Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 1. 438^g$*J$^

 2. рішувати на загальних зборах учасників. Однак, щоб не виникло супере­чностей з ч. 2 ст. 115 ЦК України, доцільно в статуті ТОВ віднести це питання до компетенції загальних зборів учасників.

 3. Держкомпідприємництво України висловив думку, що у випадку, коли засновники господарських товариств самі оцінюють майно або майнові права та визначають критерії оцінки своїх вкладів (договірна ціна) в ста­тутний фонд господарського товариства - це повинно оформлятися відповідним актом оцінки та приймання-передачі в статутний фонд1.

 4. У випадках, передбачених законом, грошова оцінка вкладу підлягає не­залежній експертній перевірці. Застосування слова «перевірка» дає під­стави вважати, що експертна перевірка здійснюється після оцінки вкладу самими учасниками. Вона здійснюється з метою підтвердження справед­ливості оцінки, зробленої учасниками. Відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»2 проведення оцінки вкладу є обов'язковим, зокрема, у випадках визначення вартості внесків учасників та засновників господарського то­вариства, якщо до ТОВ вноситься майно господарських товариств з дер­жавною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства.

 5. 3.3.12. Строк сплати вкладу

 6. Засновники повинні домовитися про строки сплати (передачі) вкла­дів. Загальної вимоги щодо строку формування статутного капіталу закон не містить. Але якщо проаналізувати норми статей 33,52 Закону України «Про господарські товариства», ч. З ст. 144 ЦК України, ч. 2 ст. 165 ЦК України, то можна дійти висновку, що законодавець «орієн­тує» засновників на повну сплату внеску в межах одного року з дня створення юридичної особи. Цей строк учасниками може бути скоро­чений. Допускається й дострокове виконання зобов'язання.

 7. Відповідно до ч. З ст. 144 ЦК України до моменту державної реєстра­ції ТОВ його учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсот­ків суми своїх вкладів. Ця вимога означає, що кожен учасник повинен сплатити не менше половини свого вкладу. Якщо всі учасники сплатили

 8. 1 Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.09.2004 № 6279 «Про статутний фонд товариства з обмеженою відповідальніс­ тю» // Бухгалтер. - 2004. - № 41.

 9. 2 Закон України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. // Голос України від 08.09.2001.

 10. -^€^3-439

 11. вклади повністю, а один - не сплатив половини, вимога закону не буде вважатися виконаною, хоч сумарно статутний капітал буде сформовано більше, ніж на п'ятдесят відсотків.

 12. 3.3.13. Відповідальність за прострочення або несплату вкладу

 13. Неналежне виконання обов'язку з формування статутного капіталу суперечить інтересам товариства, кредиторів, сумлінних учасників, тому є цивільним (корпоративним) правопорушенням і підставою для відповідальності. Основними санкціями можуть бути:

 14. і) сплата відсотків річних. У ст. 33 Закону України «Про господар­ські товариства» передбачено, що в разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо інше не передбачено статутом товариства, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

 15. Аналогічна норма діяла щодо учасників ТОВ, але була скасована За­коном України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям ЦК України» від 27.04.2007 р.

 16. Зазначена норма була спеціальною по відношенню до ст. 536 ЦК України, яка передбачає, що за користування чужими грошовими кош­тами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не вста­новлено договором між фізичними особами. На даний час слід керува­тися ст. 536 ЦК України;

 17. 2) солідарна відповідальність за зобов'язаннями товариства. Відповідно до ч. 2 ст. 140 ЦК України учасники товариства, які не пов­ністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Солідарною відповідальністю є спільна повна відповідальність кількох осіб за одне правопорушення. Солідарна відповідальність при­пускає пред'явлення вимоги як до боржника, так і безпосередньо до третьої особи. Саме так слід тлумачити ч. 2 ст. 140 ЦК України: якщо учасник не вніс вклад повністю, то вимога кредиторів товариства може бути пред'явлена йому, товариству або обом.

 18. Увага! Це правило діє і тоді, коли встановлений строк для повного внесення вкладу ще не минув. Отже, фактично, креди­тори товариства мають правові підстави зобов'язати учас­ника внести вклад достроково.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]