Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
309 к. курс сучасної Української кримінології 1 кн.doc
Скачиваний:
280
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
12.39 Mб
Скачать

Глава 8

другого та наступних порядків. Відповідно до цього визначати об'єкти запобіжного впливу першої, другої, наступної черги.

Все наведене вище про визначення об'єктів запобіжної діяль­ності здебільшого стосується її профілактичного етапу. Дещо інший підхід має бути застосований під час визначення об'єктів відвернення можливості вчинення злочину або його припинення. Для обох цих етапів запобігання першим і найголовнішим об'єктом впливу є особа, яка замислила вчинити злочин або вже розпочала його вчинення. Саме вплив на цю особу може відверну­ти або припинити злочин. Цей вплив може бути безпосереднім або опосередкованим, у тому числі із застосуванням оперативних можливостей, через ближче оточення, членів сім'ї. Ефективною на цих етапах запобігання може бути зміна конкретної ситуації, пере­дусім тієї умови, обставини, яка визначає можливість вчинення злочину. У такому разі відповідні засоби, знаряддя, умови охоро­ни, проникнення у приміщення, а також особи, причетні до вико­нання функцій охорони, забезпечення безпеки тощо, стають пер­шочерговими об'єктами запобіжного впливу. Зрозуміло, що термін «запобіжний вплив» тут використовується у широкому розумінні, охоплюючи й інші методи і заходи запобігання, про які йтиметься далі.

ф 2. Конституційні та інші правові засади , запобігання злочинності в Україні

Питання правового регулювання діяльності щодо запобігання злочинності є дуже важливим з огляду на деякі конкретні обстави­ни. Передусім, вжиття запобіжних заходів нерідко поєднане із за­стосуванням певних обмежень до особи, наприклад тієї, яка підля­гає адміністративному нагляду, зберігає вдома вогнепальну зброю та ін. Інколи за необхідності та наявності підстав до особи має засто­совуватися примус, застереження. Заходи запобігання не можуть пригнічувати людину, принижувати її честь та гідність. З іншого боку, має бути регламентований обов'язок здійснення запобіжної діяльності. Все наведене свідчить про необхідність її правової регла­ментації. Це стало особливо важливим після закріплення в Конституції України прав і свобод людини і громадянина, які є невід'ємними і не можуть порушуватися або нехтуватися.

334

Теорія запобігання злочинності

Основні напрями та засоби правового регулювання запобіжної діяльності щодо злочинності такі:

а) позитивне регулювання суспільних відносин, які право взя­ ло під свою охорону, виховна функція права;

б) встановлення у праві заборон, які стосуються деяких видів діяльності, що можуть сприяти злочинним проявам;

в) конституційні засади запобігання злочинності;

г) законодавчі акти, що передбачають обов'язки запобіжної діяльності, визначають обмеження, застереження запобіжного ха­ рактеру;

ґ) інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію, порядок, форми і засоби діяльності щодо запобігання злочинності.

Позитивна роль права здійснюється через регулювання суспільних відносин, процесів, правил суспільного співжиття. Нормами конституційного та інших галузей права стимулюється суспільне корисна та суспільне прийнятна поведінка, закріплю­ються суспільні відносини, які за своєю сутністю несумісні зі злочинністю, виключають правові можливості формування та реалізації причин і умов злочинних проявів. Тим самим право створює засади зміцнення та реалізації антикриміногенного потенціалу суспільства та його інститутів.

Роль права у забезпеченні запобігання злочинності не обме­жується позитивним регулюванням. Запобіжне значення мають правові заборони, які визначаються правом стосовно відносин і поведінки, що розходяться із суспільними інтересами та інтереса­ми забезпечення прав і свобод громадян, через що за їх вчинення встановлюється юридична відповідальність. Запобіжне значення мають також виховна та освітня функції права, завдяки яким по­ширюються правові знання, робиться вплив на свідомість людей, підвищується їхня правова культура та повага до закону. Важливе значення у забезпеченні запобігання злочинності мала б також службова роль права у разі нормативного визначення підстав, умов, порядку, суб'єктів, їх прав, правових засобів та обов'язків здійснення запобіжної діяльності, зокрема спеціально-криміно­логічного напряму.

Правове забезпечення запобігання злочинності в Україні ще не має системного характеру, складається з низки норм галузевого за-

335

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]