Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tsivilny_protses_2011.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
906.75 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

 

(відповідно до вимог ЕСТS)

 

 

Харків «Право»

2011

ББК 67.9(4УКР)310

Навчально-методичний посібник длясамостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно до вимог ECTS) / уклад.: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. – X. : Нац. ун-т«Юрид акалУкраїни їм. Ярослава Мудрого», 2011. – 168 с

Укладачі: В.В. Комаров (вступ, розділи 1-3,5-9, теми 1,9, 10,11,31,36,37); В.В. Баранкова (теми 28,34); B.А. Бігун (теми 29, 30); C.В. Васильєв (тема 2); К.А. Гузе (тема 7); К.В. Гусаров (теми 24,25); М.В. Жушман (тема 32); О.В. Колісник (тема 33); В.Ю. Мамницький (теми 16,17); П.І. Радченко (теми 5,20); О.В. Рожнов (теми 12, 14, 15); Н.Ю. Сакара (теми 4,13, 18); Г.О. Світлична (теми 8,23); Д.М. Сібільов (теми 6, 35); І.В. Удальцова (теми 21, 22); Д.М. Шадура (тема 3); О.В. Шутенко (теми 19, 26,27).

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою університету (протокол № 4від 29.06.2011р.)

ББК 67.9(4УКР)310

© Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011

©«Право», 2011

ВСТУП

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

3. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЇ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Доступність правосуддя та предмет цивільного процесуального права (колоквіум)

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

Тема 3. Цивільна юрисдикція

Тема 4. Підсудність цивільних справ

Тема 5. Сторони в цивільному процесі

Тема 6. Треті особи в цивільному процесі

Тема 7. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Тема 8. Представництво в суді

Тема 9. Особи, що сприяють здійсненню правосуддя (для самостійного вивчення)

Тема 10. Цивільні процесуальні правовідносини ( колоквіум)

Тема 11. Зловживання процесуальними правами (для самостійного вивчення)

Тема 12. Процесуальні строки (для самостійного вивчення)

Тема 13. Судові витрати (для самостійного вивчення)

Тема 14. Заходи процесуального примусу (для самостійного вивчення)

Тема 15. Доказування та докази в цивільному процесі

Тема 16. Позов

Тема 17. Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі

Тема 18. Провадження у справі до судового розгляду

Тема 19. Судовий розгляд цивільних справ

Тема 20. Рішення суду першої інстанції

Тема 21. Заочний розгляд справи Питання для обговорення

Тема 22. Наказне провадження

Тема 23. Окреме провадження

Тема 24. Апеляційне провадження

Тема 25. Касаційне провадження

Тема 26. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Тема 27. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

Тема 28. Виконавче провадження

Тема 29. Відновлення втраченого судового провадження (для самостійного вивчення)

Тема 30. Міжнародний цивільний процес

Тема 31. Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським судом з прав людини (для самостійного вивчення)

Тема 32. Господарське судочинство

Тема 33. Адміністративне судочинство

Тема 34. Нотаріат і нотаріальний процес

Тема 35. Третейське судочинство (для самостійного вивчення)

Тема 36. Міжнародний комерційний арбітраж (для самостійного вивчення)

Тема 37. Медіація та цивільний процес (для самостійного вивчення)

5. ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

8. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

До 45-річчя кафедри цивільного процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Цивільний процес" включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, докази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види провадження цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо.

Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, постанов пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи.

У результаті опанування навчальної дисципліни "Цивільний процес" студенти повинні:

- знати стан основних проблем науки цивільного процесуального права; сутність процесуальних категорій; функції судової влади в системі державної влади та форми їх здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце у механізмі правового регулювання; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов'язки: чинні норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони мають відповідати; порядок реалізації судових постанов; несудові та альтернативні форми захисту цивільних прав і законних інтересів; практику застосування цивільного процесуального законодавства, перспективні та основні напрямки розвитку цивільного процесуального законодавства, його адаптації до міжнародних стандартів здійснення правосуддя у цивільних справах;

- уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази у цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи й ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте рішенння.

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національного університету "Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого"

(протокол № 9від 22квітня 2011р.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]