Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 • процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності (ч. 1, 2 ст. 44). Згідно з КАС повноваження на ведення справи в суді дає пред­ставникові право на вчинення від імені особи, яку він представляє, усіх процесуальних дій, які може вчинити ця особа (ч. 1 ст. 59).

 • Отже, зважаючи на викладене, варто зауважити, що в довіреності доцільно зазначати повноваження, які може вчиняти керівник відокрем­леного підрозділу, а також ті, щодо яких існують обмеження, наприклад, відмова від позову, укладення мирової угоди або примирення.

 • Увага! У довіреності доцільно зазначати повноваження, якіможе вчиняти керівник відокремленого підрозділу, а також ті, щодо яких існують обмеження, наприклад, відмова від позову, укладення мирової угоди або примирення.

 • Не позбавлене актуальності й питання щодо співвідношен­ня довіреності керівника та положення про відокремлений підрозділ,

 • оскільки не виключені випадки, коли положення та довіреність будуть змістовно різні.

 • Навіть текстуально можливо простежити розмежування законодав­цем положення про відокремлений підрозділ та довіреності його керів­ника. Про це свідчить аналіз ч. З та ч. 4 ст. 95 ЦК, в яких спочатку зазна­чається, що філії (представництва) діють на підставі положення, а вже згодом - що керівники діють на підставі виданої юридичною особою довіреності.

 • Між фізичною особою (керівником) та юридичною особою іс­нують правовідносини представництва. Це обумовлене потребою участі в цивільному обороті особи - керівника філії (представництва). Довіреність керівника відокремленого підрозділу адресується третім особам.

 • Положення про відокремлений підрозділ є локальним актом юри­дичної особи, який спрямований, в першу чергу, на регулювання вну­трішніх відносин у юридичній особі, зокрема між керівником філії (представництва) та його підлеглими.

 • Що ж стосується участі в зовнішніх відносинах, то до них керівник вступає, оскільки в нього є довіреність, видана юридичною особою, і незалежно від того, що передбачено в положенні про відповідний під­розділ (філію або представництво).

 • Увага! Повноваження керівника, зазначені в довіреності, не можуть бути оспорені посиланням на положення відокрем­леного підрозділу.

 • 8.11. Закриття філії або представництва

 • 8.11.1. Терміни, що вживаються при регулюванні закриття філії або представництва

 • ЦК не встановлено, що відокремлені підрозділи підлягають закриттю. Утім, іншими законодавчими актами передбачається вчинення певних дій для закриття філії або представництва. Це і не дивно, оскільки, як вказу­валося вище, їх створення спричиняє певні наслідки, зокрема включення інформації про відокремлені підрозділи до відповідних реєстрів.

 • Передусім необхідно визначатися з понятійним апаратом, адже у нормативних актах використовуються різноманітні терміни для позна­чення закриття відокремленого підрозділу, зокрема: припинення (абз. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», ч. 9 ст. 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), ліквідація (ч. 10 ст. 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господар­ської діяльності»), реорганізація та ліквідація (пп. «є» ч. 5 ст. 41 За­кону України «Про господарські товариства», п. 6 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), закриття (ч. З ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»).

 • Така термінологічна плутанина призводить до певних непорозумінь у практичній діяльності. Наочно це можна продемонструвати на при­кладі аналізу Наказу Міністерства аграрної політики України (п. і), яким була припинена діяльність філіїШ 4 «Санаторій «Смерічка» Дер­жавного комплексного торговельного підприємства «Хрещатик» шля­хом приєднання до Колективного підприємства «Сільські вісті1.

 • Однак, ураховуючи, що терміни «припинення», «ліквідація», «ре­організація» стосуються юридичних осіб та процедура їх проведення орієнтована виключно на суб'єктів права, навряд чи доцільно позначати за допомогою аналогічних понять закриття відокремленого підрозділу. 1 Про припинення діяльності філії № 4 «Санаторій «Смерічка»: Наказ Міністерства аграрної

 • політики України від 04.08.2005 р. № 366 // БД «НАУ - ЕКСПЕРТ». Версія: 9.5.1.0.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]