Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

3. Юридичний факт припинення права членства в колек-

тивному чи в iншому сiльськогосподарському пiдприємствi

тягне за собою певнi правовi наслiдки. Так, припинення

членства у КСГП, ВСГК тягне за собою позбавлення цiєї

особи статусу члена цього пiдприємства. Особа, яка вийшла

за власним бажанням з членiв колективного пiдприємства,

сiльськогосподарського кооперативу, має право на одержан-

ня своєї частки у спiльному майнi КСГП, ВСГК, СпС (паю)

натурою, грошима чи цiнними паперами, як це прямо вста-

новлено ст. 9 Закону "Про колективне сiльськогосподарське

пiдприємство" та стапями 12 i 25 Закону "Про сiльськогос-

подарську кооперацiю". Цiй особi без затримки має бути ви-

дано її трудову книжку, а також проведено з нею розрахунок.

У разi виключення з членiв КСГП, ВСГК iншого коопера-

тиву особi слiд повернути трудову книжку. Щодо належного

їй паю вважається обгрунтованою практика, коли пай все ж

їй видається, а також проводиться з нею розрахунок за вико-

нану роботу.

Роздiл VI

ПРАВО ЗАСНОВНИЦТВА 1 УЧАСТi

В АГРАРНИХ КОРПОРАТИВНИХ

ПРАВОВiДНОСИНАХ

1. Поняття права засновництва i права участi

в аграрних корпоративних правовiдносинах

1. В аграрних пiдприємствах корпоративного типу, якими

с такi господарськi товариства як акцiонернi товариства (вiд-

критого чи закритого типу) та товариства з обмеженою вiдпо-

нiдильнiстю. ииiиачальпа роль належить їх засновникам,

учионикiїм ти акцiонерам. За загальним правилом ними ви-

шиються фiзичнi особи та/або юридичнi особи приватного

права, та/або держава (в особi Фонду державного майна Ук-

раїни), якi утворили такi субєкти аграрного пiдприємництва

(аграрнi пiдприємцi). При створеннi останнiх громадяни та

юридичнi особи приватного права спочатку стають засновни-

ками, а пiсля державної реєстрацiї таких вiдкритих акцiонер-

них товариств (ВАТ) або закритих акцiонерних товариств

(ЗАТ) цi громадяни та юридичнi особи приватного права ста-

ють акцiонерами i набувають корпоративнi права. Пiсля дер-

жавної реєстрацiї аграрних товариств з обмеженою вiдповi-

дальнiстю (ТОВ) цi громадяни та юридичнi особи приватного

права стають учасниками i також набувають корпоративнi

права. Щодо Фонду державного майна України (ФДМУ), то

у процесi приватизацiї радгоспiв та iнших державних сiльсь-

когосподарських пiдприємств (ДСП) Фонд державного майна

є свого роду засновником ВАТ, а пiсля державної реєстрацiї

останнього стає акцiонером i набуває корпоративнi права в цих

аграрних ВАТ. Дiї засновникiв, акцiонерiв та учасникiв аграр-

них ВАТ, ЗАТ та ТОВ будуються на правi засновництва, учас-

тi та корпоративних правах. Цi права є також одними з визна-

чальних iнститутiв аграрного права України.

Щодо поняття та сутностi правосубєктностi аграрних пiдприємцiв кор-

поративного типу див. роздiл IV цього пiдручника.

г -

Право засновництва громадян та iнших засновникiв аг-

рарних (сiльськогосподарських), по сутi, приватних пiдпри-

ємцiв корпоративного типу як мiжгалузевий загальний iнсти-

тут цивiльного права являє собою сукупнiсть правових норм за-

конiв i пiдзаконних актiв, якими встановлюються певнi правила

щодо формування особами (зокрема, громадянами) статутного

фонду (статутного капiталу) аграрного ВАТ, ЗАТ, ТОВ, щодо

укладення мiж засновниками установчої угоди, своєчасного вне-

сення першого внеску до статутного капiталу (статутного фон-

ду), державної реєстрацiї ВАТ, ЗАТ, ТОВ, як пiдприємця кор-

поративного типу.

Право участi громадян та iнших учасникiв i акцiонерiв в

аграрних (сiльськогосподарських) ВАТ, ЗАТ i ТОВ як пiдпри-

ємцях корпоративного типу:

1) являє собою сукупнiсть правових норм законiв й уста-

новчих документiв щодо цих господарських товариств, якими

встановлюються певнi правила реалiзацiї цими акцiонерами

ВАТ i ЗАТ та учасниками ТОВ набутих ними корпоративних

прав;

2) охоплює юридичне оформлення участi (зокрема, вне-

сення остаточного внеску i формування статутного фонду

(капiталу) товариства), також;

3) охоплює його трансформування у корпоративне право,

зокрема внаслiдок одержання акцiонерами акцiй ВАТ i ЗАТ,

а учасниками ТОВ сертифiкатiв такого товариства, а також

набуття статутних прав та обовязкiв учасника цього пiдпри-

ємця корпоративного типу. Право участi охоплює також су-

купнiсть правових норм законiв, пiдзаконних актiв та уста-

новчих документiв, якими встановленi правила щодо припи-

нення вiдносин участi, виходу з аграрного пiдприємства кор-

поративного типу, юридичне оформлення цього факту, а

також правила, якими встаиоплснi права та обовязки грома-

дян-учасникiв у разi лiквiдацiї чи реорганiзацiї аграрного пiд-

приємства (товариства) корпоративного типу. Право участi

акцiонерiв аграрних ВАТ та ЗАТ та учасникiв аграрних ТОВ

охоплює також сукупнiсть правових норм законiв, пiдзакон-

них актiв та установчих документiв, якими встановлюються

права акцiонерiв та учасникiв на повернення у натуральнiй

формi вкладiв (зокрема, земель та iнших угiдь), переданих у

ВАТ, ЗАТ, ТОВ у користування цими товариствами.

Право засновництва i участi в ... корпоративних правовiдносинах 131

Право участi тiсно повязане з корпоративним правом

учасника, акцiонера ВАТ i ЗАТ i учасника ТОВ. Корпоратив-

не право у самих загальних рисах являє собою право власностi

учасника на частку (пай) у статутному фондi юридичної особи

корпоративного типу, створеної вiдповiдно до законодавства

про господарськi товариства, включаючи право на управлiння й

одержання вiдповiдної частки прибутку (дивiдендiв) пропорцiй-

но участi кожного з акцiонерiв ВАТ i ЗАТ i участникiв ТОВ вiд

прибуткової дiяльностi такої юридичної особи корпоративного

типу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]