Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
317-rps-doroguncov.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
5.41 Mб
Скачать
 1. Нововідкриті родовища, як правило, дрібні (0,5—3,0 млн т), нафтоносні шари в основному розташовані на великих глибинах (3500—5500 м і більше). Найновіші технології у видобутку нафти майже відсутні. У результаті коефіцієнт нафтовіддачі досить низь­кий (до 0,35).

 2. Існують також інші чинники, які ускладнюють нафтовидобу­ток в Україні. Істотний недолік — це фінансові труднощі, які обумовлюють надзвичайно слабке фінансування геологорозвіду­вальних робіт. Головна увага приділялась експлуатації родовищ з метою утримання досягнутого рівня нафтовидобутку.

 3. Для України характерна значна розбіжність між обсягами спо­живання нафти (переробки) та її власним видобутком (не мається на увазі споживання нафти у вигляді нафтопродуктів).

 4. Обсяги нафтопереробки в Україні не відповідають наявним нафтопереробним потужностям. Потужності достатні (переви­щують 50 млн т у рік). При такій забезпеченості потужностями в 2000 р. перероблено трохи більше 15 млн т нафти (табл. 3.12). Це пов'язано з наявними можливостями (та їх реалізацією) щодо за­вантаження нафтопереробних заводів нафтою (власного видобут­ку та імпортованою).

 5. Таблиця 3.12

 6. Баланс формування та розподілу ресурсів

 7. Нафти (включаючи газовий конденсат)

 8. В україні у!990,1995,2000 pp., тис. Т

  1. Статті балансу

  1. 1990

  1. 1995

  1. 2000

  1. І. Ресурси, всього

  1. 60 505

  1. 17 650

  1. 15 635

  1. утому числі: видобуток в Україні

  1. 5249

  1. 4200

  1. 4000

  1. товарна нафта з видобутку

  1. 5104

  1. 4100

  1. 3891

  1. імпорт нафти для потреб України

  1. 54 531

  1. 13 300

  1. 11484

  1. залишки у постачальників і споживачів на поча­ток року

  1. 870

  1. 250

  1. 260

  1. II. Розподіл, усього

  1. 60 505

  1. 17 650

  1. 15 635

  1. в тому числі: споживання в Україні

  1. 59 491

  1. 17 300

  1. 15 297

  1. експорт з України

  1. залишки у постачальників і споживачів на поча­ток року

  1. 1014

  1. 350

  1. 337

 9. 284

 10. Можливості України відносно власного нафтовидобутку вкрай обмежені. Вони зумовлені нафтовими запасами, їх харак­теристикою, масштабами проведення геологорозвідувальних ро­біт тощо. Через те питома вага української нафти в обсягах наф­топереробки низька. За 1990, 1995 та 2000 рр. вона становила відповідно 8,7, 23,7 та 24,8 %.

 11. Забезпеченість потреб України у нафті за рахунок власного видобутку з орієнтацією на задоволення потреб у продуктах наф­топереробки орієнтовно становила: 1990 р. — 9 %, 1995 р. — 18 %, 2000 р. —25% (табл. 3.13).

 12. Забезпечення України привозною нафтою, так само як і влас­ною, пов'язано з великими труднощами, перш за все з відсутністю у нафтопереробних підприємств необхідних обігових коштів для за­купівлі нафтової сировини і слабкою диверсифікацією нафтодже-рел. За таких умов підприємствам доводиться вдовольнятися да­вальною нафтою, що негативно впливає на рентабельність виро­бництва.

 13. Таблиця 3.13

 14. Рівень забезпеченості україни нафтопродуктами за рахунок власних ресурсів нафти у 1990,1995, 2000 pp.

  1. Показник

  1. 1990

  1. 1995

  1. 2000

  1. Видобуток нафти (включаючи газовий конденсат), млн т

  1. 5,2

  1. 4,1

  1. 3,7

  1. Орієнтовні обсяги нафти, необхідні для задоволення пот­реб України у продуктах нафтопереробки, млн т

  1. 57

  1. 23

  1. 15

  1. Забезпеченість потреб України у нафті за рахунок власного видобутку, %

  1. 9,1

  1. 17,8

  1. 24,7

 15. Нафтопровідна система, хоча й менш потужна та розвинена порівняно з газотранспортною системою, є значним надбанням України. По ній транспортується нафта на українські нафтопере­робні заводи, а також у країни Центральної та Південної Європи.

 16. Загальна протяжність системи магістральних нафтопроводів (на початок 2001 р.) становила 3894 км, а потужність—до 100 млн т на рік нафти на вході та 67 млн т на рік на виході. На нафтопрово­дах експлуатується 37 нафтоперекачувальних станцій (550 тис. кВт). Загальна місткість резервуарного парку — 800 тис. м3. Обсяг транс­портування нафти українськими нафтопроводами за декілька остан­ніх років утримується на рівні, близькому до 60 млн т щорічно (екс­портний транзит — 53—55 млн т на рік). Однак нафтопроводи на 90 % відпрацювали амортизаційний строк експлуатації.

 17. 285

 1. Виробничий потенціал нафтопереробки в Україні зосереджений на шести нафтопереробних заводах (Кременчуцькому, Лисичансь-кому, Херсонському, Одеському, Дрогобицькому та Надвірнянсь-кому). Основні показники цих заводів наведено в табл. 3.14 та 3.15.

 2. Таблиця 3.14

 3. Основні показники нафтопереробних заводів україни у 2000 р.

  1. нпз

  1. Рік введення в експлуатацію

  1. Потужність, млн т/р.

  1. Глибина переробки, %

  1. Чисельність ПВП, тис. чол.

  1. Кременчуцький

  1. 1966

  1. 18,6

  1. 81,3

  1. 4,0

  1. Лисичанський

  1. 1976

  1. 16,0

  1. 71,1

  1. 4,1

  1. Херсонський

  1. 1938

  1. 7,1

  1. 50,6

  1. 1,5

  1. Одеський

  1. 1949

  1. 3,9

  1. 52,7

  1. 1,0

  1. Дрогобицький

  1. 1866

  1. 4,2

  1. 70,8

  1. 2,9

  1. Надвірнянський

  1. 1907

  1. 2,6

  1. 48,8

  1. 1,3

  1. Усього

  1. 52,4

  1. 65,7

  1. 14,8

 4. Маючи достатню потужність з первинної переробки нафти (понад 50,0 млн т на рік), галузь, внаслідок поганого забезпечен­ня заводів нафтовою сировиною, використовує цю потужність лише частково (на 16,2% у 2000 р.) при обсязі нафторереробки 8,5 млн т. Для задоволення потреб України в нафтопродуктах по­трібно було б переробляти щорічно орієнтовно 15 млн т нафти.

 5. Технічний рівень вітчизняної нафтопереробної промисловості в цілому низький: використовуються застарілі технології, техніч­ні засоби, основні промислово-виробничі фонди істотно зношені.

 6. У результаті цього та у зв'язку з вимушеною роботою на дава­льницькій сировині переробка нафти недосить ефективна, а наф­топродукти за якістю в більшості випадків поступаються вимо­гам світового ринку.

 7. Глибина переробки нафти на українських нафтопереробних заводах у 2000 р. досягла 65,7 %, що є не достатнім. В умовах дефіциту нафти в Україні бажана більш глибока її переробка з метою значної економії сировини і виробництва найбільш масо­вих та цінних нафтопродуктів.

 8. 286

 9. Таблиця 3.15

 10. ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ НА НИЗ УКРАЇНИ у 1990—2000 pp., млн т/%

 1. НПЗ

 1. Роки

 1. 2000 р. до 1990 р. %

 1. 1990

 1. 1991

 1. 1992

 1. 1993

 1. 1994

 1. 1995

 1. 1996

 1. 1997

 1. 1998

 1. 1999

 1. 2000

 1. Кременчуцький

 1. 18,3

 1. 16,7

 1. 13,1

 1. 10,0

 1. 9,1

 1. 7,7

 1. 5,9

 1. 4,7

 1. 6,1

 1. 5,3

 1. 2,3

 1. 12,6

 1. 31,5

 1. 31,5

 1. 34,9

 1. 49,5

 1. 47,7

 1. 47,1

 1. 45,5

 1. 38,3

 1. 48,4

 1. 51,4

 1. 27,1

 1. Лисичанський

 1. 21,8

 1. 19,6

 1. 10,6

 1. 4,3

 1. 4,8

 1. 2,1

 1. 2,2

 1. 3,2

 1. 1,7

 1. 0,5

 1. 2,4

 1. 11,0

 1. 37,6

 1. 36,5

 1. 28,2

 1. 21,3

 1. 25,1

 1. 12,9

 1. 16,9

 1. 26,0

 1. 13,5

 1. 4,9

 1. 28,2

 1. Херсонський

 1. 8,2

 1. 7,6

 1. 5,6

 1. 2,3

 1. 1,6

 1. 2,2

 1. 1,5

 1. 1,7

 1. 1,2

 1. 0,8

 1. 1,3

 1. 15,9

 1. 14,1

 1. 14,2

 1. 14,9

 1. 11,4

 1. 8,4

 1. 13,5

 1. 11,5

 1. 13,8

 1. 9,5

 1. 7,8

 1. 15,3

 1. Одеський

 1. 3,8 6,5

 1. 3,5

 1. 3,4

 1. 0,9

 1. 1,3

 1. 2,0

 1. 1,5

 1. 1,0 8,1

 1. 2,0

 1. 1,7

 1. 1,4

 1. 36,8

 1. 6,5

 1. 9,0

 1. 4,5

 1. 6,8

 1. 12,3

 1. 11,5

 1. 15,9

 1. 16,4

 1. 16,5

 1. Дрогобицький

 1. зд

 2. 5,3

 1. з,з

 2. 6,2

 1. 2,9

 2. 7,7

 1. 1,3 6,4

 1. 1,3 6,8

 1. 1,2 7,4

 1. 1,0 7,7

 1. 1,0 8,1

 1. 0,7 5,6

 1. 0,8 7,8

 1. 0,3

 2. 3,5

 1. 9,7

 1. Надвірнянський

 1. 2,9

 1. 3,0

 1. 2,0

 1. 1,4

 1. 1,0

 1. 1,1 6,8

 1. 0,9

 1. 0,7

 1. 0,9

 1. 1,2

 1. 0,8

 1. 27,6

 1. 5,0

 1. 5,6

 1. 5,3

 1. 6,9

 1. 5,2

 1. 6,9

 1. 5,7

 1. 7,1

 1. 11,7

 1. 9,4

 1. Усього

 1. 58,1

 1. 53,7

 1. 37,6

 1. 20,2

 1. 19,1

 1. 16,3

 1. 13,0

 1. 12,3

 1. 12,6

 1. 10,3

 1. 8,5

 1. 14,6

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. 100

 1. У галузі низька (відносно первинної переробки нафти) потуж­ність і слабка диверсифікація технологічних процесів, спрямова­них на облагороджування та разом з тим на покращання якості нафтопродуктів. Такий важливий технологічний процес, як гідро-очистка мазуту на українських заводах, взагалі відсутній, що спри­чиняє забруднення навколишнього середовища.

 2. У 2000 р. нафтопереробні заводи України працювали на україн­ській, російській та казахській нафті. Питома вага російської наф­ти — близько 47 %. Майже половина всього обсягу використаної нафтової сировини припадала на одне нафтоджерело. У світовій практиці подібна ситуація оцінюється як негативна.

 3. Найбільш важливою проблемою у видобутку нафти є забезпе­чення стабілізації обсягів видобутку нафти, а також їх помірне на­рощування.

 4. Вирішення цієї проблеми можливе за умов: проведення геофі­зичних досліджень та пошуково-розвідувального буріння в обся­гах, що забезпечать приріст нафтових запасів у 2—3 рази біль­ших за обсяги видобутку нафти; істотного підвищення науково-технічного рівня та ефективності циклу робіт від розвідки нафто­вих родовищ до видобутку нафти; значного покращання фінансо­во-економічного стану структур, які займаються видобутком наф­ти з метою підтримки і нарощування нафторесурсної бази; удоско­налення амортизаційної політики (створення прискореного меха­нізму амортизації нафтових свердловин); прийняття диференці­йованого єдиного платежу за користування надрами; прийняття пільгового режиму оподаткування підприємств, які ведуть розвід­ку та розробку нафтових родовищ на шельфах Чорного та Азовсь­кого морів; прийняття закону про державну підтримку інвестицій­них проектів розвитку нафтовидобутку, інших законів, норматив­но-правових актів.

 5. Сутність проблеми щодо транспортування нафти полягає: в за­безпеченні високоефективного функціонування нафтопровідних систем, надійній подачі нафти як на внутрішній ринок, так і на ринки Європи; нарощуванні транзитних потоків; інтеграції у за­гальноєвропейські та міжконтинентальні мережі нафтопроводів. Напрями її вирішення: розробка перспективних нафтопотоків, а також технологічних схем транспортування нафти; надійне нау­ково-технічне забезпечення функціонування нафтопровідної сис­теми; створення умов для зарубіжного та внутрішнього інвесту­вання розвитку нафтотранспортної системи; залучення наукового і виробничого потенціалу України до розроблення невирішених питань нафтотранспортування; створення сприятливих умов для

 6. 288

 7. нарощування транзиту нафти по території України; завершення ро­біт, що відносяться до української частини Євро-Азіатського наф-тотранспортного коридору; будівництво нових нафтопроводів.

 8. Перед нафтопереробною промисловістю постає три найваж­ливіші проблеми:

 1. необхідність нарощування обсягів переробки нафти для внут­рішнього споживання та експорту нафтопродуктів (деяких продук­тів нафтохімії-), за допомогою проведення державної політики від­носно диверсифікації нафтоджерел; оновлення виробництва; по­дальша реалізація урядової програми з приватизації нафтопере­робних заводів відносно гарантованих поставок нафти; покра­щання фінансово-економічного стану нафтопереробних підпри­ємств; розвиток співробітництва із зарубіжними фірмами;

 2. подальше поглиблення переробки нафти (до 80 85 %) для

 1. ефективного використання нафтової сировини, покращання якості нафтопродуктів шляхом реконструкції нафтопереробних заводів, виведення з експлуатації фізично зношеного та морально застарі­лого устаткування та обладнання;

 2. 3) екологізація нафтопереробки, що передбачає екологічний аудит нафтопереробних заводів, скорочення викидів і скидів шкід­ ливих речовин, твердих відходів; екологічний моніторинг; ство­ рення програм екологічної безпеки об'єктів нафтопереробки і вико­ ристання відходів виробництва тощо.

 3. З розвитком економіки України буде збільшуватись споживання нафти (у вигляді нафтопродуктів). Одним із важливих напрямів за­доволення потреб у нафті є нарощування власного її видобутку.

 4. Незважаючи на істотну ступінь відпрацювання в Україні розві­даних нафтових запасів, потенціал нафтовидобутку далеко не виче­рпаний. Про це свідчать близько 5 млрд т умовного палива ще не-розвіданих запасів вуглеводнів на великих глибинах (більше 5 тис. м) у Дніпровсько-Донецькій западині, Передкарпатській улоговині та на відносно невеликих глибинах Азово-Чорноморського шельфу, а також у Волинсько-Подільській нафтогазоносній області.

 5. За умов ефективного використання наявної ресурсної бази наф­товидобувної промисловості є можливість забезпечити стабіль­ний видобуток нафти, а з часом збільшити її з 3,7 млн т (включаючи газовий конденсат) у 2000 р. до 5,0 млн т (максимальний рівень).

 6. У галузі транспортування нафти Україна повинна максимально використовувати своє вигідне географічне місцезнаходження — проміжне між Західною Європою (простором інтенсивного спожи­вання вуглеводнів) та Сходом (територією потужних вуглеводних ресурсів).

 7. 289

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]