Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

Iнагляд за додержанням стандартiв, норм I правил та вiдповi-

дальнiсть за їх порушення" (роздiл 5) передбачено також вiд-

повiдальнiсть за порушення стандартiв, норм i правил, яка

повною мiрою поширюється й на сiльськогосподарськi пiд-

приємства.

Вiдповiдно до ст. 8 цього Декрету субєкт пiдприємницької

дiяльностi (пiдприємець) несе вiдповiдальнiсть за порушення

стандартiв, норм i правил. Зокрема, за реалiзацiєю продукцiї,

що не вiдповiдає їх вимогам, вiн сплачує штраф у розмiрi 25

вiдсоткiв вартостi реалiзованої продукцiї: за ухилення вiд

предявлення органам державного нагляду продукцiї, яка пiд-

лягає контролю, - штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi про-

дукцiї, що випущена з моменту ухилення: за реалiзацiю про-

дукцiї, яка пiдлягає обовязковiй сертифiкацiї, але не про-

йшла її, - штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi реалiзованої

продукцiї; за реалiзацiю експортної продукцiї, яка не вiдповi-

дає вимогам стандартiв, форм i правил, про що є письмове

пiдтвердження споживача. - штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв

вартостi реалiзованої продукцiї; за реалiзацiю продукцiї, забо-

роненої до випуску i реалiзацiї органами державного нагляду,

- штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi реалiзованої продук-

цiї: за випуск, реалiзацiю продукцiї, яка внаслiдок порушення

вимог стандартiв, норм i правил є небезпечною для життя,

Правове регулювання виробничо-господарськоi дiяльностi СГЛ---367

здоровя i майна людей та навколишнього природного сере-

довища, - штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi випущеної

або реалiзованої продукцiї.

Сплата зазначених штрафiв не звiльняє пiдприємця вiд

обовязку вiдшкодувати споживачам продукцiї збитки, яких

вони зазнали внаслiдок порушення стандартiв, норм i правил,

невиконання умов договору на поставку продукцiї. Постано-

ви про накладення штрафiв видають головний державний iн-

спектор Автономної Республiки Крим, областi, мiста або його

заступник, а в окремих випадках - головний державний iн-

спектор України або його заступники. Один примiрник по-

станови надсилається державнiй податковiй iнспекцiї за мiс-

цезнаходженням пiдприємця для контролю за надходженням

штрафу. В разi невиконання порушником постанови протя-

гом 15 днiв вiд дня її видання сума штрафу стягується у без-

заперечному порядку державною iнспекцiєю.

Треба, однак, зазначити, що вiдповiдно до п. 7 ст. 8 вказа-

ного декрету штрафи не накладаються, якщо є рiшення уряду

України про дозвiл реалiзовувати сiльськогосподарську про-

дукцiю з вiдхиленням щодо якостi вiд вимог стандартiв у ра-

хунок виконання державного замовлення: пiдприємець має

дозвiл на тимчасове вiдхилення вiд вимог вiдповiдних стан-

дартiв щодо якостi продукцiї, виданий Держстандартом Ук-

раїни за наявностi клопотання заiнтересованого органу дер-

жавної виконавчої влади, згоди споживача та спецiально

уповноваженого органу, який здiйснює державний нагляд за

безпечнiстю цiєї продукцiї. При цьому пiдприємець вiдрахо-

вує в порядку, встановленому Мiнфiном України, в дохiд дер-

жавного бюджету 10 вiдсоткiв вартостi такої продукцiї протя-

гом строку дiї дозволу.

5. Органiзацiя збуту (продажу)

сiльськогосподарської продукцiї

1. Виробничо-господарська дiяльнiсть колективно-коопе-

ративних сiльськогосподарських пiдприємств i товариств се-

лянських (фермерських) домашнiх пiдсобних господарств

охоплює собою цiлеспрямовану з метою забезпечення реалi-

зацiї i одержання прибутку органiзацiю збуту (продажу) ви-

робленої сiльськогосподарської продукцiї. Здiйснення збуту

(продажу) вироблених i виготовлених продуктiв харчування

Роздiл )0>

та сiльськогосподарської сировини становить собою, по-пер-

ше, реалiзацiю виробником належного йому права власностi

на цю продукцiю, реалiзацiю його права розпорядження нею;

по-друге, органiзацiя збуту (продажу) своєї продукцiї є про-

явом його права на пiдприємницьку дiяльнiсть; по-третє, ра-

цiональна органiзацiя збуту (продажу) продукцiї забезпе-

чується одержання її власником вiдповiдного прибутку (дохо-

ду), без чого ниробпичо-господарська дiяльнiсть була б недо-

цiльною i непотрiбною,

Закон України "Про пiдприємництво" вiд 7 лютого 1991 р.

поширює свою чиннiсть на юридичнi i фiзичнi особи, якi зай-

маються пiдприємницькою дiяльнiстю, а тому його норми

становлять собою правову основу регулювання вiдносин

сiльськогосподарських товаровиробникiв щодо органiзацiї

збуту (продажу) продукцiї, яку вони виробляють i виготовля-

ють. З прийняттям нового Цивiльного кодексу України вiдпо-

вiднi правовi норми про пiдприємництво будуть закрiпленi в

ньому, а потреба в Законi "Про пiдприємництво" вiдпаде.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]