Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 • 3.3.68. Захист прав учасника, якого виключено

 • Учасник, якого виключили з ТО В, має право оскаржити це рішення до суду. Предметом позову в таких справах може бути визнання недійс­ним та скасування рішення загальних зборів учасників, визнання не­дійсною державної реєстрації змін до статуту, поновлення в товаристві, відшкодування моральної шкоди.

 • Відповідачем у справі є товариство. На практиці суди часто залучають до участі у справі як третіх осіб на стороні товариства учасників това­риства. Це викликано тим, що поновлення учасника в товаристві при­зведе до зміни складу учасників, часток у статутному капіталі, а тому стосується прав усіх учасників. Така правова позиція мала місце і в по­становах Верховного Суду України. Однак достатніх правових підстав вона не має. Рішення у справі жодним чином не впливає на права та обов'язки товариства щодо тих його учасників, які голосували за ви­ключення. Не виникають тут і регресні зобов'язання. Разом з тим участь у справі третіх осіб істотно утруднює її розгляд. Тому судам недоцільно їх залучати до справу як третіх осіб. Тим більше з власної ініціативи суд цього робити не вправі.

 • Рішення щодо виключення може бути оскаржене в межах загального строку позовної давності, тобто в межах трьох років.

 • Однією з найбільш складних проблем захисту прав виключеного учасника ерельність відновлення становища, яке існувало до порушення, тобто відновлення його статусу учасника товариства з тією самою часткою. Складність полягає в тому, що після виключення учасника статутний капітал товариства зменшується, корпоративні права «по­гашаються», а в товариства залишається лише майнове зобов'язання перед колишнім учасником щодо виплати певної грошової суми, яка пропорційна вартості колишньої частки.

 • Увага! Судове рішення не може створити корпоративні права заново. Воно може лише скасувати (визнати недійсним) певнерішення зборів учасників або кількарішень, врезультаті яких було зменшено статутний капітал. У такий спосіб від­будеться відновлення становища, що існувало до порушення. Рішення, у резолютивній частині якого зазначено «поновити в това­ристві з часткою такою-то», перспектив немає, оскільки невідомо,

 • де цю частку взяти, а точніше -у кого відібрати. Тому, формулюючи позові вимоги, слід чітко уявляти весь механізм, усі ті юридичні дії, які призвели до припинення корпоративних правовідносин.

 • Ситуація ще більше заплутується, якщо після виключення учасника було збільшено статутний капітал за рахунок внесків інших учасників. Ці дії є правомірними і не можуть вважатися такими, що порушують права та інтереси виключеного учасника, оскільки на момент їх учинен­ня, виключений учасник прав у товаристві не має. Якщо визнавати рі­шення про збільшення статутного капіталу недійсними, то порушують­ся права та інтереси тих учасників, хто робив вклади.

 • У разі якщо суд дійде висновку, що виключення відбулося незаконно, скасує рішення зборів і поновить учасника в товаристві з моменту виклю­чення, незаконність усіх подальших рішень зборів учасників, у тому числі і про прийняття нових учасників, збільшення статутного капіталу, буде полягати в тому, що вони ухвалені без повідомлення учасника, а його голо­си не враховували ні під час визначення кворуму, ні під час голосування. Іншими словами, порушено право незаконно виключеного учасника на участь в управлінні товариством. При цьому кожне таке рішення повинно оцінюватися судом окремо, а вимоги про визнання їх недійсними - вирі­шуватися з урахуванням того чи порушують ці рішення права та інтереси позивача, і чи могла його участь у зборах (з урахуванням частки, яку він мав) вплинути на прийняття рішення. Якщо частка такого учасника є не­значною і не могла вплинути на результати голосування, то підстав для скасування або визнання недійсними цих рішень немає.

 • З урахуванням того, що збільшення статутного капіталу, прийняття нових учасників істотно утруднює вирішення спору та виконання рі­шення про поновлення учасника в товаристві, у судів є підстави для застосування заходів забезпечення позову у вигляді заборони держав­ному реєстратору проводити державну реєстрацію змін до статуту товариства.

 • Теоретично позов про поновлення в товаристві може бути пред'явлений і тоді, коли частка учаснику виплачена у встановленому порядку. Та об­ставина, що розрахунок проведений, не може бути підставою для від­мови у позові, оскільки підставою позову є незаконність рішення про виключення. У разі задоволення такого позову, товариство вправі звер-

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]