Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

5. В якостi принципу державно-правового регулювання

сiльського господарства пiдставне розглядати положення ста-

тей 26 i 27 Закону "Про колективне сiльськогосподарське пiд-

приємство". По-перше, держава гарантує додержання прав i

законних iнтересiв пiдприємства та його членiв; по-друге,

держава забезпечує пiдприємству рiвнi з iншими товарови-

робниками правовi та iншi умови господарювання; по-третє,

органи державного управлiння будують свої вiдносини з пiд-

приємством, використовуючи економiчнi методи - податки,

позички, дотацiї, компенсацiї i цiни, що забезпечують еквiва-

лентний обмiн мiж сiльським господарством i промисловiстю.

Наведенi принципи лежать в основi державно-управлiн-

ської дiяльностi всiх ланок Мiнагропрому України.

Застосовування в сiльському господарствi форми колек-

тивної, державної i приватної власностi i вiдповiдних право-

вих iнститутiв права колективної власностi, права державної

власностi i права приватної власностi селянського (фермер-

ського) господарства i громадян визначають характер i змiст

державно-правового регулювання сiльського господарства. В

свою чергу вони зумовлюють доцiльнiсть визнання i напов-

нення вiдповiдним змiстом таких термiнiв: по-перше, для

регулювання аграрних вiдносин в сферi взаємин з участю дер-

жавних пiдприємств, установ, органiзацiй, обєднань - дер-

жавне управлiння сiльським господарством, по-друге, для регу-

лювання аграрних вiдносин з участю колективних пiдприєм-

ств i селянських (фермерських) господарств та громадян -

державне керiвництво сiльським господарством.

Державно-правове регулювання сiльського господарства_____195

2. Органи державного управлiння

сiльським господарством та їхнi повноваження

1. Центральним органом державного управлiння сiльським

господарством є Мiнiстерство агропромислового комплексу

України, як орган виконавчої влади. Мiнiстерство забезпечує

проведення в життя державної полiтики у сферi сiльського

господарства, садiвництва, виноградарства, харчової, пере-

робної та виноробної промисловостi, здiйсненнi заходiв для

гарантування продовольчої безпеки держави. Мiнагропрому

України пiдпорядкованi Комiтет харчової промисловостi Ук-

раїни i Комiтет з питань садiвництва, виноградарства та вино-

робної промисловостi України.

iiршюно стинонищс та його правомочностi визначаються

Цол<Ж9нн)iм про Мiнiстерство иiропромислового комплексу

Укрйiии, ЩО витверджено Указом Президента України вiд

15 листопада 1997 р. Цим актом визначено основнi правомоч-

ностi Мiнагропрому як субєкта адмiнiстративного права.

Положенням визначаються основнi завдання Мiнагропро-

му, з яких видно той великий обсяг органiзацiйно-управлiн-

ського розвитку, що його має здiйснювати це мiнiстерство.

На Мiнагропром покладаються такi завдання:

розроблення пропозицiй щодо основних напрямiв аг-

рарної полiтики, реалiзацiя державної полiтики з питань роз-

витку сiльського господарства, садiвництва, виноградарства,

харчової, переробної та виноробної промисловостi;

органiзацiя виконання актiв аграрного законодавства з

питань агропромислового комплексу i контроль за їх реалi-

зацiєю;

розроблення та координацiя виконання загально-держав-

них, регiональних програм, поточних планiв економiчного i

соцiального розвитку галузей агропромислового комплексу,

соцiальної сфери села;

здiйснення науково-технiчної i технологiчної полiтики в

галузях агропромислового комплексу;

розроблення пропозицiй щодо оптимiзацiї територiально-

го розмiщення сiльськогосподарського виробництва;

розроблення та реалiзацiя заходiв щодо запровадження су-

часних механiзмiв вираження функцiональних питань галузе-

вого i мiжгалузевого характеру, структурної перебудови галу-

зей агропромислового комплексу, реформування майнових i

земельних вiдносин на основi збереження та якiсного онов-

196

лення наявного ресурсного поте 11 пiїту, подолання негатив-

них явищ кризового характеру;

органiзацiя продовольчого ринку, маркетингу у сферi ма-

терiально-технiчного посточiїїiiiи, активiзацiя зовнiшньоеко-

номiчної дiяльностi;

здiйснення заходi> щодо дсржшiiiої пiдтримки вiтчизняних

товаровиробникi>, цiлi.опого використання бюджетних кош-

тiв, створення рiвних умпи для роїнитку цих форм власностi i

ГОСПОДНрiОiiiiiiiiН;

органi iiiiци роботи дсржiїпних служб з питань насiнництва

i розсади й цтпо, сорговипробунання i захисту рослин, ветери-

нарної медицини, племiнної справи, заготiвлi та якостi про-

дукцiї, наукового i кадрового забезпечення стандартизацiї,

карантинного режиму, охорони працi, технiки безпеки, наг-

ляду за технiчним станом машин i обладнання.

Мiнагропром спрямовує свою дiяльнiсть на реалiзацiю цих

основних завдань через систему пiдроздiлiв у виглядi голов-

них управлiнь, управлiнь, вiддiлiв та органiв контролю, спе-

цiалiзованих iнспекцiй, структуру якого складають:

/. Головнi управлiння:

Головне управлiння економiки

Головне управлiння фiнансово-кредитної та ! податкової

полiтики

Головне управлiння виробництва i маркетингу продукцiї

тваринництва з державною племiнною iнспекцiєю

Головне управлiння зовнiшнiх економiчних звязкiв

Головне управлiння технiчної полiтики, енергетики, ба-

лансiв i маркетингу матерiально-технiчних ресурсiв

Головне управлiння кадрової полiтики i аграрної освiти

Головне управлiння реформування вiдносин власностi i

нових форм госiюдарюиання

, Головне упраалiннн землеробства i маркетингу продукцiї

рослинництва

Головне управлiння ринкових вiдносин, маркетингу та; ба-

лансiв продовольчих ресурсiв ;

Головне управлiння iноземних кредитiв, iнвестицiй та

лiзингу ,...

Головне управлiння iнвестицiйної полiтики в капiтально-

му будiвництвi

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]