Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 • Якщо ж засновник ПП один, то як предмет договору купівлі-продажу має вказуватися майнове право засновника на майно ПП. Звичайно, що це компроміс, але компроміс розумний, бо інші варіанти тим більше неприйнятні.

 • 4.2.5. Спадкування майна пп

 • Спадкування майна ПП залежить від того, яке право мав засновник (чи засновники) на майно цього підприємства. Якщо засновник був власником, то спадкуватиметься майно ПП, яке і позначається у свідо­цтві про право на спадщину. У противному разі спадкуватиметься майнове право засновника на майно ПП (на зразок з правом на частку в статутному капіталі учасника господарського товариства). Якщо ж ПП мало кілька засновників і йдеться про спадкування того, що нале­жало одному з них, то до спадкової маси входитиме право на частку в статутному капіталі ПП.

 • Разом з тим залишається не з * ясованим питання, чи стає спадкоємець (спадкоємці) померлого засновником ПП, тобто чи заступає він (вони) місце померлого?

 • Як і стосовно інших численних запитань, це також не врегульовано в ГК. Очевидно, у такому разі воно має знайти належне регулювання на рівні статуту ПП. Слід зазначити, що це важливий аспект, оскільки як і у випадках з учасниками ТО В, спадкоємці засновника ПП можуть не виявити згоди вступити до ПП або інші засновники ПП виступатимуть проти. Тоді у спадкоємця виникає право вимагати від ПП сплатити йому частку майна ПП, пропорційну частці померлого. Виникає ситу­ація, за якої частка в статутному капіталі не переходить до спадкоємця, а переходить натомість право майнової вимоги.

 • Бажано всі ці нюанси врегулювати в статуті ПП. Однак у разі від­сутності такого регулювання і виникненні спору є високий ступінь ві­рогідності того, що суд застосує за аналогією відповідні норми про права учасників ТОВ.

 • Отже, однозначної відповіді на питання, як спадкується майно ПП, надати не можна, адже слід, передусім, уважно проаналізувати його статут і зробити висновок, який правовий статус цього підпри­ємства і правовий режим його майна. Від цього залежить, що спад­куватиметься.

 • 4.3. Підприємства з іноземними інвестиціями

 • 4.3.1. Правовий статус підприємства з іноземними інвести­ціями

 • Розвиток іноземного інвестування в Україні диктує необхідність аналізу правового статусу такого суб'єкта, як підприємства з іноземни­ми інвестиціями (далі - ПП).

 • Правове регулювання такого підприємства здійснюється відповідно до Закону «Про режим іноземного інвестування», ГК, Закону «Про інвестиційну діяльність», а також інших нормативно-правових актів.

 • Закон «Про режим іноземного інвестування», визначає, що підпри­ємством з іноземними інвестиціями є: підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодав­ства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого (за його наявності) становить не менше 10 відсотків.

 • Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвести­ціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.

 • Майже аналогічне визначення ПП міститься в ГК (ч. 2 ст. 63), хоча в ньому не зазначається, що ПІІ може створюватися в будь-який організаційно-правовій формі. Стаття 63 ГК «Види та організаційні форми підприємств» серед інших підприємств зазначає й ПІІ. З цього може здатися, що ГК запроваджує інший підхід, ніж це передбачено в Законі «Про режим іноземного інвестування». Утім, навряд чи окре­мими організаційно-правовими формами можна визнати інші, наведені в ст. 63 види та форми підприємств, - приватні, державні, комунальні, унітарні, корпоративні, малі тощо.

 • Принципова різниця між підходами щодо правового статусу ПІІ, які містяться в ГКта в Законі «Про режим іноземного інвестування», по­лягає в такому: або можна створювати ПІІ як таке (тобто воно буде іншим, ніж ТОВ, AT та т.п.), або ПІІ створюється у звичайній формі товариства (скоріше за все - господарського), яке буде віднесене до ПІІ за наявності умов, передбачених в ст. 1 Закону «Про режим іноземного інвестування», - наявності іноземної інвестиції у встановленому роз­мірі. Слід зауважити, що давно устоявся другий підхід.

 • ЦК розглядає підприємство як єдиний майновий комплекс і не від­носить його до організаційно-лравових форм чи видів юридичної особи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]