Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори.docx
Скачиваний:
159
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

13.Курс емісії акцій, порядок розр. Еміс. Доходу, ажіо, дизажіо.

Успішна емісія акцій залежить від багатьох фак­торів, зокрема від стану ринку капіталів, від тенденцій на біржі, очікувань на майбутні прибутки емітента та інвесторів, а також від пара­метрів емісії (обсяг, курс, співвідношення, з яким здійснюється емісія).

Важливим елеме­нтом процедури збільшення статутного капіталу підприємства шляхом додаткової емісії є встановлення курсу емісії, тобто ці­ни, за якою товариство розміщує свої корпоративні права. Курс емісії встан. у % до номін. за рішенням від­повідних органів підпр. З юр. погляду нижньою межею курсу емісії нових акцій є їх ном. вартість, оскільки встановлена закон. заборона на первинне розміщення акцій за ціною, нижчою за їх ном. вартість; з екон. — но­м. вартість плюс витрати на пров. емісії.

З метою стимулювання попиту на акції нової емісії їх макси­мальна вартість повинна бути меншою за ринковий курс акцій. Таким чином, верхня межа курсу емісії проходить на рівні рин­кового (біржового) курсу акцій до проведення додаткової емісії

Чим вищий курс дод. емісії, тим вищим буде емісійний дохід.

Емісійний дохід (ажіо) — це сума перев. доходів, отриманих від емісії (випуску) акцій над ном. таких акцій Отже, емісійний дохід становить різницю між курсом емісії та номін. курсом акцій.

Для підприємства високий курс емісії є вигіднішим, оскільки в такому разі, його ВК збільшується значною мірою за рахунок дод. капіталу, на який не потрібно нарахову­вати дивіденди. Проте високий курс емісії може призвести до труднощів із пошир. дод. емісії. Може скластися ситуація, коди бірж. курс старих акцій впаде нижче від рівня емісії нових. Тоді можна забезп. ліквідність акцій та підтримку курсу, якщо ці акції масово скуплять великі акціонери (держателі конт­р. пакета) або саме підпр.-емітент.

Водночас чим менший курс емісії за певного обсягу потреби в капіталі, тим біль­шим має бути номінальний капітал, а отже, і рівень «розмивання основного капіталу» та знецінення старих акцій, яке доведеться покривати за рахунок переважних прав.

Дизажіо - відхилення ринкового курсу ЦП від їх номін. вартості в бік зменшення. Це перша складова санаційного прибутку. Якщо корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санац. прибуток = номін. вартості наданих до анулювання прав за мінусом витрат, пов’язаних зі зменш. СК. Дизажіо можна розгляд. як один з видів еміс. доходу.

15.Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії. Розрахунок вартості переважних прав.

У разі збільш-ня СК власники корпорат. прав можуть зазнати певних втрат, які вираж-ся у зменш-ні ринк. курсу акцій і зменш-ні рівня контролю над підп-вом. Зак-вом У. передбачено, що в разі збільш-ня стат. фонду акціонери (АТ) та учасники (ТОВ), тб. первинні акціонери користуються пе­реважним правом на купівлю додатково випущ. акцій (часток). Перев. права дають можл. власникам:1) зберегти свою частку (у % вираженні) у СК, а отже, і в усьому майні підприємства; 2) попередити «розмивання» варт-ті своєї частки у СК при низькому курсі емісії; 3) зберегти свою частку голосів на заг. зборах власників; 4) компенс. збитки від «розмивання» частки у ст. фонді тим власникам, які не скорист. перев. правом на купівлю дод. корп. прав, а продали його.

Усі акціонери АТ мають рівне перевадне право на придбання акцій, що випуск-ся додатково. Кіл-ть перев. прав залеж. від кіл-ті старих акцій і підкріплся дивід. купоном, тб. кіл-ть переважних прав на придб. акцій нової емісії є пропорц. частці окремих акціонерів у СК на дату прийняття рішення про емісію акцій.

Перев. права прод. і куп. з поч-. підписки на акції безпосер. перед провед. самої емісії. Одноч. з поч-ком торг-лі перев. правами ціна старих акцій автом. зменш. на варт-ть перев. права. Якщо нові акц-ри або старі власники понад свою частку в СК бажають придбати певну кіл-ть акцій, їм необх. придб. в першу чергу перев. права тих акіонерів, які не бажають ними скористатися. Якщо акціонери поступилися своїм правом на придб. додатк. Акцій, то отрим. кошти від продажу компенс. зниж. ринк. курсу.

Варт-ть перев. права: V=(біржовий курс-курс емісії)/(С+1); С=СК до провед-ня емісії/(СК після провед. емісії-СК до провед. емісії)

Якщо С=2:1, то це означ., що, володіючи 2 акціями на момент прийняття рішення про збільш-ня СК, можна придбати 1 акцію нової емісії (покупець нових ак­цій має придбати два переважні права для купівлі однієї акції за курсом емісії).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]