Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори.docx
Скачиваний:
159
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

144.Сутність і призначення фінансів суб'єктів господарювання, їх функції та ознаки. Методи організації фінансових відносин суб’єктів господарювання.

Фінанси підприємств — базова підсистема фін. системи держ. Вони функц. у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага. Від стану фінансів підприємств залеж. можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни. Це відносно самостійна сфера фінансових відносин, яка має свою специфіку організації та реалізації притаманних фінансам функцій. Специфіка фінансів підприємств та організацій полягає в тому, що через них мобіліз. кошти й створюються фонди фін. ресурсів не для подальшого перерозподілу, як це має місце у сфері державних фінансів, а для обслуговування процесу виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг.

Фінанси підприємств — сукупність обмінно-розпод. відносин, що виник. на підпр.і в процесі формування, розміщення і викор. фін. ресурсів, здійс. витрат, отримання і розподілу доходів.

Функції:

—формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності;

—розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпе-чення операційної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання своїх фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, господарюючими суб’єктами;

—контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

ОЗНАКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Це екон. відн., які пов'язані з форм. і викор. грош. надходжень

Це екон. відносини, які пов'язані з рухом фінансових ресурсів

Суб'єктом економічних відносин завжди є підприємство.

Фінансові відносини підприємств відображаються в гро­шових потоках, які характер. їх різноманітні й різнобічні взаємозв’язки.

До зовнішніх фінансових відносин підприємства входять:

а) відносини обміну:

взаємовідносини між суб’єктами господарювання, у вигляді розрахунків з постачальниками і покупцями;

б) відносини розподілу:

взаємовідносини з бюджетом: платежі та асигнування;

взаємовідносини з фондами ціл. признач.: внески і надходження;

взаєм. зі страх. комп.: страх. платежі й страх. відшкодування;

взаємовідносини з банками: відкриття та ведення рахунків, зберігання коштів на депозитах, отримання і погашення кредитів, отримання і сплата процентів тощо;

взаємовідносини з інституціями фінансового ринку: розміщення власних ЦП та інвестування тимчасово вільних коштів;

взаємовідносини з галузевими і корпоративними органами: внески у централізовані фонди і надходження з них.

Внутрішні фінансові відносини підприємства мають розподільний характер і включають:

розподіл доходу і формування прибутку;

розподіл чистого прибутку та його використання;

формування та використання амортизаційних відрахувань;

утворення та використання фондів підприємств.

145.Сутність і призначення фінансів домогосподарств. Доходи, видатки і заощадження домогосподарств.

Домогосподарство – сукупність фізичних одиниць – резидентів, що мають спільні економічні інтереси, функції, поведінку і джерела фінансування. Фінанси домогосподарств – сукупність екон. відносин, що виникають при утворенні, розподілі та використанні грош. доходів, заощ. і грош. фондів громад. та їх сімей з метою задов. особ. потреб домогосподарств.

Загалом виокремлюють чотири основні функції домогосподарств:

1) постачальницьку, яка полягає у постачанні на відповідні ринки праці, капіталу та інших ресурсів;

2) виробничу, суть якої полягає у виробництві готової продукції та наданні послуг, забезпеченні ними ринку

(с/г продукція, ремонтні, послуги, сімейний бізнес);

3) споживчу, що зумовлена самою природою домогосподарства, яке є основ-зим споживачем товарів і послуг на ринку;

4) заощаджувальну (інвестиційну), яка має місце за умови неповного використання поточних доходів на споживання.

Доходи

Оплата праці

Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості

Доходи від продажу продукції та майна

Доходи від власності

Пенсії, стипендії, допомоги

Грошова допомога кід родичів та інших осіб

Вартість спожитої продукції від самозаготівель

Пільги та субсидії безготівкові

Вартість подарованого майна

Заощадження, позики, повернені борги

Інші

Витрати

Придбання продовольчих товарів (харчування)

Придбання непродовольчих товарів

Оплата житла і комунальних послуг

Оплата послуг культурно-побутового призначення

Сплата податків

Транспортні витрати

Витрати на освіту, охорону здоров'я

Витрати, пов'язані з веденням власного присад. господарства

Інвестиційні витрати

Інші

Заощадження – част. грош. доходів населення, яка витрачається на спож. і призначена для забезпечення потреб у майбутньому.

Мотивовані заощадження:

– придбання дорогих товарів;

– непередбачувані витрати;

– витрати майбутніх періодів (весілля, освіта та ін.);

– звичка заощаджувати кошти;

– заощадження з метою отримання прибутку.

Немотивовані заощадження домогосподарств виникають внаслідок перевищення платоспроможності над рівнем потреб:

– рівень доходів досить великий;

– рівень пропозиції не може задовольнити попит споживачів;

–політика, спрямована на підвищ. заощадж. домогосподарств.

Організовані заощадження – заощадження населення, мобілізацію і розміщення яких здійснює банківська система або небанківські фінансово-кредитні установи.

Неорганізовані грошові заощадження населення – заощадження, що зберігаються безпосередньо у населення готівкою у нац. та іноземній валютах. До неорганізованих заощаджень належать також зберігання коштів у вигляді коштовностей, дорогоцінних металів, дорогих товарів тривалого користування тощо.

Модуль 2. Частина І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]