Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

7. Всi субєкти аграрного пiдприємництва здiйснюють

свою виробничо-господарську дiяльнiсть у межах, визначе-

них законодавством України, та вiдповiдно до своєї статутної

мети i правоздатностi. Як зазначено в Законi "Про колектив-

не сiльськогосподарське пiдприємство", основними завдан-

нями цього пiдприємства є виробництво товарної продукцiї

рослинництва i тваринництва, а також її переробка та iншi

види дiяльностi, спрямованi на задоволення iнтересiв усiх

членiв пiдприємства.

Неодмiнною умовою зазначеної дiяльностi пiдприємства е

її пiдприємницька результативнiсть, тобто кожна з галузей

господарювання повинна бути прибутковою, економiчно ви-

гiдною. Додержання цих умов випливає з вимог, викладених

у Законi "Про пiдприємництво". Згiдно зi ст. 1 цього Закону

пiдприємництво становить собою самостiйну iнiцiативу, на

власний ризик дiяльнiсть iз виробництва продукцiї, виконан-

ня робiт, надання послуг та заняття торгiвлею з метою одер-

жання прибутку.

За умов повної господарської самостiйностi сiльськогос-

подарських пiдприємств як юридичних осiб набуває особли-

вої значущостi додержання принципу правового забезпечен-

ня рацiонального поєднання високорентабельного вироб-

ництва та оптимального пiдприємництва у процесi їхньої дi-

яльностi.

Звiдси належить зробити висновок, що правове забезпе-

чення пiдприємництва в сутностi iснування та самозабезпе-

чення субєктiв аграрного пiдприємництва є принципом аг-

рарного права.

8. Дiяльнiсть колективних, кооперативних, акцiонерних i

державних сiльськогосподарських пiдприємств, селянських

i господарств здiйснюється з неодмiнним використанням дого-

вiрної форми регулювання економiчних та iнших суспiльних

вiдносин,

Реалiзацiя принципу пiдприємництва охоплює як внут-

рiшньогосподарськi, так i зовнiшнi ринковi економiчнi вiдно-

сини. Виробничо-господарська дiяльнiсть колективних i дер-

жавних сiльськогосподарських пiдприємств, селянських

(фермерських) господарств здiйснюється з неодмiнним вико-

ристанням договiрної форми регулювання економiчних та iн-

ших суспiльних вiдносин. Договiрнi зобовязання є основною

правовою формою регулювання ринкових економiчних вiд-

носин. Цi пiдприємства та селянськi (фермерськi) господар-

ства укладають на добровiльних засадах з пiдприємствами i

органiзацiями, якi здiйснюють заготiвлю i переробку сiльсь-

когосподарської продукцiї, договори на Її продаж. Окрiм то-

го, цi товаровиробники можуть реалiзовувати таку продукцiю

за власним розсудом будь-яким iншим споживачам, у тому

числi через бiржу або на ринках.

У цьому звязку аграрному праву властивi принципи пра-

вового забезпечення оптимального використання аграрно-

договiрних вiдносин, посилення частки майнових аспектiв у

системi аграрних правовiдносин, змiцнення договiрної дис-

циплiни в АПК.

9. Аграрнi пiдприємцi - юридичнi особи приватного права

є субєктами права власностi на землi сiльськогосподарського

призначення та iншi природнi ресурси, без яких неможливе

ведення сiльського господарства, знаряддя, засоби, кошти i

продукцiю сiльськогосподарського виробництва. Державнi

сiльськогосподарськi пiдприємства володiють, користуюїься i

розпоряджаються землею сiльськогосподарського призначен-

ня на правi користування. Засоби i сiльськогосподарська про-

дукцiя належать їм на правi повного господарського вiдання.

Зазначенi форми власностi i право власностi забезпечують

рiвноправнiсть виробникам продуктiв харчування i сiльсько-

господарської сировини у здiйсненнi аграрно-пiдприємниць-

кої дiяльностi та їхньої участi у ринкових економiчних вiдно-

синах. Вони створюють необхiднi засади i умови для членiв

колективних та працiвникiв державних сiльськогосподар-

ських пiдприємств брати участь у суспiльному виробництвi i

одержувати винагороду за свою працю, вирiшувати соцiальнi,

культурно-побутовi та iншi питання суспiльного спiвжиття.

Предмет 1 система аграрного права 31

За сучасних умов функцiонування цих форм власностi

субєктiв сiльськогосподарського виробництва розвивається у

взаємозвязку з приватною власнiстю працiвникiв сiльського

господарства у виглядi паю i дивiдендiв вiд їхньої частки в ос-

новних та обiгових фондах та обсягу вкладеної працi. У най-

ближчi роки зростатиме роль та значення паїв на земельнi

дiлянки, що припадають на кожного члена КСГП як субєкта

права власностi в разi його виходу iз колективного пiдпри-

ємства.

Власнiсть i право власностi в сiльськогосподарському ви-

робництвi є визначальними для встановлення рiвноправностi

сторiн.

10. Притаманнi субєктам аграрного пiдприємництва всiх

форм власностi i форм господарювання господарська само-

стiйнiсть i самофiнансування, правомочностi субєкта права

власностi або субєкта права повного господарського вiдання

майном i коштами, пiднесення самоврядування зумовили по-

требу в ширшому застосуваннi локальної правотворчостi То-

му цiлком правомiрно вважати поєднання правового регулю-

вання дiяльностi всiх субєктiв аграрного пiдприємництва зi

допомогою державно-правових i локальних внутрiшньогоспо-

дарських правових актiв принципом аграрного права. :

11. Закон "Про колективне сiльськогосподарське пiїпiри-

ємство" вперше на рiвнi законодавчого акта визначив змiст

самоврядування, тобто змiст колективної демократiї (ст. 22).

Зазначена норма дала пiдставу вважати правове регулювання

вiдносин колективної демократiї правовим iнститутом аграр-

ного права пiд назвою право самоврядування. Подiбна право-

ва норма i є в Законi "Про сiльськогосподарську кооперацiю"

(статтi 13-19).

Реалiзацiя права самоврядування провадиться шляхом ви-

значення компетенцiї органiв управлiння колективних i дер-

жавних сiльськогосподарських пiдприємств, додержання їхнiх

статутiв з питань колективної демократiї. Зважаючи на важ-

ливу практичну значущiсть управлiнської дiяльностi КСГП,

.цiлком пiдставне додержання вимог колективної демократiї

вважати принципом аграрного права.

12. Право громадян органiзовувати господарства i ставати

членами агропiдприємства кооперативного типу, зокрема спi-

лок селян, сiльгоспкооперативу тощо, передбачено ст- 5 Зако-

3_________

ну "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство",

згiдно з якою членство в пiдприємствi грунтується на правi

добровiльного вступу до членiв пiдприємства i безперешкод-

ного виходу з його членiв. Таким чином, ця правова норма

визначає важливий принцип аграрного права - принцип

добровiльного вступу до членiв субєктiв пiдприємництва ко-

лективного та кооперативного типу i право безперешкодного

виходу з цих утворень.

4. Система аграрного права

з - -

1. Система (структура) аграрного права як галузi права - це

науково обгрунтоване, логiчно послiдовне розмiщення аграрно-

правових iнститутiв, нормами яких регулюються суспiльнi аг-

рарнi вiдносини субєктiв аграрного пiдприємництва всiх форм

власностi й форм господарювання їх представницьких органiв

управлiння, а також селянських (фермерських) господарств,

приватних пiдсобних домашнiх господарств членiв КСГП, ВСГК,

СпС, найманих сiльськогосподарських працiвникiв ДСП, АТ та

iнших громадян, якi проживають у сiльськiй мiсцевостi.

Визначення системи аграрного права має важливе наукове

i практично-прикладне значення при застосуваннi й тлума-

ченнi правових норм, систематизацiї (кодифiкацiї, iнкорпора-

цiї, консолiдацiї) аграрного (сiльськогосподарського) законо-

давства, при зясуваннi науково обгрунтованого спiввiдно-

шення поняття системи аграрного права як галузi правової

науки i навчальної дисциплiни.

2. Особливим iнститутом аграрного права є iнститут пра-

ва членства в юридичних особах. Юридичнi норми, що утворю-

ють цей iнститут, регулюють органiзацiйно-правовi вiдноси-

ни, повязанi з умовами i порядком вступу в члени КСГП,

ВСГК, СпС тощо i виходом з нього, порядком i наслiдками

припинення членства.

Важливим iнститутом є також iнститут права самовряду-

вання в колективному сiльськогосподарському пiдприємствi,

сiльгоспвиробничому кооперативi, спiлцi селян i мiжгоспо-

дарському утвореннi (пiдприємствi, органiзацiї, обєднаннi).

В ньому закрiплено метод колективного самоврядування.

Правовий режим основних, обiгових та iнших громадських

фондiв у колективному сiльськогосподарському пiдприємствi

визначається iнститутом права колективної власностi. Його

Предмет i система аграрного права____________-_____33 ;

нормами регулюється порядок утворення, використання, по-

повненнявсiх фондiв у процесi розподiлу продукцiї та доходiв

у колективному сiльськогосподарському пiдприємствi, право-

мочностей органiв управлiння щодо здiйснення права розпо-

рядження майном i коштами, паювання i визначення дивi-

дендiв та їхня виплата.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]