Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

10. Як I всi громадяни України, члени аграрних пiдпри-

ємств мають право на одержання державних пенсiй. Аграрнi

пiдприємства мають право встановлювати своїм ветеранам

працi, скалiченим на роботi, iншим соцiальне не захищеним

верствам населення (членам КСГП, ВСГК тощо, членам їхнiх

родин, учителям, медпрацiвникам тощо) матерiальну допомо-

гу та персональнi додатковi пенсiї. Розмiр цих допомог та

пенсiй встановлює саме КСГП, ВСГК тощо. ¦дине, що може

стримувати надання такої адресної допомоги, - це брак кош-

тiв, iншi фактори неправового характеру.

Питанням соцiального розвитку села в Українi придiляєть-

ся велика увага. Свiдченням цього є прийняття спецiального

закону, загальнодержавної та регiональних програм тощо.

Зокрема, встановлюються право селян на одержання вiд пiд-

приємства допомоги у набуттi спецiальностi, пiдвищення ква-

лiфiкацiї, в одержаннi путiвок до санаторiїв та iнших курорт-

ио-лiкувальних закладiв, право на культурно-побутове обслу-

говування, на допомогу в будiвництвi житла i господарських

будiвель, забезпечення паливом i на задоволення iнших по-

треб у порядку, встановленому, зокрема, загальними зборами

(зборами уповноважених) членiв КСГП, ВСГК iнших пiд-

приємств.

11. Законами "Про власнiсть", "Про колективне сiльсько-

господарське пiдприємство", "Про пiдприємства в Українi",

"Про сiльськогосподарську кооперацiю". Статутами колек-

тивного та iншого кооперативного типу пiдприємств (спiлок

селян) на членiв цих КСГП, ВСГК та iнших кооперативiв по-

кладаються певнi обовязки. За своїм призначенням i змiстом

цi обовязки спрямованi на досягнення статутних завдань,

одержання прибутку, змiцнення конкурентоспроможностi, са-

мого КСГП, ВСГК та iнших кооперативiв на ринку, недопу-

щення його банкрутства тощо.

Так, члени i перш за все дiйснi члени-громадяни пiдпри-

ємства зобовязанi: сумлiнно додержувати вимог статуту й iн-

ших локальних актiв, а також рiшень органiв управлiння та

розпоряджень голови iiрiниiiїшя, керiвникiв виробничих пiд-

роздiлiв i спецiалiстiв; сумлiнно працювати в КСГП, ВСГК,

додержувати трудової та технологiчної дисциплiни i Правил

внутрiшнього розпорядку; додержувати умов укладених дого-

ворiв з органами управлiння (правлiнням); брати участь сво-

їми паями у формуваннi фондiв свого пiдприємства (коопера-

тиву, спiлки), необхiдних для досягнення статутних-завдань

Право членства громадян у СГП кооперативного типу 12Т

та функцiй цих пiдприємств кооперативного типу; вiдшкодо-

вувати збитки, завданi пiдприємству з їхньої вини через при-

тягнення їх до матерiальної вiдповiдальностi; рацiонально ви-

користовувати природнi ресурси, насамперед землю, водо-

йми, лiси, берегти природу i охороняти її багатства.

На вiдмiну вiд дiйсних асоцiйованi члени за Законом "Про

сiльськогосподарську кооперацiю" зобовязанi: робити пайовi

внески у створення та розвиток кооперативу, вносити додат-

ковi пайовi кошти дотримувати статуту. iншi обовязки асоцi-

йованих членiв деталiзуються у статутах ВСГК.

9 3. Пiдстави й порядок припинення права членства

в сiльськогосподарських пiдприємствах

i.,,(

1. У соцiнльно-скономiчному планi припинення права

членства i> сiлi-ськоiосiїодiїрському пiдприємствi зумовлено

виключне субєктивними причинами особистого характеру.

Винятком iз цього загального правила є припинення права

членства внаслiдок припинення дiяльностi свого КСГП,

ВСГК або в разi виключення особи з числа членiв свого

КСГП,ВСГК.

Припинення права членства в сiльськогосподарському

пiдприємствi повязано з певними юридичними дiями як

юридичними фактами. Такими фактами є подання заяви про

вихiд iз КСГП, ВСГК, СпС i прийняття загальними зборами

(зборами уповноважених) цього пiдприємства рiшення з

цього приводу, а також про виключення з членiв КСГП,

ВСГК, СпС на пiдставi його статуту. Якщо задоволення заяви

про вихiд свiдчить про добровiльне припинення членства, то

прийняття рiшення про виключення є примусовим позбав-

ленням особли прав члена КСГП, ВСГК, СпС. Вихiд особи з

членiв КСГП, ВСГК, СпС здiйснюється з iнiцiативи i на пiд-

ставi волевиявлення члена цього пiдприємства. Виключення з

членiв КСГП, ВСГК, СпС може статися лише з iнiцiативи

громадськостi та органiв управлiння цього пiдприємства.

2. Заява члена про вихiд має бути розглянута правлiнням i

загальними зборами (чи зборами уповноважених), не пiзнiше

нiж у тримiсячний строк вiд дня подання заяви як це перед-

бачено статутом. Аграрне (як i колишнє колгоспне) законо-

давство не мiстить у собi перелiку пiдстав для виходу з членiв

пiдприємцiв. ;

128 Роздiл V

Для оформлення виходу необхiдно, щоб член КСГП,

ВСГК звернувся до органу управлiння (уповноваженого ста-

тутом приймати рiшення про вихiд чи виключення) з письмо-

вою заявою про вихiд iз членiв цього КСГП, ВСГК. Ця заява

має бути розглянута правлiнням i винесена протягом най-

ближчого засiдання на розгляд уповноваженого статутом

органу управлiння. Нi правлiння, нi уповноважений вищий

орган управлiння не мають права перешкоджати особi вийти

з членiв пiдприємства.

Припинення членства внаслiдок виключення особи з чис-

ла членiв КСГП, ВСГК iншого кооперативу провадиться на

пiдставi рiшення вищого органу управлiння загальними збо-

рами (чи зборами уповноважених) на основi Статуту цього

КСГП, ВСГК iншого кооперативу. Виключення застосову-

ється до несумлiнних членiв, якi, зокрема, припинили трудо-

ву участь у кооперативi, як надзвичайний захiд дисциплiнар-

ного впливу.

Не допускається виключення з членiв КСГП, ВСГК iншо-

го сiльськогосподарського пiдприємства без достатнiх для

цього пiдстав, за незначнi провини або за вчинки, якi не є по-

рушенням трудової дисциплiни чи статуту КСГП, ВСГК

СпС, не були систематичними i за них попередньо не накла-

далися дисциплiнарнi стягнення. Рiшення про виключення

може бути оскаржено до суду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]