Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 1. 412 ^ф*^

 2. приємницької діяльності від імені КТ, то воно реалізується виключно повними учасниками (див. коментар до ПТ). Вкладник має право діяти від імені товариства тільки в разі видачі йому довіреності та відповідно до неї. Довіреність видається тим повним учасником (учасниками), який уповноважений в даному товаристві на ведення справ КТ.

 3. Однак, виходячи з аналізу норм, що регулюють відповідальність вкладника, слід зробити висновок, що дії, виконані вкладником відпо­відно до виданої довіреності, не є веденням справ КТ, вкладник не на­буває в цьому випадку статусу повного учасника. Про це свідчить те, що закон не встановлює відповідальність вкладника за угоди, укладені на підставі відповідних повноважень.

 4. 3.2.7. Зміна складу учасників кт

 5. До обставин, наслідком яких є зміни у складі учасників, відносяться вихід учасника з товариства, передача ними частки в складеному капі­талі іншій особі, виключення з товариства, вибуття зі складу учасників з інших підстав.

 6. Вихід з товариства. Регулювання виходу з товариства залежить від того, виходить з КТ повний учасник чи вкладник. (Про вихід повних учасників див. коментар до ПТ.) Право вкладника КТ на вихід врегульо­вано п. 6 ч. 2 ст.137 ЦК, п. «є» ч. 1 ст. 79 Закону «Про господарські то­вариства». Реалізувати його вкладник може після закінчення фінансово­го року шляхом отримання свого вкладу у порядку, передбаченому засновницьким договором (меморандумом). Однак права на отримання при виході з товариства частки майна товариства, пропорційної розміру їх частки у складеному капіталі товариства, вкладник, на відміну від повно­го учасника, не має, що підтверджено і судовою практикою1.

 7. 3.2.8. Передача частки

 8. Передача частки повними учасниками та вкладниками також має відмінності в правовому регулюванні. (Про порядок передачі частки повними учасниками КТ див. коментар до ПТ.)

 9. Однак треба пам'ятати про специфіку КТ - повний учасник повинен

 10. отримати згоду на таку передачу лише від усіх повних учасників КТ, а

 11. ' Пункт 3.6 Рекомендацій Президії ВГСУ від 28.12.2007 p. № 04-S/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» // Юридичний вісник України. -2008. - № 7; Закон і Бізнес. - 2008. - № 7.

 12. -^Щ^413

 13. не його вкладників. Вкладник КТ має право передати свою частку іншим вкладникам або третім особам незалежно від згоди інших учасників товариства - повних чи вкладників, оскільки п. 7 ч. 2 ст. 137 ЦК та п. «є» ч. 1 ст. 79 Закону «Про господарські товариства» передбачено обов'язок вкладника лише повідомити КТ про таку передачу. До такого висновку доходить і судова практика1. Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє його участь у КТ.

 14. 3.2.9. Виключення учасника

 15. Статтею 13S ЦК України, статтями 65 і 77 Закону «Про господарські товариства» передбачена можливість виключення з КТ лише повного учасника і не передбачена можливість виключення вкладників.

 16. Підставами виключення повного учасника є систематичне невико­нання чи неналежне виконання ним своїх обов'язків або перешкоджан­ня ним досягнення цілей КТ. Це питання як елемент управління КТ відноситься до компетенції повних учасників. Судова практика виходить з того, що суд не може приймати рішення про виключення повного учасника, він лише перевіряє обґрунтованість та законність прийняття рішення про виключення учасника в разі подання останнім позову про визнання такого рішення недійсним.

 17. У рішенні про виключення учасника з господарського товариства повинно бути обґрунтовано причини такого виключення і зазначено, які саме факти невиконання статутних обов'язків стали підставою ви­ключення учасника з товариства, у чому полягає систематичність неви­конання учасником товариства його обов'язків, якими саме діями (без­діяльністю) учасник перешкоджає досягненню цілей товариства. Судова практика виходить з того, що відсутність відповідних відомостей у рішенні про виключення учасника з товариства може бути підставою визнання такого рішення недійсним за позовом даного учасника2.

 18. '.2.10. Придбання частки вкладником

 19. Придбання частки вкладником урегульовано п. З ч. 2 ст. 137 ЦК, п. «в» ч. 1 ст. 79 Закону «Про господарські товариства». У випадку

 20. Там само, пп. 3.2.2.

 21. Пункт ЗЛО Рекомендацій Президії ВГСУ від 28.12.2007 р. № 04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» // Юридичний вісник України. -2008. - № 7; Закон і Бізнес. - 2008. - № 7.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]