Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

240 Роздiл XI

портнi засоби, робоча i продуктивна худоба, багаторiчнi пло-

довi, ягiднi, винограднi та лiсовi насадження, мелiоративнi та

зрошувальнi споруди, кошти, переданi КСГП для утворення

статутного фонду мiжгосподарських пiдприємств (органiза-

цiй), а також частка (пай) в майнi дгрокомбiнатiв, мiжгоспо-

дарських пiдприємств т;< iнших субєктiв пiдприємництва.

До основних виробничих фондi> несiльськогосподарсько-

го призначення належать: промислонi виробничi основнi за-

соби (наприклад, пiдсобнi пиробнинтна i промисли), засоби

будiвництва, заклади торгiилi i громадського харчування то-

що.

Доосновних невиробничих фондiв КСГП, ВСГК, АСГТ

належать: жилi примiщення, обладнання та iнше майно жит-

лового призначення; обєкти комунального та побутового об-

слуговування населення; клуби, бiблiотеки, школи, спортивнi

споруди, дошкiльнi дитячi заклади, медпункти, iншi обєкти

культури, мистецтва, органiзацiй охорони здоровя, фiзичної

культури та соцiального забезпечення.

3. Правовий режим основних фондiв ксгп, всгк, асгт

характеризується такими ознаками: а) засоби основного фон-

ду повиннi використовуватися колективним сiльськогоспо-

дарським пiдприємством виключно за їхнiм господарським

призначенням; б) основнi засоби повиннi бути в економiчно

доцiльнiй кiлькостi та видах, у разi потреби вони можуть

зростати або зменшуватися (коли вони зайвi та негативно

впливають на собiвартiсть продукцiї, яка виробляється).

Кошти, одержанi вiд реалiзацiї основних засобiв (через їх не-

придатнiсть, неможливiсть або економiчну недоцiльнiсть ви-

користання), витрачаються за розсудом власника, зокрема

для, поповнення основних засобiв; в) у разi добровiльного ви-

ходу (а не виключення за дисциплiнарнi правопорушення) з

колективного сiльськогосподарського пiдприємства громадя-

нин має право на видiл належного йому паю; г) у випадку

лiквiдацiї колективного сiльськогосподарського пiдприєм-

ства, майно, що залишилося пiсля розрахункiв з бюджетом,

банками та iншими кредиторами, розподiляється мiж члена-

ми цього КСГП, СпС, ВСГК тощо. Це правило встановлено

в законах "Про власнiсть" (ст. 25), "Про колективне сiльсь-

когосподарське пiдприємство" (ст. 33) i є обовязковим.

4. Правовий режим основних виробничих i невиробничих

фондiв визначає правомочностi КСГП щодо полiпшення ви-

Право власностi КСГП 241

користання та зберiгання цих фондiв. Так, наприклад, на

КСГП покладаються обовязки бiльш продуктивно викорис-

товувати трактори, автомобiлi, сiльськогосподарськi машини

i устаткування тваринницьких ферм. КСГП зобовязанi поси-

лити контроль за зберiганням сiльськогосподарської технiки i

правильнiстю її вибраковки та списання. Аграрне законодав-

ство передбачає вiдповiдальнiсть осiб, винних у негосподар-

ському використаннi, розукомплектуваннi, передчасному

списаннi названих основних засобiв.

На основнi засоби виробництва пiдприємства може бути

ввернено стягнення за претензiями кредиторiв (ст. 7 Закону

"Про власнiсть").

Серед обєктiв права власностi КСГП важливу роль вiдiг-

рають фонди власних оборотних засобiв, якi використовують-

ся протягом одного виробничо-господарського року. Це, зок-

реми. фонди: основний насiннєвий, основний фуражний, по-

точних виробничих затрат, вирощування i вiдгодiвлi худоби,

майбутнiх виробничих затрат на покриття витрат незаверше-

ного виробництва.

Статути окремих колективних пiдприємств покладають на

останнiх обовязок створити основнi насiннєвi фонди у роз-

мiрi повної потреби. Чинне законодавство зобовязує КСГП

щорiчно забезпечувати себе власним високоякiсним насiн-

ням урожайних i пристосованих до мiсцевих умов сортiв зер-

нових, зернобобових, олiйних культур, посадковим матерiа-

лом картоплi та iнших овочевих культур.

Для досягнення цiєї мети розроблено комплекс заходiв

щодо докорiнного полiпшення органiзацiї селекцiйно-насiн-

ницької роботи зернових, олiйних i овочевих культур та трав,

впровадження у виробництво нових високопродуктивних їх

сортiв.

Статут КСГП, ВСГК, АСГТ покладає на останнiх обовя-

зок створювати насiнний фонд у розмiрi повної потреби, за-

безпечувати пiдвищення урожайностi сiльськогосподарських

культур на основi пiднесення культури землеробства, додер-

жання сiвозмiн, полiпшення насiнництва, застосування сис-

теми добрив i здiйснення iнших заходiв.

Чинним законодавством господарства зобовязанi щорiч-

но забезпечувати себе власним високоякiсним насiнням уро-

жайних i пристосованих до мiсцевих умов сортiв зернових,

зернобобових, олiйних культур i трав, вважаючи це одним iз

242 Роздiл XI

найважливiших засобiв для виконання завдань по дальшому

пiдвищенню врожайностi всiх сiльськогосподарських культур

i всебiчному розвитку громадського тваринництва.

Насiннєвi фонди сiльськогосподарських пiдприємств не-

доторканнi, їх слiд ретельно оберiгати i витрачати тiльки на

посiвнi цiлi. Особи, виннi я порушеннi встановленого поряд-

ку створення в КСГП (СпС, ВСТК тощо) власних насiннєвих

ФОНДiВ, ПРИТЯГУЮТЬСЯ ДО ВiДiЮЦiДiiЛЬНОСТi. ВiДПОВiДНО ДО СТ. 7

Закону "Про власнiсть" нинi i нн основнi насiннєвi фонди

може бути звернено стягнення :>а претензiями кредиторiв.

Основний фуражний фонд утворюється з одержаного уро-

жаю для годiвлi худоби у розмiрi рiчної повної потреби. Вiд-

повiдно до пунктiв 5.14 i 9.5 Примiрного зразка статуту КСГП

видiляє корми для громадського поголiвя худоби i птицi в

розмiрi повної потреби, а для худоби i птицi, якi знаходяться

в особистих пiдсобних господарствах його членiв та iнших

громадян, - на договiрнiй основi.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]