Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 1. а зі спливом цього строку - ліквідації в судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.

 2. Таким чином, товариства, які до 20.06.2008 р. не виконали вимог Закону від 27.04.2007 р. потрапляють під дію ст. 141 ЦК України і мають ще один рік для зменшення кількості учасників до 10, тобто до 20.06.2009 р. Після цього вони опиняються під загрозою ліквідації в судовому порядку.

 3. Відповідно до ч. 2 ст. 141 ЦК України єдиним учасником ТОВ не може бути:

 4. - інше господарське товариство (будь-якого виду), учасником яко­ го є одна особа. Наприклад, ТОВ у складі однієї особи не може бути єдиним учасником ТОВ;

 5. - особа, яка вже є єдиним учасником іншого ТОВ. Законодавство не передбачає наслідків недотримання цих обмежень.

 6. Якщо ТОВ створюється з порушенням цих обмежень, то можна стави­ти питання про визнання недійсною його державної реєстрації через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути (ч. 2 п. 1 ст. 110 ЦК). Однак, на нашу думку, ці порушення можна усунути після створення ТОВ, наприклад, шляхом відступлення частини частки єди­ного учасника іншій особі.

 7. Якщо на порушення зазначених вище вимог особа стала єдиним учасником після створення ТОВ, то це мало б відстежуватися під час державної реєстрації змін і доповнень до статуту ТОВ. Проте на сьо­годні статті 27, 30 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» не передбачають такої підстави.

 8. Отже, сьогодні фактично можливе існування ТОВ у складі єдиного учасника з порушенням вимог ч. 2 ст. 141 ЦК України.

 9. На нашу думку, обмеження, передбачені ч. 2 ст. 141 ЦК України, нині є неактуальними і не виконують охоронних функцій.

 10. 3.3.3. Договір про заснування тов

 11. Створення ТОВ кількома особами неможливе без узгодження дій між ними. Засновники (майбутні учасники) домовляються між собою про всі істотні умови майбутньої співпраці та зобов'язання у зв'язку зі створенням товариства. Тому створення ТОВ завжди відбувається за договором між учасниками.

 12. 3.3.4. Статут тов

 13. Єдиним установчим документом ТОВ є статут. Він має відповідати вимогам ст. 88 ЦК України.

 14. Статут може передбачати норми, які не передбачені законом, але йому не суперечать і не обмежують правоздатність учасників. Напри­клад, додаткові обов'язки, спеціальні права, процедурні норми; вимоги до членів органів управління, обмеження щодо відчуження часток; по­рядок визначення вартості частки; особливості розподілу майна в разі ліквідації. Якщо ці норми суперечать закону, вони не застосовуються.

 15. Якщо товариство створюється кількома особами, їх рішення слід оформляти протоколом. Усі рішення можуть бути прийняті лише одно­голосно, адже особа не може стати учасником усупереч своїй волі. Ви­рішуються такі питання: про створення товариства; про найменування товариства; про затвердження статуту; про формування статутного капіталу та реєстрацію товариства.

 16. Порядку проведення установчих зборів товариства закон не визначає. На нашу думку, на цих зборах повинні бути присутні всі учасники, а всі рішення прийматися виключно одноголосно.

 17. Часто установчі збори обирають виконавчий орган ТОВ. Однак слід мати на увазі, що установчі збори не є органом управління товариства, оскільки воно ще не виникло (не зареєстроване). Натомість, обрання виконавчого органу є виключною компетенцією загальних зборів учас­ників ТОВ, тобто вищого органу ТОВ. Тому формально установчі збори не мають права обирати виконавчий орган ТОВ. Це слід зробити на перших загальних зборах учасників після реєстрації товарства.

 18. УвагаІЯкщо на підставі протоколу установчих зборів дирек­тор ТОВ був внесений до Єдиного державного реєстру то нота­ріус під час учинення нотаріальних дій, а також будь-які інші особи повинні керуватися відомостями ЄДР, які згідно зі ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фЬичних осіб - підприємців» вважаються публічно достовірними.

 19. Статут товариства є документом, відкритим для публічного ознайом­лення. Один примірник статуту та всіх змін до нього зберігається в реє­страційній справі, що знаходиться в органі, що здійснив реєстрацію.

 1. 3.3.5. Статутний капітал

 2. Сукупність внесків засновників, призначених для забезпечення ді­яльності створюваної юридичної особи, традиційно називають статут­ним капіталом (статутним фондом).

 3. Правову сутність статутного капіталу можна розкрити через такі ознаки:

 1. формується засновниками (учасниками) ТОВ;

 2. розмір статутного капіталу обов'язково фіксується в статуті;

 3. незалежно від виду вкладів, розмір статутного капіталу виража­ється в грошах;

 1. 4) розмір внесків до статутного капіталу визначає обсяг належних . учаснику корпоративних прав;

 1. статутний капітал може бути змінений лише за рішенням вищого органу ТОВ;

 2. статутний капітал є одним із джерел утворення майна юридичної особи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]