Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янчук - Аграрне право України, 2000.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

I згоди кредиторiв. При задоволеннi вимог трудового колек-

тиву вiн проводить органiзацiйнi заходи щодо створення но-

вого пiдприємства, яке буде функцiонувати на правi колек-

тивної власностi. Третiй випадок: за часткового викупу майна

пiдприємства його колектив вiдповiдно до п. З ст. 15 вищезга-

даного Закону набуває права спiввласника, а пiдприємство -

статус спiльного власника. У цьому разi змiнюється структура

органiв управлiння пiдприємством та їх компетенцiя по уп-

равлiнню майном.

Одним iз важливих напрямiв розширення прав i самостiй-

ностi пiдприємства як державного є його право на випуск

цiнних паперiв, а також на залучення додаткових грошових

коштiв iнших пiдприємств i громадян з метою розширення i

вдосконалення виробництва та соцiального розвитку трудо-

вого колективу.

5. Пiдприємство реалiзує свою продукцiю за цiнами I тари-

фами, якi встановлюються самостiйно чи на договiрнiй осно-

Прааовий режим майна ДСГП 259

вi. Державнi цiни i тарифи застосовується лише у випадках,

передбачених законодавчими актами, наприклад, у разi реалi-

зацiї окремих видiв продукцiї державi на виконання держав-

ного замовлення.

В умовах ринкової економiки пiдприємство здiйснює ма-

терiально-технiчне забезпечення власного виробництва i ка-

пiтального будiвництва через систему прямих угод (контрак-

тiв) або ж через товарнi бiржi та iншi посередницькi органiза-

цiї. Матерiальними ресурсами централiзовано воно забезпе-

чується в обсягах i номенклатурi, потрiбних для виконання

державного замовлення.

Розподiл одержаних доходiв та порядок їх використання

встановлюється власником або ж уповноваженим органом

вiдповiдно до статуту пiдприємства. Державний вплив на ви-

бiр напрямiв i обсягiв використання прибуткiв здiйснюється

через податки, податковi пiльги, а також економiчнi санкцiї.

Трудовий колектив самостiйно розпоряджається лише тiєю

частиною прибутку, яка у випадках, передбачених статутом,

i Передається в його власнiсть. Порядок розподiлу i викорис-

|мiiпя її вирiшується радою чи зборами (конференцiєю) ко-

|рвктиву пiдприємства.

р> 9. Правовий режим майна пiдприємства визначається пра-

вилами, якими регулюються його майновi вiдносини з пра-

цiвниками i, насамперед, iз питань оплати працi та розподiлу

i мiж ними частини прибутку. В умовах розширення господар-

ських прав пiдприємства i трудового колективу пiдприємство

самостiйно встановлює фонд оплати працi без обмеження йо-

го зростання з боку державних органiв.

При переходi до ринкової економiки складаються майновi

вiдносини також у процесi зовнiшньоекономiчних звязкiв

.пiдприємства. Його права i з цих питань значно розширенi.

Такi вiдносини здiйснюються згiдно iз спецiальними законо-

давчими актами, зокрема Законом "Про зовнiшньоекономiч-

ну дiяльнiсть", прийнятим Верховною Радою України 16

квiтня 1991 р. Одними з основних принципiв майнових вiд-

носин пiдприємства є: принцип суверенiтету народу України

у здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, принцип сво-

боди зовнiшньоекономiчного пiдприємництва, принцип

юридичної рiвностi й недискримiнацiї всiх учасникiв зовнiш-

ньоекономiчних звязкiв та принцип еквiвалентностi обмiну,

неприпустимостi демпiнгу при вивезеннi товарiв. Для право-

9

РоздiлXII

вого режиму майна пiдприємства важливе значення мають та-

кi вимоги Закону, як виключне право власностi субєктiв та-

кої дiяльностi на всi одержанi ними результати дiяльностi та

забезпечення рiвного захисту псiх субєктiв зовнiшньоеконо-

мiчної дiяльностi. Одним iз засобiв захисту майнових прав

пiдприємства є правило, за яким валютна виручка зарахову-

ється на його валютний балансовий рахунок i використову-

ється ним самостiйно.

2. ПранониЙ режим основних

та iнших фондiв державного

сiльськогосподарського пiдприємства

1. Майно будь-якого пiдприємства, незалежно вiд форми

власностi, виходячи з його цiльового призначення у процесi

виробництва i в невиробничiй сферi, подiляється на фонди.

Це робиться за рiзними ознаками. Зокрема, майно може по-

дiлятись на фонд нагромадження i фонд споживання. Такий

подiл застосовується при оцiнцi економiчної дiяльностi пiд-

приємства, ефективностi використання доходiв та iншого

майна, а також у процесi виробництва. З цих позицiй майно

пiдприємства подiляється на основнi виробничi фонди i ос-

новнi фонди невиробничого (соцiального) призначення, а та-

кож на обiговi фонди. Формування основних i обiгових фон-

дiв здiйснюється за однаковими вимогами в усiх пiдприєм-

ствах. В основi їх - характер виробництва, потреби мате-

рiальних ресурсiв для виробництва певної продукцiї,

вiдповiдної якостi та визначеної кiлькостi. За такими ж на-

прямами формуються i обiговi фонди. Основнi фонди, вира-

женi в грошовiй формi, називаються основними засобами.

Звiдси - термiн "основнi засоби" не вживається для позна-

чення майна в натурi. Водночас правовий режим фондiв зале-

жить вiд форми власностi, до якої належить майно.

Для правового режиму майнових фондiв ДСГП вирiшаль-

не значення має те, що вони формуються за рахунок держав-

ної та комунальної власностi.

Закрiпленi за пiдприємством на правi повного господар-

ського вiдання, основнi та обiговi засоби утворюють його ста-

тутний фонд, розмiр якого вiдображається на самостiйному

балансi. Основнi та обiговi засоби, обчисленi за балансовою

Правовий режим майна ДСГП 261

вартiстю, вiдображаються у бухгалтерському балансi, який

складається за звiтний перiод (квартал, рiк). Основнi засоби

показують на балансi в їх початковiй вартостi, що складається

з витрат на їх придбання (спорудження, виготовлення) та до-

ставляння.

Тривалiсть використання основних фондiв у виробничому

процесi з урахуванням змiни рiвня продуктивностi працi, за-

робiтної плати i цiн, а також витрат на їх ремонт потребує ви-

користання ще одного виду оцiнки - вiдновної вартостi ос-

новних засобiв. Таке обчислення обумовлено необхiднiстю

переоцiнки засобiв на певну дату. Пiсля переоцiнки їх вiдоб-

ражають на балансi за вiдновною вартiстю. Остання встанов-

люється, наприклад, при приватизацiї майна державних пiд-

приємств.

Переоцiнка характеризує обєктивно необхiднi кошти для

вiлiчкодушiиня витрат на вiдтворення основних засобiв на

псиному етапi. Остаточна вартiсть цих засобiв визначається

i їй рахуванням од вiдновної вартостi сум встановленого зносу.

i <вдане основних фондiв застосовується для планування i об-

ику, вiдтворення, оновлення та ефективного використання

основних засобiв i здiйснення економiчного аналiзу пiдпри-

< мства.

Диференцiацiя майна на окремi фонди викликається

i практичною доцiльнiстю, обумовленою напрямами i змiстом

| виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства. Будь-яка

виробничо-господарська дiяльнiсть поєднує в собi процес ви-

робництва й розподiлу товарно-майнових цiнностей та благ.

Закрiплення в законодавчих актах права пiдприємства са-

мостiйно вирiшувати питання про поновлення й вiдновлення

чи списання основних фондiв i обiгових засобiв створює для

керiвника пiдприємства можливостi здiйснення прав повного

господарського вiдання та ефективного використання майна

в процесi виробничої та соцiальної дiяльностi.

2. У виробничому аспектi майно пiдприємства подiляється

на основнi фонди та обiговi засоби, готову продукцiю, грошо-

вi кошти, спецiальнi фонди. До останнiх належать: амортиза-

цiйний фонд; фонд розвитку виробництва, науки i технiки;

фонд оплати працi й матерiального стимулювання; резервний

чи страховий фонд, фонд соцiального розвитку. В сiльсько-

господарському пiдприємствi утворюються ще й натуральнi

фонди: насiннєвий i фуражний у розмiрi повної потреби; на-

262 Роздiл XII

туральний фонд зерна та iншої продукцiї для видачi (прода-

жу) працiвникам у рахунок оплати працi, а також страховi й

перехiднi фонди - насiннєвий, фуражний, продовольчий то-

що. Кожний з них має свою специфiку утворення i викорис-

тання, свiй правовий режим.

Основнi засоби державного сiльськогосподарського пiд-

приємства визначаються згiдно ;i Положенням про органiза-

цiю бухгалтерського облiку i чиiтностi в Українi, затвердже-

ним постановою КиОiнсту Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня

1993 р. Так до оснiжних фондi> кшiежить сукупнiсть матерi-

ально-речових цiнностей, що дiють у натуральнiй формi i

протягом тривалого часу як у сферi матерiального виробни-

цтва, так i в невиробничiй сферi. До них також вiдносяться

капiтальнi вкладення в багаторiчнi насадження, на полiпшен-

ня земель (мелiоративнi, осушувальнi та iншi роботи) i орен-

дованi будiвлi, споруди, обладнання та iншi обєкти, що нале-

жать до основних засобiв.

Капiтальнi вкладення в багаторiчнi насадження, на полiп-

шення земель включаються до складу основних засобiв що-

рiчно в сумi затрат, якi належать до прийнятих в експлуата-

цiю площ, незалежно вiд закiнчення всього комплексу робiт.

Основнi фонди подiляються на фонди виробничого i соцi-

ального призначення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]