Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 • 68 Осфь%~

 • Звичайно, в юридичній особі можуть створюватися й інші органи, яким буде властива постійність діяльності (наприклад, загальні збори тов можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу - абз. 1 ч. 2 ст. 146 ЦК). Утім, варто зважати й на той момент, що саме вико­навчий орган юридичної виступає від її імені, тобто за його допомогою юридична особа набуває прав та обов'язків (наприклад, у ч. З ст. 145 ЦК саме щодо виконавчого органу вживається словосполучення «вчи­нює дії від імені товариства»).

 • Таким чином, під органом, який виступає від імені юридичної особи, варто розуміти постійно діючий виконавчий орган юридичної особи.

 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич­них осіб-підприємців» (абз. 6ч. 1 ст. і) при визначенні поняття «міс­цезнаходження» виходить з його звуженого розуміння, ототожнюючи його з місцем знаходження виконавчого органу юридичної особи.

 • Утім, за такого підходу поза увагою залишаються ті види юридичних осіб, у яких згідно із законодавчими приписами відсутній виконавчий орган. Саме для цих юридичних осіб ЦК передбачається правило, що вони набувають прав та обов'язків унаслідок дій своїх учасників. Таки­ми юридичними особами є повне та командитне товариства.

 • Не виключені випадки, коли місцезнаходженням повного або коман-дитного товариств буде місцезнаходження іншої юридичної особи, оскільки згідно із цивільним законодавством учасником ПТ або повним учасником КТ може бути інша юридична особа.

 • Таким чином, під особою, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, варто розуміти учасника повного товариства та повного учасника командитного товариства.

 • Окрім цих господарських товариств, виконавчий орган відсутній у корпоративному інвестиційному фонді, а його функції здійснює ком-. панія з управління активами на підставі договору про управління акти­вами (ст. 11,14 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди»)'. Тобто місцезнаходжен­ням корпоративного інвестиційного фонду буде місцезнаходження іншої юридичної особи - компанії з управління активами.

 • 1 Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001.-№21.-Ст. 103.

 • 3.2.3. Юридична адреса

 • Відповідно до п. 42 Правил надання послуг поштового зв'язку1 складови­ми адреси є: країна; поштовий індекс; найменування населеного пункту, району, області; найменування вулиці(проспекту, бульвару, провулка), номе­ра будинку, квартири2. Тобто за допомогою адреси відбувається визначення того чи іншого приміщення, в якому має знаходитися виконавчий орган юридичної особи або ж проживати (чи мати місцезнаходження) учасник повного товариства або повний учасник командитного товариства.

 • Юридична адреса. У ракурсі розгляду терміну «адреса» органу або особи слід зауважити, що в законодавстві, крім поняття «місцезнахо­дження», використовується словосполучення «юридична адреса»3. Напевне, перш за все, такі термінологічні «недоречності» пояснюють­ся різним часовим проміжком прийняття тих чи інших законодавчих актів, і невдалим застосуванням законодавцем техніки нормотворення.

 • Звісно, що за таких умов постає закономірне питання, чи є правомірним оперування категорією «юридична адреса» і зазначенням її в установчих документах, договорах та ін. Видається, що ні. Це слід пов'язувати з тим, що чинне законодавство (ЦК, ЗаконУкраїїш «Про державнуреєстрацію юри­дичних осіб та фізичних осіб - підприємців») чітко регламентує правила визначення місцезнаходження юридичної особи і не допускає інших меха­нізмів, окрім як знаходження за певною адресою виконавчого органу юри­дичної особи або учасників повного та командитного товариств.

 • Значення терміну «місцезнаходження». Системний аналіз чинно­го законодавства дозволяє говорити про кілька смислових значень по-няття «місцезнаходження»:

 • Правила надання послуг поштового зв'язку: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270// Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. Майже аналогічне визначення адреси місцезнаходження наведене в абз. 4 ч. 1 п. 4.1.1 розді­лу 3 Положення про Державний реєстр фінансовихустанов, під яким розуміється поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер офі­су (квартири). Див.: Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Украї­ни від 16.01.2007 р. № 6640 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 9. - Ст. 336. Причому таке словосполучення використовується в законах прийнятих як до, так і після прийняття ЦК. Причому в деяких випадках термін юридична адреса вживається поряд із місцезнаходженням (наприклад, п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про банки і банківську Діяльність», ч. З ст. 15 Закону України «Про третейські суди» та ін.). Див.: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.07.2000 р. № 2121-Ш // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi; Про третейські суди: Закон України від 11.05.2005 р. № 1701-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 35. - Ст. 412.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]