Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

2. Вiдповiдно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про прiоритет-

нiсть соцiального розвитку села i АПК у народному господар-

ствi", будiвництво обєктiв освiти, охорони здоровя, культу-

ри i спорту, служби побуту, благоустрiй територiй здiйсню-

ється за рахунок державного i мiсцевого бюджетiв. Спору-

дження названих у законi обєктiв може здiйснюватись як

пiдрядним, так i господарським способами. Однак це не оз-

начає, що господарства, маючи власнi кошти, не можуть здiй-

снювати аналогiчну дiяльнiсть. Так, наприклад, колективнi

сiльськогосподарськi пiдприємства можуть споруджувати й

обладнувати клуби, будинки культури, бiблiотеки та iншi

культурно-освiтнi заклади, санаторiї-прфiлакторiї, будинки

вiдпочинку, дитячi ясла i садки, будинки для людей похилого

вiку та iнвалiдiв, спортивнi споруди, сприяти розвитковi

культури i спорту. Аналогiчнi правомочностi у розглядуванiй

сферi мають iншi сiльськогосподарськi пiдприємства, в т. ч. й

державнi сiльськогосподарськi пiдприємства АПК. З цiєю ме-

тою колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства та iншi

товаровиробники вправi на договiрних засадах обєднувати

кошти з мiсцевими радами народних депутатiв, або самостiй-

но фiнансувати роботи по спорудженню обєктiв культурно-

побутового та спортивно-оздоровчого призначення. Спору-

дженi сiльськогосподарськими товаровиробниками обєкти

культурно-побутового призначення та спортивно-оздоровчо-

го характеру, збудованi за рахунок власних коштiв колектив-

них сiльськогосподарських пiдприємств та iнших товарови-

робникiв належать останнiм на правi власностi, якщо iнше не

передбачене законом чи договором.

Витрати, повязанi з утриманням i обслуговуванням впас

них обєктiв соцiально-культурного призначення, вiдносяться

Правове забезпечення соцiального розвитку села 501

на витрати виробництва. Вiдповiдно до п. 3.1.2 ст. З Закону

України вiд 28 грудня 1994 року "Про оподаткування прибут-

ку пiдприємств", балансовий прибуток зменшується на суму

витрат на утримання обєктiв соцiально-культурного призна-

чення, якi перебувають на балансi пiдприємств.

Згiдно з п. 10 Правил застосування Закону України "Про

оподаткування прибутку пiдприємств", затверджених поста-

новою Верховної Ради України вiд 27 червня 1995 року, до

обєктiв соцiально-культурного призначення належать обєк-

ти охорони здоровя, будинки-iнтернати для престарiлих та

Iнвалiдiв, дитячi дошкiльнi заклади, табори вiдпочинку та оз-

доровлення дiтей, обєкти культури i аматорського спорту, за-

клади освiти, якi перебувають на балансi пiдприємств. Пунк-

том 3 зазначеної постанови також встановлено, що до пере-

дачi обєктiв житлового фонду, якi перебувають на балансi

пiдприємств, мiсцевим радам народних депутатiв вони нале-

жать до обєктiв соцiально-культурного призначення i з ме-

тою оподаткування балансовий прибуток зменшується на су-

му витрат по їх утриманню вiдповiдно до ст. З Закону України

"Про оподаткування прибутку пiдприємств".

В умовах проведення приватизацiї майна державних

сiльськогосподарських пiдприємств доля обєктiв соцiально-

культурного та побутового призначення, якi вiдносяться до

загальнодержавної i комунальної власностi, визначається на

законодавчому рiвнi. Вiдповiдно до Закону України "Про

особливостi приватизацiї в агропромисловому комплексi" вiд

5 жовтня 1995 р., названi обєкти за згодою пiдприємств пе-

редаються на баланс органiв мiсцевого самонридування. По-

рядок такої передачi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв Украї-

ни. Так, наприклад, стосовно вiдомчого житла 6 листопада

1995 р. Кабiнет Мiнiстрiв України постановою № 891 затвер-

див Положення про порядок передачi в комунальну власнiсть

загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повно-

му господарському вiданнi або в оперативному управлiннi

пiдприємств, установ та органiзацiй. Положення визначає

правовi пiдстави та процедуру передачi у комунальну влас-

нiсть загальнодержавного житлового фонду в разi банкрут-

ства, змiни форми власностi або лiквiдацiї пiдприємств, уста-

нов та органiзацiй. Передача в комунальну власнiсть вiдомчо-

го житлового фонду в iнших випадках здiйснюється в такому

Ж порядку з дотриманням вимог абз. першого п. 4 ст. 33 За-

iюну України "Про пiдприємства в Українi". Вiдомчий жиг-

802

Роздiл ххт

ловий фонд передається у власнiсть вiдповiдних мiст, селищ i

сiл безоплатно.

3. Крiм названих способiв i форм забезпечення сiльського

населення обєктами культурно-побутового чи спортивно-оз-

доровчого призначення необхiдно назвати також i участь у

реалiзацiї цих заходiв пiдприємств промисловостi та iнших га-

лузей народного господарства, що безпосередньо не повязанi

з сiльськогосподарським та iiiропромисловим виробництвом.

З метою залучення таких пiдприємств до участi в розвитку со-

цiальної сфери села чинне мконоллвство закрiплює вiдповiд-

нi економiчнi стимули. Зокрема, вiдповiдно до ст. 7 Закону

України "Про прiоритетнiсть соцiального розвиту села та

АПК у народному господарствi", непрофiльнi пiдприємства,

що виконують державне замовлення на проектування та ви-

готовлення машин, обладнання i запасних частин для агро-

промислового комплексу, включаючи обєкти соцiально-

культурного призначення, забезпечуються матерiалами цен-

тралiзовано. Одержанi за рахунок цього доходи не оподат-

ковуються.

Доходи будiвельних, монтажних, проектних та iнших пiд-

приємств i органiзацiй, одержанi в результатi спорудження в

сiльськiй мiсцевостi житла, обєктiв побуту, культури, торгiв-

лi, охорони здоровя, фiзкультури i спорту, освiти, звязку,

шляхiв, енергетичних, газових i водороздiльних систем, тва-

ринницьких примiщень, iнженерно-технiчних комплексiв ма-

шинно-тракторного парку та iнших обєктiв, якi впливають

на полiпшення соцiального становища села, не оподаткову-

ються. Не оподатковується частина доходу пiдприємств, орга-

нiзацiй, що витрачається на розвиток та утримання соцiаль-

ної сфери села, обєктiв торгiвлi i побутового обслуговування,

фiзичної культури i спорту в сiльськiй мiсцевостi.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]