Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

3. Статут передбачає практику створення поряд зi зборами

працiвникiв бригади ради трудового колективу виробничого

пiдроздiлу пiдприємства. Згiдно зi статутом збори колективу

бригади обирають раду виробничого пiдроздiлу на строк,

який визначається зборами i закрiплений у Положеннi про

раду.

Радою колгоспiв Української РСР прийнято Примiрне по-

ложення про ради виробничих бригад (пiдроздiлiв) колгоспiв.

Саме цим рекомендацiйним актом визначається порядок їх

утворення, права та обовязки. Рада i голова ради обираються

вiдкритим голосуванням за участю не менше 2/3 членiв бри-

гади (пiдроздiлу) бiльшiстю голосiв на строїв що визначається

зборами.

4. Рада бригади, ферми, iншого пiдроздiлу є колегiальним

виборним органом самоврядування в колективному сiльеько-

Право колективного самоврядування 319

господарському пiдприємствi, її права та обовязки закрiпле-

но в Положеннi про неї, яке набирає сили локального акта з

моменту його затвердження правлiнням.

Компетенцiю ради становлять такi питання:

планування своєї роботи, скликання зборiв трудового ко-

лективу бригади;

заслуховування iнформацiї бригадира, завiдувача ферми,

галузевих спецiалiстiв про стан господарювання, а також звi-

ти окремих працiвникiв про виконання трудових обовязкiв

та iншi питання, вiднесенi до повноважень цих зборiв.

Засiдання ради бригади скликаються в разi потреби. Її рi-

шення приймається бiльшiстю голосiв.

Роботою ради керує бригадир (керiвник пiдроздiлу). На

нього покладається обовязок органiзувати виконання рiшень

1 пропозицiй, прийнятих радою, доповiдати про їх виконання

на чергових засiданнях i звiтувати про її роботу на зборах тру-

дового колективу бригади, ферми та iншого виробничого пiд-

роздiлу пiдприємства.

7. Ревiзiйна комiсiя колективного

сiльськогосподарського пiдприємства

та її повноваження

1. Контроль за всiєю виконавчо-розпорядчою дiяльнiстю

органiв управлiння i посадових осiб пiдприємства, насампе-

ред, покликанi здiйснювати самi члени КСГП. Як колектив-

ний спецiальний контрольний орган ревiзiйна комiсiя у пов-

ному її складi i очолювана головою здiйснює контрольно-ре-

вiзiйнi функцiї. Данi функцiї є найпершою умовою органiзацiї

виробничо-господарської дiяльностi та управлiння нею на

пiдприємствi. У своїй роботi вона пiдзвiтна лише тому орга-

новi, який її створив, - загальним зборам або зборам упов-

новажених.

Ревiзiйна комiсiя - орган для здiйснення контролю за гос-

подарською i фiнансовою дiяльнiстю правлiння та посадових

осiб пiдприємства, її правове становище визначається стату-

том i спецiальним Положенням про ревiзiйну комiсiю КСГП,

яке приймається вiдповiдно до Примiрного положення про

ревiзiйну комiсiю.

320 Роздiл XIV

2. Комiсiя обирається найвищим органом управлiння вiд-

критим або таємним голосуванням строком на три роки. Її

очолює голова, який обирається зi складу комiсiї. Число чле-

нiв ревiзiйної комiсiї визначається пiд час виборiв. До її скла-

ду можуть бути обранi лише члени даного КСГП.

3. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль: за додержанням

Статуту колективного сiльськогосподарського пiдприємства,

Правил внутрiшнього розпорядку, Положення про оплату

працi, Положення про пайовий фонд i розподiл дивiдендiв,

про внутрiшньогосподарський розрахунок; за збереженням

сiльськогосподарської продукцiї, насiння, фуражу, матерiаль-

но-технiчних засобiв, робочої та продуктивної худоби, будин-

кiв, споруд та iншого майна, законнiстю договорiв i господар-

ських операцiй, витрачанням коштiв i матерiальних цiннос-

тей, правильнiстю облiку, звiтностi й розрахункiв iз членами

колективного пiдприємства; за своєчасним розглядом скарг i

заяв працiвникiв.

На ревiзiйну комiсiю покладається обовязок проводити

ревiзiї фiнансово-кредитної дiяльностi пiдприємства, перiо-

дично перевiряти господарську дiяльнiсть бригад, ферм, пiд-

рядно-орендних та iнших виробничих пiдроздiлiв i робити

висновки з рiчного звiту КСГП. Акти комiсiї пiдлягають за-

твердженню загальними зборами або зборами уповноваже-

них.

Свою контрольно-ревiзiйну дiяльнiсть комiсiя проводить у

двох напрямах: по-перше, ревiзує господарсько-фiнансову дi-

яльнiсть пiдприємства в цiлому i, по-друге, перевiряє госпо-

дарську дiяльнiсть його виробничих пiдроздiлiв. Вона не мо-

же втручатись у виконавчо-розпорядчу, оперативну дiяльнiсть

правлiння i брати участь в оформленнi документiв на списан-

ня матерiальних цiнностей i коштiв пiдприємства.

4. За ревiзiї господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприєм-

ства перевiряється виконання договорiв контрактацiї; при

цьому звертається особлива увага на цiни, стан взаєморозра-

хункiв, додержання договiрної дисциплiни, зобовязань iз

прибуткового податку i страхування колективного майна.

Перевiрцi пiдлягає додержання порядку зберiгання грошей

у касi, правила їх облiку, витрачання; операцiй поточного со-

цiального рахунку з капiтальних вкладень та iнших рахункiв в

установi банку; своєчасне i повне оприбуткування грошових

надходжень, документiв та бланкiв суворої звiтностi; повнота

Право колективного самоврядування 321

i правильнiсть оформлення касових i банкiвських операцiй

первинними документами та вiдображення їх в облiку i

звiтностi.

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за своєчасним вико-

ристанням за призначенням як власних коштiв, так i креди-

тiв, за своєчасним стягненням дебiторської заборгованостi та

оплатою кредиторської заборгованостi.

5. На неї покладаються обовязки систематично i грунтов-

но перевiряти господарську дiяльнiсть бригад, ферм, пiдсоб-

них пiдприємств, майстерень та iнших виробничих пiдроздi-

ii i в пiдприємства, в тому числi здiйснювати контроль за якiс-

но проведення iнвентаризацiї громадського майна; комiсiя

пгревiряє правильнiсть оприбуткування, зберiгання i витра-

чання зерна, всiх видiв кормiв, картоплi, овочiв, фруктiв та

iншої продукцiї, органiчних та мiнеральних добрив, пально-

мастильних матерiалiв, запасних частин, будiвельних матерiа-

лi>, дрiбного iнвентарю; вона контролює стан облiку пого-

нi i>я громадської худоби i продуктiв тваринництва (надоїв

молока, приросту живої ваги i приплоду худоби, одержання

ж ць i вовни тощо).

У роботi комiсiї на особливу увагу заслуговує перевiрка

< i: i ну, порядку зберiгання та експлуатацiї технiки, машинно-

11 <акторного парку в пiдприємствi, а також виявлення причин

i и задовiльного використання технiки i наявностi невстанов-

п i кого обладнання. Вона контролює якiсть робiт i виробленої

< i иьськогосподарської продукцiї вiдповiдно до встановлених

нимог i стандартiв, виявляє факти виробництва нестандартної

продукцiї та винних у цьому посадових осiб, звертає увагу на

вiдповiднiсть якостi продукцiї екологiчним вимогам, спрямо-

ваним на охорону здоровя споживачiв.

6. За сучасних умов важливими є повноваження комiсiї

перевiряти: правильнiсть дотримання норм виробiтку i розцi-

нок, своєчаснiсть i правильнiсть нарахувань i розрахункiв з

оплати працi з членами КСГП за пiдсумковi результати, за-

коннiсть трудових договорiв iз працiвниками колективного

сiльськогосподарського пiдприємства, обгрунтованiсть вiдра-

хувань коштiв на поповнення громадських фондiв пiдприєм-

ства, витрат на виробництво продукцiї та її рентабельнiсть.

Комiсiя має також належним чином перевiряти правильнiсть

i своєчаснiсть взаєморозрахункiв iз державними, кооператив-

ними, мiжгосподарськими та iншими органiзацiями, дотри-

11 В. Янчук

322

. .i.

Роздiл XIV

мання договiрних зобовязань мiж пiдприємством i пiдрядно-

орендними формуваннями, недопустимiсть обрахувань пра-

цiвникiв при пiдведеннi пiдсумкiв їхньої виробничо-госпо-

дарської дiяльностi.

На неї покладається обовязок систематично контролюва-

ти виконання рiшень загальних зборiв членiв КСГП (зборiв

уповноважених), перевiряти стан ведення справ у правлiннi

та його виробничих пiдроздiлах, правильнiсть оформлення

трудових книжок працiвникiв, листкiв непрацездатностi та

пенсiйних справ.

Своєчасним i дiйовим повинен бути контроль за розгля-

дом правлiнням i посадовими особами колективного госпо-

дарства скарг, заяв i пропозицiй працiвникiв.

Пiдсумки перевiрок та iнших контрольних дiй ревiзiйна

комiсiя оформляє спецiальним актом, знайомить iз ним чле-

нiв правлiння та осiб, робота яких перевiрялась, i доповiдає

загальним зборам або ж зборам уповноважених, котрi прий-

мають рiшення про затвердження цього акта.

7. При встановленнi фактiв розкрадань, розтрат, нестач та

iнших зловживань комiсiя (через правлiння КСГП) вживає

заходiв до стягнення заподiяної шкоди i притягнення винних

до вiдповiдальностi, а в необхiдних випадках повiдомляє про

правопорушення правоохоронним органам.

Головi та членам ревiзiйної комiсiї забороняється брати

участь у складаннi документiв про списання нестач грошей,

iнвентарю, продуктiв i матерiалiв, а також майнової шкоди,

заподiяної внаслiдок нестачi, псування майна i сiльськогоспо-

дарської продукцiї, розбазарювання, марнотратства, розтрат i

розкрадань. Голова i члени комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за

навмисне приховування фактiв зловживань з боку посадових

осiб пiдприємства.

8. Представницькi органи колективних

сiльськогосподарських пiдприємств

1. Колективно-кооперативна природа i сутнiсть КСГП, їх-

ня виробничо-господарська самостiйнiсть i право юридичної

особи, надiлення кожного з пiдприємств правами субєкта

права колективної власностi та субєкта права колективного

самоврядування становлять загалом основу для створення

ними власних представницьких органiв.

Право колективного самоврядування 323

Представницьких органiв колективних сiльськогосподар-

ських пiдприємств, якi могли б зацiкавлено представляти iн-

тереси пiдприємств, захищати їхнi права, охороняти права

членiв КСГП, ранiше фактично не було.

2. В умовах розширення виробничо-господарської само-

стiйностi колективних сiльськогосподарських пiдприємств,

спiлок селян, агрофiрм, сiльськогосподарських кооперативiв,

асоцiацiй та формування ринкових економiчних вiдносин

зростає необхiднiсть не залишити дiяльнiсть аграрних пiдпри-

ємств без уваги. Назрiлим є завдання утворити нову форму

органiзацiйно-управлiнського обєднання їхнiх виробничо-

пiдприємницьких можливостей, забезпечити керiвництво

їхньою дiяльнiстю, особливо у сферi позагосподарських еко-

номiчних вiдносин. Це керiвництво повинно проводитись на

достатньо вiдпонiдальному професiйному рiвнi з участю пред-

ставникiв КСГП усiх видiв. Виходячи з наведеного, ст. 25 За-

кону "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство"

мiстить спецiальнi норми щодо створення представницьких

органiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств Ук-

раїни. Цiєю правовою нормою передбачено, що для органiза-

цiйно-правового забезпечення економiчною самостiйнiстю

пiдприємства та охорони його прав, узагальнення досвiду ро-

боти та представлення iнтересiв пiдприємств у вiдносинах з

органами влади i управлiння можуть створюватись їхнi пред-

ставницькi органи. Як бачимо, в Законi не наведено, якими

цi представницькi органи повиннi бути. Так само не зазначе-

но, який орган повинен визначити систему представницьких

органiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]