Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 • ської діяльності та узагальнює інформацію про їх діяльність (абз. 20 підпункт 6 п. 4)1. Тому і позначення в ст. 129 ЗК відокремленого під­розділу з правом ведення господарської діяльності не може слугувати як така підстава.

 • По-третє, у тексті Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» відсутня норма щодо факультативності проведення від­окремлених підрозділів іноземних юридичних осіб. Тобто за загальним правилом не вимагається створення і реєстрації відокремленого під­розділу на території України, але у випадку його створення він під­лягає реєстрації.

 • По-четверте, чинність п. 22.20 ст. 22 Закону України «Про оподат­кування прибутку підприємств» також викликає сумніви з позицій темпоральної дії нормативних актів. Адже Закон України «Про держав­ну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців» та зміни до ст. 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» прийняті пізніше вказаної норми Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» й містять вказівку на проведення реєстрації та акредита­ції філії і представництв. У зв'язку з цим підлягає застосуванню принцип lex posterior derogat priori, тобто наступний закон з того ж питання ска­совує дію попередніх.

 • Крім наведених видів реєстрації відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб, окремо регулюється реєстрація філій та інших струк­турних осередків громадських організацій іноземних держав (ст. 34 Закону України «Про об єднання громадян»)2 та філій (представництв) всеукраїнських благодійних організацій (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»).

 • Таким чином, варто підсумувати і виокремити різновиди реєстрації та органи, що її здійснюють:

 • Акредитація філій та представництв іноземних банків проводиться Національним банком України.

 • Законом України «Про банки і банківську діяльність» (ч. 3,4 ст. 23) передбачено, що банк не пізніше ніж за десять днів до початку здійснен-

 • 1 Положення про Міністерство економіки України: Постанова Кабінету Міністрів Укра­ їни від 26.05.2007 р. № 777 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 39. - Ст. 1563.

 • 2 Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. № 2460-ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 • ня філією банку обслуговування клієнтів зобов'язаний подати Націо­нальному банку України повідомлення про відкриття філії, в якому зазначається: внутрішньобанківський реєстраційний код філії; повне найменування філії; її місцезнаходження; обсяг та види діяльності (операцій), що виконуватимуться філією.

 • До повідомлення про відкриття філії додаються такі документи: рі­шення уповноваженого органу банку про відкриття філії; положення про філію, затверджене уповноваженим органом банку; письмове за­певнення про відповідність філії вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, у тому числі щодо приміщення, обладнання філії банку і професійної придат­ності та ділової репутації керівників філії.

 • У разі створення представництва банк у двотижневий термін після прийняття ним рішення про відкриття представництва зобов'язаний подати Національному банку України повідомлення про відкриття пред­ставництва. До повідомлення про відкриття представництва додають­ся такі документи: рішення уповноваженого органу банку про відкрит­тя представництва; положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку (ч. 6, 7 ст. 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

 • За проведення акредитації філій та представництв іноземних банків законодавством не передбачено здійснення оплати.

 • Відомості про філії та представництва банків Національний банк України включає до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку.

 • 8.14.4. Реєстрація інших відокремлених підрозділів

 • Реєстрація інших відокремлених підрозділів здійснюється Міністер­ством економіки України. Для реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності на території України необхідно по­дати: заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка складаєть­ся у довільній формі1; виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб'єкт господарської діяльності має офіційно за­реєстровану контору; довідку від банківської установи, в якій офіційно

 • 1 Вимоги до заяви деталізовані в п.2.1 Інструкції про порядок реєстрації представниіугн іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]