Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 • 734

 • «Про до йог підпрі риств; його с після держа Отже На

 • ВИрІІІ

 • булиі

 • кого: ,

 • акти,

 • якад

 • при г

 • Aj

 • того

 • май?

 • ції, г

 • тобі

 • това

 • зова

 • нув;

 • С

 • куп

 • що

 • пов

 • по»

 • об'с

 • НЯ) ЦІК Ор(

 • Цивільний кодекс україни:

 • Науково-практичний коментар

 • (пояснення, тлумачення, рекомендації

 • з використанням позицій вищих судових інстанцій,

 • Міністерства юстиції, науковців, фахівців)

 • Том З ЮРИДИЧНА ОСОБА

 • Редактор Н. 0. Парфьонова

 • Підписано до друку 10.04.2009 р. Формат 60x90 1 /16. Папір офсетний. Гарнітура Ато Pro. Друк офсетний. Умов, друк арк. 23. Наклад 2000 прим.

 • ФО-П Колісник А. А. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серії ДК№ 3327 від 02.12.2008 р.

 • тел.: (050) 970-90-23.

 • Надруковано в друкарні ПП «Діса плюс», м. Харків, вул. Леніна, 29, кв. 5.

 • Ц 58 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснен­ня, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). - T. 3: Юридична особа / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Серія «Коментарі та аналі­тика». — X.: Страйд, 2009. — 736 с

 • ISBN 978-966-2233-00-1.

 • ISBN 978-966-2233-02-5 (Том 3).

 • У третьому томі цієї книги наведено науковий коментар підрозділу 2 розділу II Цивільного кодексу України «Юридична особа». Коментар ураховує останні новели цивільного законодавства, зокрема, з питань правового статусу окремих видів юри­дичних осіб, їх участі в цивільних правовідносинах. Видання буде корисним для фа­хівців, оскільки особлива увага приділяється практичному застосуванню цивільно-правових норм. Матеріал подано авторами в доступній, цікавій формі, він містить по­яснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстан­цій, Міністерства юстиції України, науковців, фахівців.

 • У другому томі наведено науковий коментар підрозділу 1 розділу II Цивільного кодексу України «Фізична особа».

 • Для суддів, нотаріусів, адвокатів, науковців, викладачів і студентів вищих навчаль­них закладів, юристів-практиків.

 • ББК 67.9(4Укр)404-3 УДК347(477)(094.58)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]