завдань i функцiональних обовязкiв. У

процесi здiйснення юридичного обслуговування сiльськогос-

подарських пiдприємств особлива увага повинна придiлятися

питанням, якi безпосередньо повязанi iз участю пiдприєм-

ства в ринкових економiчних вiдносинах (своєчасне i належ-

не виконання аграрно-договiрних зобовязань щодо видiв,

кiлькостi i якостi продукцiї, розрахункiв за неї, повернення

кредитiв i т. iн.). Таким же важливим завданням є забезпе-

чення належної охорони державного i колективно-коопера-

тивного майна та захисту трудових прав працiвникiв сiльсько-

го господарства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]