Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik_Po_IGPZS_Glinyany.doc
Скачиваний:
1120
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
3.91 Mб
Скачать

Группа 2

В.П. Глиняний

ББК 67.9(4УКР)307я73 Г35

Г35 Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн :

Навч. посіб. / 5-те вид., перероб. і домов. — К. : Істина, 2005. - 768 с.

Isbn 966-7613-72-0

Навчальний посібник містить типові плани семінарських занять, списки рекомендованої літератури, один з варіантів відповідей на запитання семінарських занять (20 тем).

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів.

Автор — Глиняний Володимир Павлович, завідуючий кафедрою історії держави та права Одеської Національної юридичної академії, кандидат історичних наук, цок доктор права, доцент

Резензенти:

А.Ф. Крижанівський, кандидат юридичних наук, доцент; Ю.М. Оборотов, доктор юридичних наук, професор; В.П. Плавич, доктор філософських наук, кандидат юридичних наук; Є.О. Харитонов, доктор юридичних наук, професор.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 1 квітня 2005р. № ¡4/18.2-715

ББК 67.9(4УКР)307я73

Вступ

Навчальний план Одеської національної юридичної академії передбачає вивчення загальної історії держави і права, яка досліджує процес виникнення, утворення і розвитку держави і права у певній конкретній історичній обстановці у кожній окремій країні в порядку хронологічної послідовності. При вивченні цього процесу з'ясовуються питання виникнення, розвитку, а також занепаду (стосовно рабовласництва і феодалізму) історичних типів держави і права, форми держави і права, їх різно види, причини і наслідки організаційних і структурних змін у державному апараті і системах права.

Однією з найважливіших і найбільш активних форм освоєння дисципліни є семінарські заняття. Мета семінару із загаль­ної історії держави і права — поглиблене і систематизоване вивчення найскладніших і найважливіших тем курсу. Слід особливо підкреслити: семінарські заняття покликані не повторювати, В доповнювати і конкретизувати матеріал лекційного курсу і навчальної літератури, План семінарського заняття включає: ЙОГО гему, порядок її розгляду, необхідну літературу. Основою для ПІДГОТОВКИ до семінару й участі в ньому є вивчення пам'яток історії держави і права, різного нормативного матеріалу, Зокрема аналіз таких джерел, як Закони царя Хаммурапі, Закони XII таблиць, Велика хартія вольностей, Французький цивільний кодекс 1804 р. та ін., дає можливість засвоїти зміст найважливіших галузей та інститутів права, структуру держав ного апарату тощо, а отже, підготуватися до відповідей на запитання теми.

При самостійній підготовці студента до семінару насамперед потрібно прочитати конспект відповідної лекції і матеріал під ручника з певної теми. Потім відповідно до плану семінарсько го заняття слід приступити до вивчення законодавчого матеріалу і вказаної літератури. Рекомендується мати спеціальний зо шит для семінарських занять. Можна обмежитися короткими нотатками, що стосуються поставлених у завданні питань. Іноді корисно згрупувати рекомендовані статті або параграфи джерела, скласти розгорнутий план відповіді і навіть конспективно сформулювати його. Таким чином, уже під час підготовки до семінару студенту доводиться аналізувати нормативні акти, під сумовувати дані різних джерел, робити самостійні висновки й узагальнення.

У процесі семінарського заняття студенти висвітлюють окремі питання теми і доповнюють відповіді товаришів. Під керівництвом викладача при колективному обговоренні аналізуються різні варіанти поставлених у плані семінару запитань, виправляються помилки, допущені у виступах. Тим самим студенти вчаться формулювати й обґрунтовувати питання, чітко аргументувати свої відповіді, обстоювати свою думку. Висновок викладача, підсумки розгляду окремих питань, нові дані, отримані в процесі заняття, варто внести до своїх записів, зроблених під час самостійної підготовки до семінару.

Виходячи з багаторічного досвіду, доцільно розробити тематику семінарських занять за принципом закінченого навчально-методичного курсу: одна тема — одне заняття (2 години). Практика свідчить, що перенесення частини питань теми на наступне заняття ускладнює засвоєння всієї теми. Відповідно до цього розклад годин є таким:

Відділення

Кількість годин

Кількість тем

Номери тем

Денне

ЗО

15

1-13, 15, 19

Заочне

4

2

і, з

Вечірне

16

8

1, 3-13, 15

Плани семінарських занять

Розділ І. Рабовласницька держава і право

Тема І. Закони царя Хаммурапі — правова пам'ятка рабовласницької держави

1. Утворення Вавилонської держави та її суспільно-політичний устрій.

2. Право за законами Хаммурапі.

2.1. Загальна характеристика законів Хаммурапі. їх структу ра.

2.2. Правове становище окремих груп населення за законами Хаммурапі (авілумів, мушкенумів, тамкарів, редумів, ба-їрумів, селян, рабів).

2.3. Договір позики.

2.4. Шлюбно-сімейне право.

2.5. Злочини і покарання.

Література до теми:

Всемирная история. - М., 1956. - Т. 1. - С. 289-291, 294.

Жидков О. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. — М., 1988. — Т. 1. — С. 36-42, 61, 62.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права зарубежных стран. — М., 1984. — С. 12-23, 25.

Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права. - М., 1996. - С. 23-50.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]