Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 • 4.1.2. Холдингові компанії

 • У ст. 1 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 p. № 3528-IV холдингова компанія визначається як відкрите AT, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими кор­поративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпора­тивних підприємств. Корпоративним підприємством може бути будь-яке господарське товариство. Холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) - це пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підпри­ємства, який перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забез­печує право вирішального впливу на господарську діяльність корпора­тивного підприємства. Законом передбачено, що статутний фонд холдингової компанії має бути сформований переважно корпоратив­ними правами (не менше 80 %).

 • Законом не заборонено здійснення компанією іншої господарської діяльності крім управління холдинговими корпоративними пакетами, тобто не передбачено існування холдингової компанії як «чистого холдингу», якому не дозволено займатися будь-якою господарською діяльністю. Утім, статутом компанії можуть бути встановлені певні об­меження щодо правочинів, які мають право вчиняти органи управління компанії, а також випуску цінних паперів.

 • Досить суворі обмеження встановлені щодо продажу холдинговою компанією холдингового пакета акцій (часток). Прийняття рішення про відчуження таких пакетів належить до виключної компетенції загальних зборів. Зазначене рішення приймається більшістю в 3Л голосів. Більше того, встановлюються підвищені вимоги щодо кворуму таких зборів - на них мають бути присутні акціонери (представники), що мають відпо­відно до статуту холдингової компанії більше 80% голосів.

 • Корпоративному підприємству забороняється мати у власності акції своєї холдингової компанії (тобто забороняється перехресний холдинг).

 • Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність хол­дингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається бан­крутом, то холдингова компанш несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства.

 • Інший приклад регулювання діяльності груп зустрічаємо в банків­ському законодавстві.

 • У Законі України «Про банки і банківську діяльність»' наявна ст. 11 «Банківська холдингова група». Ця стаття надає чітке визначення по­няттю «групи» і містить цивільно-правові норми, що регулюють ді­яльність юридичних осіб, які входять до складу групи: «Банківська холдингова група - це банківське об'єднання, до складу якого входять виключно банки. Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми бан­ками. Дочірній банк не має права володіти акціями материнського банку. У разі якщо дочірній банк набув право власності на акції материнського банку, він зобов'язаний відчужити їх у місячний термін. Банківські хол­дингові групи дозволяється створювати лише за умови, що угода про їх створення передбачає покладання на головний банк групи додаткових організаційних функцій стосовно банків - членів групи, а також ство­рення системи управління спільною діяльністю... Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталі кожного з них, якщо інше не передбаче­но законом або угодою між ними».

 • Схожою за змістом є ст. 12, що присвячена питанням створення та ді­яльності фінансової холдингової групи. Фінансова холдингова група має складатися переважно або виключно з установ, що надають фінансові по­слуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою. Материнській компанії має належати понад 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу кожного з учасникш фінансової холдингової групи. Материнська компанія фінансо­вої холдингової групи при здійсненні своєї діяльності з управління та ко­ординації дшльності його членів на виконання законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України має право встановлювати правила, що є обов'язковими для членів фінансової холдингової групи. Материнська компанія фінансової холдингової групи відповідає за зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал кожного з них, якщо іїшіе не передбачено законом або угодою між ними.

 • Слід зазначити, що банківська холдингова група та фінансова хол­дингова група є різновидом економічної групи, для яких законом перед-

 • 1 Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-Ш // Відо­мості Верховної Ради України. - 2001. - № 5 - 6. - Ст. ЗО.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]