Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

Iснуючих ксгп на засадах самоврядування I пiдприємництва

(п. 1 ст. 1 Закону "Про колективне сiльськогосподарське пiд-

приємство") виникла необхiднiсть здiйснювати кооператив-

ним пiдприємством оцiнку особистого внеску кожного пра-

цездатного члена у прибутковiсть колективного сiльськогос-

подарського пiдприємства (сiльгоспкооперативу, спiлки се-

лян тощо). З огляду на це, з розширенням ринку працi в

аграрних пiдприємствах кооперативного типу виникає потре-

ба уважнiшого пiдходу до питання, кого ж саме, якої сумлiн-

ностi та рiвня квалiфiкацiї приймають до членiв колективу.

А тому вирiшення питання про вступ i прийняття до членiв

КСГП, ВСГК, СпС тощо становить поєднання двох волеви-

явлень - волi особи, яка бажає стати членом, i волi вищого

органу самоврядування кооперативного типу аграрного .пiд-

приємства.

З прийняттям Закону "Про сiльськогосподарську коопера-

цiю" зявляється поєднання ще третього волевиявлення сто-

рони - внесення членом вступною внеску, паю та додатко-

вого паю, а асоцiйованим членом - внесення тiльки пайово-

го внеску у створення та рочниток кооперативу КСГП,

ВСГК, АСГП тощо.

7. Порядок прийняття громадян до членiв аграрного пiд-

приємства кооперативного типу передбачає подання ними

письмової заяви до правлiння цього пiдприємства (сiльгосп-

кооперативу, спiлки селян тощо), яка має бути розглянута у

присутностi заявника на засiданнi правлiння (з додержанням

кворуму). На правлiння покладається обовязок розглянути

заяву i винести рiшення: рекомендувати чи не рекомендувати

особу, яка подала заяву загальним зборам (чи зборам уповно-

важених), прийняти чи нi її до членiв аграрного пiдприємства

кооперативного типу.

Законами України "Про колективне сiльськогосподарське

пiдприємство" та "Про сiльськогосподарську кооперацiю" це

питання вирiшується дещо iнакше. У ст. 23 першого Закону

зазначено, що повноваження загальних зборiв (зборiв упов-

новажених) i правлiння колективного сiльськогосподарського

пiдприємства визначаються Статутом пiдприємства. У п. 2

цiєї статтi подано обовязковий перелiк питань, що належать

до компетенцiї загальних зборiв (зборiв уповноважених). У

цьому перелiку вiдсутнi питання про прийняття i вихiд/ви-

клюiсшiи з членiв сiльгосппiдприємства кооперативного ти-

пу. У ст. 9 Закону "Про сiльськогосподарську кооперацiю" рi-

шення про прийом в члени ВСГК приймає правлiння або го-

лова кооперативу i це рiшення пiдлягає схваленню загальни-

ми зборами. Порядок прийняття такого рiшення i його

схвалення визначається статутом кооперативу. Саме тому цi

питання мають бути врегульованi нормами Статуту колектив-

ного сiльськогосподарського пiдприємства (ВСГК, спiлки се-

лян тощо).

Згiдно з Примiрним зразком Статуту колективного сiль-

ськогосподарського пiдприємства, питання про прийняття,

вихiд/виключення члена з КСГП, ВСГК, СпС вiднесено до

вiдання вищого органу самоврядування. Цей зразок є ви-

ключно рекомендацiйним актом, що його затверджено пред-

ставницьким органом усiх КСГП Всеукраїнською радою ко-

лективних сiльськогосподарських пiдприємств i тому є пiд-

става вважати, що питання про прийняття, вихiд/виключення

члена має бути вiднесено до компетенцiї саме вищого органу

самоврядування - загальних зборiв (зборiв уповноважених),

а не правлiння - виконавчого органу.

8. При вирiшеннi питання про прийняття до членiв аграр-

ного пiдприємства кооперативного типу передбачається мож-

ливiсть щодо конкретної особи, яка вступає в члени пiдпри-

ємства встановити випробувальний строк до одного мiсяця

(як це встановлено чинним законодавством про працю) для

виявлення здiбностей особи, яка подала заяву про вступ, ви-

конувати роботу особистою працею в КСГП, ВСГК, СпС та

118 Роздiл V

брати участь в управлiннi справами цього пiдприємства як

його член.

9. У практичнiй дiяльностi КСГП, ВСГК, СпС трапляють-

ся випадки, коли при використаннi працi сезонних працiвни-

кiв останнi вступають до членiн цих пiдприємств тощо лише

з метою ухилення вiд сплати прибуткового податку. По сутi,

цi особи не мають намiру набути статусу члена пiдприємства

i виконувати статутнi зобовязання останнього. Для усунення

такої хибної практики Примiрний зразок Статуту колектив-

ного сiльськогосподарського пiдприємства мiстить правило,

згiдно з яким не допускається прийняття до членiв КСГП,

ВСГК, СпС, осiб, яких залучено для виконання тимчасової

або сезонної роботи.

10. У громадянина, прийнятого до членiв пiдприємства,

право членства виникає вiд дня розгляду його заяви на засi-

даннi правлiння i рекомендацiї (чи вiдповiдно поданню на

схвалення) правлiння (головою правлiння) вищому органу са-

моврядування прийняти цю особу до членiв КСГП, ВСГК,

СпС. Особа, яка не була рекомендована правлiнням (або вiд-

повiдно головою правлiння, як це встановлено статутом коо-

перативу), може оскаржити цю вiдмову загальним зборам

(зборам уповноважених) членiв КСГП, ВСГК, СпС.

2. Права та обовязки членiв сiльськогосподарських

пiдприємств кооперативного типу

1. Кожний член КСГП, ВСГК, СпС має субєктивнi права,

i на нього покладаються юридичнi обовязки, визначенi як аг-

рарним, так й iншим законодавством.

Цi правомочностi членiв аїрарних пiдприємств коопера-

тивного типу як рiнноправиих громадян Української держави

грунтуються на Конституцiї Укрнїни. Всi члени КСГП,

ВСГК, СпС користуються прачами i насугь однаковi обовяз-

ки щодо спiльної виробниче-господарської дiяльностi, що

набули свого подальшого розвитку з прийняттям в Українi

Законiв "Про власнiсть", "Про пiдприємництво", "Про ко-

лективне сiльськогосподарське пiдприємство", "Про сiльсь-

когосподарську кооперацiю", законiв i пiдзаконних норма-

тивно-правових актiв про приватизацiю майна в агропромис-

ловому комплексi, а також нової редакцiї Земельного кодексу

Право членства громадян у СГП кооперативного типу 119

та внесенням змiн до Цивiльного кодексу щодо права приват-

ної власностi громадян тощо.

Соцiально-економiчне призначення та юридичний змiст

правомочностей членiв аграрних пiдприємств є похiдними вiд

правового статусу, завдань та функцiй цих пiдприємств, пра-

вомочностей останнiх як юридичних осiб, заснованих на ко-

лективно-кооперативнiй власностi. Диференцiацiя та особли-

востi правовiдносин з участю цих аграрних пiдприємств ле-

жать в основi розмежування прав i обовязкiв повних та

асоцiйованих членiв (фiзичних та юридичних осiб). Пра-

вомочностi членiв аграрних пiдприємств кооперативного ти-

пу розмежовуються на: членськi органiзацiї; членськi трудовi;

членськi управлiнськi; членськi майновi; членськi соцiальнi

тоїцо. Правомочностi асоцiйованих членiв КСГП, ВСГК роз-

межовуються на; членськi асоцiативнi органiзацiї; членськi

аеоцштиннi управлiнськi з дорадчим голосом; членськi асо-

цiативнi майновi тiльки щодо отримання частки доходу та

першочергового отримання свого внеску, доходiв вiд їх зе-

мельних дiлянок.

Правомочностi дiйсних та асоцiйованих членiв КСГП,

ВСГК тощо органiзацiйного характеру становлять їхнi права

та обовязки щодо правил вступу до членiв цих пiдприємств,

юридичного оформлення членства, регулювання припинення

членства, оформлення цього юридичного факту, порядку роз-

рахункiв та iнших наслiдкiв припинення членства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]