Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори.docx
Скачиваний:
159
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

7.Сутність, мета, етапи експрес-аналізу фін. Стану підпр.

Логіка аналітичної роботи щодо оцінки фінансового стану п-ва пердбачає її організацію у вигляді двохмодульної структури: 1) експрес-аналіз фінансового стану; 2) деталізований аналіз фінансового стану. Метою експрес-аналізу є наглядна та проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого субєкту. Експрес-аналіз виконують в три етапи: 1) підготвчий; 2) попередній огляд бухгалтерської звітності; 3) економічне читання та аналіз звітності. Підготовчий (мета) – прийняти рішення щодо доцільності аналізу фін звітності та переконатися в її готовності до вивчення. Дана задача вирішується шляхом познайомлення з аудиторським заключенням (стандартне і розширене). Крім того здійснюється візуальна та проста логічна перевірка звітності. Перевіряється наявність всіх необхідних форм та додатків, реквізитів, підписів. Попередній огляд – враховується як логічний так і інформаційний звязок, який існує між формами звітності. Метою попереднього огляду є ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи в звітному періоді, визначити тенденції основних показників д-ті, а також якісні зміни в майновому та фінансовому положенні п-ва.

Мета третього етапу (економічне читання та аналіз звітності) – є узагальнена оцінка результатів господарської д-ті та фінансового стану п-ва. В цьому звязку рекомендується досліджувати структуру та динаміку фінансового стану п-ва за допомогою порівняльного балансу. Порівняльний аналітичний баланс формується на базі вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень та джерел коштів п-ва за звітний період.

8.Характеристика основних показників фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан є комплексним поняттям і храктеризується системою показників, які відображають наявність коштів і потенційні фінансові можливості підприємства.

Його визначають на конкретну дату.

Фінансове становище може бути:

1.Гарне – це стабільна платіжна здатність, достатня забезпеченість власними оборотними коштами (ВОК), ефективність їх використання, чітка організація розрахунків, наявність стійкої фінансової бази.

2.Погане – неефективне розміщення коштів, їх іммобілізація, прострочення заборгованості перед бюджетом, постачальником і банком.

3.Напружене поряд з ознаками гарн. стану є ознаки напруження.

Існує досить велика кількість показників, які характеризують фінансовий стан підприємства. Виділяють такі групи показників:

• оцінювання майнового стану підприємства;

• прибутковості;

• ліквідності та платоспроможності;

• фінансової стійкості та стабільності підприємства;

• рентабельності підприємства;

• ділової активності;

• акціонерного капіталу.

9.Оцінка структури і динаміки фінансового стану за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

Логіка аналітичної роботи щодо оцінки фінансового стану п-ва пердбачає її організацію у вигляді двохмодульної структури: 1) експрес-аналіз фінансового стану; 2) деталізований аналіз фінансового стану. Експрес-аналіз виконують в три етапи: 1) підготвчий; 2) попередній огляд бухгалтерської звітності; 3) економічне читання та аналіз звітності. Мета третього етапу (економічне читання та аналіз звітності) – є узагальнена оцінка результатів господарської д-ті та фінансового стану п-ва. В цьому звязку рекомендується досліджувати структуру та динаміку фінансового стану п-ва за допомогою порівняльного балансу. Порівняльний аналітичний баланс формується на базі вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень та джерел коштів п-ва за звітний період. В схему порівняльного балансу входить велика кількість важливих показників, що характеризують статику та динаміку фін. стану. Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального та вертикального аналізу, які розраховуються по статтям балансу. В ході горизонтального аналізу визначаються абсолютні та відносні зміни величин різних статей балансу за звітний період. Надається оцінка цих змін. Метою вертикального аналізу є розрахунок питомої ваги окремих статей до підсумку балансу та оцінка його змін. Співставляючи структуру змін активів та пасивів можна зробити висновок про основні джерела надходження коштів та основні напрямки їх вкладень. Поряд з побудовою порівняльного аналітичного балансу для отримання загальної оцінки динаміки фін стану за звітинй період здійснюється співставлення змін підсумку балансу із змінами фінансових результатів господарської д-ті за звітний період. Тобто порівнюються коефіцієнти: Kv=(V1/V2)*100% – темп росту обсягу реалізації; Kb=(B1/B2)*100% – темп росту валюти балансу. Якщо Kv>Kb, то в звітному періоді використання фінансових ресурсів було більш ефективним. Позитивними моментами є: 1) зростання валюти балансу; збільшення постійного та необоротного капіталу; зменьшення дебіторської та кредиторської заборгованості; збільшення грошових коштів; 2) висока частка власних і прирівнених до них джерел фінансування; 3) зменьшення довгостр. і пот. зобовязань.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]