Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

2. Право засновництва, участi I корпоративнi права зас-

новникiв, учасникiв та акцiонерiв в аграрних пiдприємствах

корпоративного типу грунтується на положеннях загальних

ииi|iадавчих актiв, зокрема законiв "Про власнiсть", "Про

пмВiрОЬКi iомiриитм", "Про приватизацiю майна держав-

мiiiприемотп". Це прано засновано також i на спецiальних

йффн" чяконодаичих та пiдзаконних актах, таких як Зе-

мельний кодекс України, Декрет Кабiнету Мiнiстрiв "Про

приватизацiю земельних дiлянок". Закон "Про особливостi

приватизацiї майна в агропромисловому комплексi", та iн-

ших урядових й вiдомчих актiв.

На пiдставi зазначених актiв право засновництва/участi

реалiзується через волевиявлення громадянина реалiзувати

наданi йому права щодо, по-перше, обєднання свого приват-

ного майна з майном iнших громадян для створення статут-

ного капiталу, заснування, укладення установчого договору,

прийняття статуту i проведення державної реєстрацiї заснова-

ного ним пiдприємства корпоративного типу (товариства);

по-друге, реалiзацiї свого права на приватизацiю державного

сiльськогосподарського пiдприємства через акцiонування ос-

таннього i взяття на себе прав та обовязкiв як учасника-ак-

цiонера; по-третє, реалiзацiї свого права на придбання акцiй

акцiонерного товариства (частки учасника товариства з обме-

женою вiдповiдальнiстю) в iнших осiб, в тому числi - фiзич-

них, приватних i державних юридичних осiб. Наприклад, се-

лянське (фермерське) господарство в особi його голови без

будь-яких обмежень може набути на законних пiдставах пра-

во (купити, одержати в рахунок сплати боргу, як невикуплену

заставу, як подарунок, спадщину тощо) акцiї приватизовано-

го через акцiонування (зокрема цукрового заводу) у грома-

дян, колективного сiльськогосподарського пiдприємства

5

Роздiл VI

(спiлки селян), iншого боржника або безпосередньо у Фондi

державного майна тощо.

3. Соцiально-економiчна природа аграрного пiдприєм-

ства-пiдприємця корпоративною типу як одна з форм про-

яву обєднання селянами свого капiталу способом створення

приватної юридичної огоГж з псиними цiлями, видами аграр-

но-пiдприємницької дiяльностi чумонлює характер взаємин

мiж його акцiонером чи учасником та самим пiдприємством

(товариством) корiїорiїтинного тину. На вiдмiну вiд права

членства колективних пiднриї мсти (де визначальним для ви-

никнення вiдносин е членство, бажання й здатнiсть особи-

члена кооператива власною працею брати участь у дiяльностi

i вже потiм - в управлiннi пiдприємством кооперативного

типу), у правi засновництва i, вiдповiдно, правi участi в пiд-

приємствi корпоративного типу визначальним є спочатку дiї

з заснування статутного капiталу, а пiсля державної реєстрацiї

акцiонерного товариства, товариства з обмеженою вiдповi-

дальнiстю - сама участь громадянина у статутному капiталi

пiдприємства цього типу.

В аграрних акцiонерних товариствах i товариствах з обме-

женою вiдповiдальнiстю селяни-учасники є iнвесторами цих

аграрних пiдприємств-пiдприємцiв корпоративного типу. i цi

пiдприємства (товариства) нацiленi на задоволення iнтересiв

iнвесторiв, на одержання останнiми прибуткiв (дивiдендiв)

вiд iнвестицiй, зроблених внесенням свого майна та коштiв у

капiтал товариства. Наведене є спiльним для акцiонерних то-

вариств i товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю у будь-якiй

сферi пiдприємництва (промисловостi, торгiвлi, сiльському

господарствi).

Особливiстю, притаманною саме аграрним господарським

товариствам, є, по-перше, предмет дiяльностi, по-друге, май-

но та/чи майновi прана (зокрема землi сiльськогосподарсько-

го призначення чи права користування ними), що вносяться

до їхнього статутного капiталу, по-третє, - коло субєктiв

громадян-селян, котрi обєднують своє майно, кошти, майно-

вi та немайновi права для створення аграрного пiдприємства,

покликаного не тiльки приносити їм як iнвесторам дивiден-

ди, але й виконувати певнi соцiальнi функцiї; цi пiдприємства

створюють також i робочi мiсця, якi займають головним чи-

ном акцiонери чи учасники цих аграрних товариств.

Наведенi особливостi аграрних пiдприємств-пiдприємцiв

корпоративного типу обумовлюють певнi особливостi струк-

Право засновництва i участi в ... корпоративних правовiдносинах 133

тури (елементiв) та змiсту вiдносин права засновництва/учас-

тi селян в цих товариствах. Так, на основi права засновницт-

ва/участi в аграрних пiдприємствах корпоративного типу дiс-

тають своє правове закрiплення i реалiзацiю правомочностi

майнового та управлiнсько-контрольного характеру. Перша й

друга правомочностi та саме право участi в аграрному пiдпри-

ємствi. корпоративного типу як узагальнюючий правовий

звязок мiж цим пiдприємством i його учасниками (акцiоне-

рами-iнвесторами) є одним з iнститутiв аграрного права, на

якому базується функцiонування на корпоративних засадах

форми аграрного пiдприємництва. Одночасно право участi як

iндивiдуальний правовий звязок учасникiв з окремим учас-

ником (акцiонером) певною мiрою зобовязального характеру

виступає у ролi визначального юридичного факту, що поро-

джус та -iумонлюс взаємнi права товариства i його учасникiв

(акцiонернi).

4, Прййо їИсновництва/участi характеризується такими го-

лоппими рисими, як i право членства у пiдприємствi коопера-

тиiiiюго тну. Це право є загальним, рiвним i особистим. Ви-

рiшення кожним селянином питання про створення для себе

прав та обовязкiв засновника/учасника товариства, про при-

дбання акцiй (часток) товариства i розпорядження цими ак-

цiями (часткою) є особистою правомочнiстю всiх право- та

дiєздатних громадян України.

Право засновництва/участi виключає можливiсть взаємної

вiдповiдальностi пiдприємства i його учасникiв по боргах

один одного. Воднораз кредитори мають право вимагати вiд

боржника-учасника товариства частки (акцiй) у майнi цих

пiдприємств у рахунок погашення боргу. Громадянин-учас-

ник, який несповна внiс свою частку, обумовлену в установ-

i Чому договорi, несе вiдповiдальнiсть перед кредиторами пiд-

приємства в розмiрi невнесеної частки.

2. Права та обовязки учасникiв

аграрних (сiльськогосподарських)

пiдприємств (товариств) корпоративного типу

1. Кожний учасник аграрного приватного пiдприємства

корпоративного типу має певнi права i несе певнi обовязки

вiдповiдно до норм чинного законодавства та установчих до-

кументiв. Правомочностi учасникiв цих пiдприємств визнача-

134 Роздiл VI

ються, зокрема, законами "Про власнiсть", "Про господар-

ськi товариства", "Про соцiальний розвиток села i агропро-

мислового комплексу" та iн., що конкретизуються в установ-

чих документах, насамперед - в установчому договорi та в

Статутi товариства (акцiонерного чи вiдповiдно - з обмеже-

ною вiдповiдальнiстю).

Суть аграрного приватного пiдприємства саме корпора-

тивного типу, його iгiлi. предмет дiяльностi та функцiї лежать

В основi диференцiацiї прiївомочностей їхнiх учасникiв, в сут-

ностi та змiстi їхнiх корпоративних прав. Цi правомочностi

розмежовуються на м.iйнонi та управлiнсько-контрольнi. У

тому разi, коли будь-який учасник (незалежно вiд його частки

у майнi товариства) особисто працює в цьому пiдприємствi

корпоративного типу, то у нього, крiм наведених вище, вини-

кають також i трудовi правомочностi.

Правомочностi майнового характеру засновниiв/учасникiв

мають притаманнi тiльки засновникам чи учасникам риси. Їх-

нi правомочностi визначаються у Законi "Про господарськi

товариства" i конкретизуються в установчих документах. Так,

спiльними для всiх засновникiв правомочностями майнового

характеру є їхнi права на внесення вкладу в натурi (будинкiв,

споруд, сiльськогосподарської технiки тощо), у виглядi цiн-

них паперiв (акцiй iнших субєктiв пiдприємництва), а також

грошима. Особливiстю внеску саме в аграрне корпоративне

пiдприємство є внесок у виглядi права користування земель-

ною дiлянкою (що належить селяниновi за правом приватної

власностi), права користування водою та iншими природни-

ми ресурсами. В останньому випадку за селянином-засновни-

ком зберiгається право приватної власностi на свою землю i,

вiдповiдно, виникає право на вимоги до заснованого пiдпри-

ємства (товариства) щодо рацiонального використання його

землi, вiдшкодування йому як пласниковi збиткiв, завданих

його землi, тощо. До прапомочностсй засновника майнового

характеру належать його прана (нiдповiдно до умов установ-

чого договору) на вiдшкодунання пiдприємством (товарист-

вом) витрат, понесених селянином при здiйсненнi необхiдних

дiй щодо пiдготування установчих документiв та проведення

реєстрацiї цього пiдприємства. Це право у нього виникає то-

му, що такi витрати не можуть бути зарахованi до внеску в

статутний капiтал (фонд).

Право засновництва i участi в ... корпоративних правовiдносинах Т35

. До загальних правомочностей учасника аграрного пiдпри-

ємства корпоративного типу належать права участi у розподi-

лi прибутку пiдприємства, а також право на одержання його

частини вiд прибутку (право на одержання дивiдендiв). Це

право учасника прямо передбачено пiдпунктом "б" п. 1 ст. 10

Закону "Про господарськi товариства".

2. Право на розподiл прибуткiв товариства i на одержання

прибутку випливає з права участi громадянина у товариствi.

Реалiзацiя цих прав учасником пiдприємства корпоративного

типу здiйснюється на пiдставi норм установчого договору та

статуту товариства. Юридичний факт участi у товариствi (точ-

нiше - у статутному капiталi) є єдиною правовою пiдставою

для виникнення права на розподiл прибуткiв та на одержання

дииiдсiщiїї. ¦диним обмеженням у реалiзацiї громадянином

прiМ на ролiсцЦл прибуткiв (1 вiдповiдно - на одержання ди-

iiщЙИiШв пiдстави, визначенi в законодавствi. Вiдповiдно до

"їiiКвЩi Про цiннi папери i фондову бiржу" вiд 18 червня

1991 р. розподiл прибуткiв, оголошення i виплата дивiдендiв

забороненi у випадках: вiдсутностi прибуткiв; коли розподiл

прибуткiв i виплата дивiдендiв призведуть до неплатоспро-

можностi товариства; наявностi дебiторської заборгованостi

пiдприємства корпоративного типу i особливо - його забор-

гованостi перед кредитором.

Учасники мають також i загальнi права, встановленi для

власникiв законами "Про власнiсть", "Про заставу", Цивiль-

ним кодексом тощо. Учасники можуть заповiдати свою част-

ку (акцiї), розпоряджатися нею (акцiями) на власний розсуд.

¦диним обмеженням, безпосередньо встановленим законом,

е обмеження прав учасника закритого аграрного акцiонерно-

го товариства щодо реалiзацiї своєї частки (акцiй) iншим осо-

бам без згоди на це самого товариства.

У разi лiквiдацiї аграрного пiдприємства корпоративного

типу його учасники мають право на одержання грошових

коштiв, що залишилися пiсля розпродажу майна пiдприєм-

ства, розрахункiв з найманою робочою силою, бюджетом,

банками, iншими кредиторами.

Майно, передане пiдприємству корпоративного типу учас-

никами в користування, повертається їм у натуральнiй формi

без винагороди.

3. Правомочностi управлiнсько-контрольного характеру

учасникiв пiдприємств корпоративного типу також безпосе-

136

редньо закрiплено в Законi "Про господарськi товариства".

Так, учасники мають право: а) брати участь в управлiннi

справами пiдприємства (товариства) її порядку, визначеному

в установчих документах, окрiм процесуальних питань, урегу-

льованих наведеним законом; 6) одержувати iнформацiю про

дiяльнiсть пiдприємства (тонариства). У ст. 10 наведеного ви-

ще закону зазначено, що на вимогу учасника товариство зо-

бовязане надавати йому дли очнииомлсния рiчнi баланси,

звiти товариства про дiяльнiсть, протоколи зборiв.

Управлiнсько-контрольнi правомочностi учасникiв буду-

ються на їхнiх правах на частку у статутному капiталi. На вiд-

мiну вiд кооперативного типу, в корпоративному типi пiдпри-

ємства учасники голосують за принципом "одна частка в ка-

пiталi (одна акцiя) - один голос", за винятком позбавлення

права голосу власника привiлейованої акцiї. Установчими до-

кументами може бути встановлено, що один голос на зборах

учасникiв мають особи, якi володiють певною кiлькiстю акцiй

(наприклад, право голосу на зборах створюваного Акцiонер-

ного земельного банку України здiйснюється за принципом

"10 акцiй - 1 голос"),

4. Обовязки засновникiв визначаються статтями 13, 26-

31, 35 Закону "Про господарськi товариства" та Установчим

договором про спiльну дiяльнiсть зi створення пiдприємства

корпоративного типу. Засновники зобовязанi, зокрема, ви-

конати умови Установчого договору, зробити першi внески (в

акцiонерне товариство - 50 вiдсоткiв, у товариства з обмеже-

ною вiдповiдальнiстю - ЗО вiдсоткiв), вiдкрити тимчасовий

рахунок у банку, провести iншi необхiднi дiї для здiйснення

державної реєстрацiї пiдприємства (товариства).

Обовязки учасникiв пiдприємств корпоративного типу

визначенi ст. II Закону "Про господарськi товариства". Цi

обовязки можуть бути розширенi нормами установчих доку-

ментiв.

Вiдповiдно до наведеної вище правової норми учасники

пiдприємства корпоративного типу (товариства) зобовязанi:

а) додержувати установчих документiв товариства i вико-

нувати рiшення загальних зборiв та iнших органiв управлiння

товариства;

б) виконувати свої зобовязання перед товариством, у тому

числi i повязанi з майновою участю, а також вносити вклади

Право засновництва i участi в ... корпоративних правовiдносинах 137

(оплачувати акцiї) у розмiрi, порядку та засобами, що їх пе-

редбачено установчими документами;

в) не розголошувати комерцiйної таємницi та iншої конфi-

денцiйної iнформацiї про дiяльнiсть товариства;

г) нести iншi обовязки, встановленi законодавством Ук-

раїни та установчими документами.

5. Майновi правомочностi засновникiв - фiзичних та

Юридичних осiб визначаються колом прав i обовязкiв щодо

зменшення маси власних коштiв, рухомого i нерухомого май-

на, зменшенням повнiстю або частково майнових та немай-

нових, повязаних iз майновими прав та прав користування

природними ресурсами. Коло майнових правомочностей цих

iасновникiв визначається i не обмежується змiстом Закону

"Про господарськi товариства", Цивiльного кодексу. Цi права

iио4|Й|i руттю розширюватися установчим договором та

iРСiМЬНИМИ рiшеннями як установчих зборiв, так i рiшен-

iiмi|НЩИХ орган iч ВАТ, ЗАТ та ТОВ включаючи та не об-

межуючи поиноiiаженпя, визначенi у статутi цих аграрних

пiдприємцiв корпоративного типу.

Так, згiдно з названими законами учасники (до реєстрацiї

ВАТ, ЗАТ ТОВ) мають право оцiнювати вклади iнших учас-

никiв до установчого фонду (капiталу) в порядку, визначено-

му установчими документами товариства. Вони на власний

вибiр можуть обрати спосiб здiйснення внеску як у натураль-

ному виглядi у власнiсть товариства, так i у виглядi передання

товариству права користування майном, земельними угiддя-

ми чи iншими природними ресурсами, що належить їм на

правi власностi.

Майновi правомочностi органiв приватизацiї майна рад-

госпiв та iнших ДСП i державних пiдприємств АПК визнача-

ються законодавством про цi органи.

Правомочностi майнового характеру включають в себе та-

кож i цiле коло обовязкiв засновникiв щодо спiльної дiяль-

ностi по створенню ВАТ, ЗАТ, ТОВ. їхнi обовязки визнача-

ються у Законi "Про господарськi товариства" i конкретизу-

ються в установчих документах. Так, спiльними для всiх зас-

новникiв правомочностями майнового характеру є їхнi

обовязки щодо внесення вкладу в натурi (будинкiв, споруд,

сiльськогосподарської технiки, обладнання, матерiальних

цiнностей тощо) цiнних паперiв, (акцiй iнших субєктiв пiд-

приємництва), iнших майнових прав (у тому числi на iнтелек-

туальну власнiсть) та грошових коштiв. Юридичнi особи при-

ватного права мають також додати висновки аудитора (ауди-

торської фiрми) щодо спроможностi здiйснити вiдповiднi

внески до статутного фонду ВАТ, ЗАТ та ТОВ.

Особливiстю внеску саме й аграрне товариство є внесок у

виглядi права користун.iпня земельною дiлянкою (що нале-

жить селяниновi на правi приiштної власностi), права корис-

тування водою та iншими природними ресурсами. В остан-

ньому випадку за сслянином-часновником зберiгається право

приватної власностi на свою землю i, вiдповiдно, виникає

право на вимоги до заснованого ВАТ, ЗАТ, ТОВ щодо рацiо-

нального використання його землi, вiдшкодування йому як

власниковi збиткiв, завданих його землi тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]