Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать

ПРАВНИКАМ НОТАРЯМ АДВОКАТАМ

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

Том З ЮРИДИЧНА ОСОБА

За редакцією професора І. В. Спасибо-Фатєєвої

ПОЯСНЕННЯ

ТЛУМАЧЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

з використанням позицій

ВИЩИХ СУДОВИХ ІНСТАНЦІЙ

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

НАУКОВЦІВ

ФАХІВЦІВ

СУДДЯМ ВИКЛАДАЧАМ СТУДЕНТАМ

ВИДАВНИЦТВО

ББК 67.9(4Укр)404-3 Рекомендовано Центром аналітичних

УДК 347(477) (094.58) досліджень з питань права та безпеки «Юкон» Ц58 (Протокол№ 7 від 26.12.2008)

Автори В. I. Борисова, кандидат юридичних наук, доцент, завідуюча кафедрою цивільного права №1 Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (8 6 розділу 1 - спільно з І. В. Спасибо-Фатеєвою; 5 4 розділу 2 - спільно з О. Р. Кібенко, Ю. В. Мица, І. А. Спасибо, І. В. Спасибо-Фатєєвою, Я. М. Шевченко);

0. Р. Кібенко, доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права Національ­ ної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого ($ 4 розділу 2 - спільно з В. І. Борисовою, Ю. В. Мица, І. А. Спасибо, І. В. Спасибо-Фатеевою, Я. М. Шевченко);

В. М. Кравчук, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу організації на­укової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ (5 9 розділу 1 - спільно з В. І. Крат, Ю. В. Мица, І. В. Спасибо-Фатеевою; 5 3 розділу 2 - спільно з І. А. Селівановою, І. В. Спасибо-Фатеевою);

В. І. Крат, кандидат юридичних наук, кафедра цивільного права № 1 Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (S3 розділу 1 - спільно з І. В. Спасибо-Фатеевою; § 8 розділу 1; 8 9 розділу 1 - спільно з В. М. Кравчуком, Ю. В. Мица, І. В. Спасибо-Фатеевою);

1. М. Кучеренко, доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корець­ кого НАН України (5 5-6 розділу 2);

В. М. Марченко, приватний нотаріус, шеф-редактор Всеукраїнських правових журналів «Юри­дичний Радник» і «Мала енциклопедія нотаріуса» (J 2 розділу 1 - спільно з І. В. Спасибо-Фатеевою);

Ю. В. Мица, кандидат юридичних наук, перший заступник директора з економіко-правових питань ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера» (§ 9 розділу 1 - спільно з В. М. Кравчуком, В. І. Крат, І. В. Спасибо-Фатеевою; 5 4 розділу 2 - спільно з В. І. Борисовою, О. Р. Кібенко, І. А. Спаси­бо, І. В. Спасибо-Фатеевою, Я. М. Шевченко);

0. О. Первомайський, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інститу­ ту приватного права та підприємництва Академії правових наук України (8 7 розділу 1 - спільно з І. В. Спасибо-Фатеевою; $ 1 розділу 2);

1. А. Селіванова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національ­ ної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (§ 3 розділу 2 - спільно з В. М. Кравчуком, І. В. Спасибо-Фатеевою);

І. А. Спасибо, молодший науковий співробітник відділу планування та аналізу правових дослі­джень Управління планування та координації правових досліджень Академії правових наук України (5 2 розділу 2 - спільно з І. В. Спасибо-Фатеевою; 8 4 розділу 2 - спільно з В. І. Борисовою, О. Р. Кі­бенко, Ю. В. Мица, І. В. Спасибо-Фатеевою, Я. М. Шевченко);

І. В. Спасибо-Фатеева, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1 На­ціональної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Академії право­вих наук України (5 1 розділу 1; 5 2 розділу 1 - спільно з В. М. Марченком; 5 3 розділу 1 - спільно з В. І. Крат; 5 S розділу 1; 8 6 розділу 1 - спільно з В. І. Борисовою; § 7 розділу І - спільно з О. О. Перво-майським; $ 9 розділу 1 - спільно з В. М. Кравчуком, В. І. Крат, Ю. В. Мица; J 2 розділу 2 - спільно з І. А. Спасибо; 8 3 розділу 2 - спільно з В. М. Кравчуком, І. А. Селівановою; 8 4 розділу 2 - спільно з В. І. Борисовою, О. Р. Кібенко, Ю. В. Мица, І. А. Спасибо, Я. М. Шевченко);

Р. О. Стефанчук, доктор юридичних наук, проректор Хмельницького університету управління та права (84 розділу і);

Я. М. Шевченко, доктор юридичних наук, професор, завідуюча відділом проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік Академії правових наук України (8 4 розділу 2 - спільно з В. І. Борисовою, О. Р. Кібенко, Ю. В. Мица, І. А. Спасибо, І. В. Спасибо-Фатєєвою).

ISBN 978-966-2233-00-1 © Колектив авторів, 2009

ISBN 978-966-2233-02-5 (Том 3) © ФО-П Колісник А. А., 2009

© Страйд, 2009

© Є. І. Пісоцька, художнє оформлення, 2009

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Загальні положення про юридичну особу 13

§ 1. Поняття, організаційно-правові форми

та види юридичних осіб (статті 80,81,82,83,84) 13

 1. Поняття юридичної особи 14

 2. Ознаки юридичної особи 16

 1. Організаційна єдність 16

 2. Майнова відокремленість 17

 3. Самостійна майнова відповідальність 19

 4. Виступ у цивільному обороті від свого імені 24

1.3. Види й організаційно-правові форми юридичних осіб 25

 1. Види юридичних осіб 25

 2. Організаційно-правові форми юридичних осіб 28

1.4. Товариства й установи 30

 1. Товариства ЗО

 2. Установи ЗО

 3. Подібності та відмінності товариств і установ 30

 1. Інші організаційно-правові форми юридичних осіб 32

 2. Підприємницькі товариства 37

§ 2. Створення юридичної особи. Ті установчі документи

та державна реєстрація (статті 87,88,89) 38

 1. Механізм створення юридичної особи 39

 2. Установчі документи 41

2.2.1. Зміст установчих документів 45

2.3. Державна реєстрація юридичних осіб 48

 1. Порядок надання документів для державної реєстрації юридичних осіб... 48

 2. Вимоги до документів, що надаються для державної реєстрації. 50

 3. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб 51

 4. Зміни до установчих документів 53

§3. Найменування та місцезнаходження юридичної особи

(статті 90,93) 58

3.1. Види найменувань юридичної особи 58

 1. Резервування найменувань юридичної особи 59

 2. Склад найменувань юридичної особи та вимоги до нього 59

 3. Вибір найменування юридичної особи 62

 4. Виникнення права на найменування в юридичної особи 63

 5. Використання права на найменування 64

3.2. Місцезнаходження юридичної особи 65

3.2.1. Значення місцезнаходження 65

4 &ф*&~

 1. Поняття місцезнаходження 67

 2. Юридична адреса 69

 3. Установчі документи і місцезнаходження 70

 4. Особливості місцезнаходження юридичних осіб публічного права 71

 5. Підтвердження місцезнаходження 72

 6. Підтвердження відомостей про юридичну особу 73

 7. Зміна місцезнаходження 74

 8. Правові наслідки відсутності юридичної особи

за її місцезнаходженням 76

3.2. і 0. Інші наслідки відсутності юридичної особи за її місцезнаходженням 79

§ 4. Особисті немайнові права юридичної особи (cm. 94) 80

4.1. Особисті немайнові права юридичних осіб, регламентовані чинним цивільним законодавством 81

 1. Право на недоторканність ділової репутації 81

 2. Право на таємницю кореспонденції юридичної особи 83

 3. Право на інформацію 85

 1. Інші особисті немайнові права юридичної особи 89

 2. Захист немайнових прав юридичної особи 89

§ 5. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб (статті 91,92). 90

5.1. Правоздатність юридичної особи 91

 1. Аспекти спеціально/правоздатності 91

 1. Види діяльності, які може здійснювати юридична особа

після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії) 94

5.1.3. Виникнення правоздатності юридичних осіб 97

5.2. Дієздатність юридичної особи 97

§ б. Органи юридичних осіб (статті 97,98,99) 100

 1. Поняття управління юридичною особою 101

 2. Органи юридичних осіб 103

 1. Структура органів товариства 104

 1. Порядок формування органів, їх склад, порядок здійснення діяльності в окремих видах товариств 105

6.3. Загальні збори 107

 1. Компетенція загальних зборів 108

 2. Порядок голосування 110

 3. Порядок скликання загальних зборів 111

 4. Рішення загальних зборів 112

 1. Виконавчий орган товариства 113

 2. Засновник і дієздатність юридичної особи. Співвідношення поняття засновника й органу юридичної особи 115

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]