Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опорні конспекти всесв історія / Підручники / Всесвітня історія (1914 - 1939).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
2.97 Mб
Скачать

3. Завершення складання Версальсько-Вашингтонської системи, її сильні та слабкі сторони

Великі держави виявили зневагу до можливих еконо­мічних наслідків договорів, що обтяжували світове госпо­дарство непомірними репараційними сплатами та штуч­ним припиненням міжнародних зв'язків, які складалися впродовж століть. Версальсько-Вашингтонська система за клала основи повоєнних міжнародних відносин. її ство­рення забезпечило вихід з війни, дало змогу зменшити повоєнну напруженість та закласти основу для відносно стабільних міжнародних відносин у 20-ті роки. Рішення Паризької та Вашингтонської конференцій містили прин­ципово нові положення в міждержавних відносинах — визнання права на самовизначення народів та відмову від війни як засобу вирішення конфліктів. Важливою подією стало створення Ліги Націй — першої міжнародної органі­зації для координації відносин між державами. Було прий­нято позитивні рішення про Китай, що дозволили зберегти цілісність цієї країни. Деякі європейські країни отримали незалежність і суверенітет.

Разом з тим Версальсько-Вашингтонська система по­воєнних відносин виявилася нестійкою та суперечливою.

Запитання і завдання

 1. З'ясуйте, які протиріччя сформувалися на Тихому океані та на Далекому Сході між СІЛА, Великою Британією та Японією.

 2. Які завдання прагнули вирішити США на Вашингтон­ській конференції?

 3. Дайте оцінку угодам, підписаним на конференції.

 4. Яка угода проголошувала суверенітет Китаю:

 • чотирьох?

 • п'яти?

 • дев'яти держав?

5. Зробіть аналіз наслідків Вашингтонської конференції.

Документи і матеріали

1. Трактат між Сполученими Штатами Америки,

Британською імперією, Францією, Італією та

Японією по обмеженню морських озброєнь (витяг)

Вашингтон, 6 лютого 1922 р.

"Стаття 1. Держави, що домовляються, погоджуються обмежити свої озброєння на морі відповідно до обумовленого в цьому трактаті...

Стаття 4. Загальний тоннаж лінійних суден як такий, що може підлягати заміні, не повинен перевищувати для Сполучених Штатів — 525 000 тонн, для Британської імперії — 525 000 тонн, для Франції —175 000 тонн, для Італії —175 000 тонн, для Японії 315 000. Стаття 5. Жодна з держав, що домовляються, не буде намагатися придбати, або збудувати, або доручати будува­ти й дозволяти у межах своєї території будівлю лінійних суден, що становлять більше ніж 35000 тонн водотоннаж­ності.

Стаття 6. Жодне лінійне судно будь-якої з держав, що домовляються, не буде озброєне гарматами калібру більшого ніж 16 дюймів (406міліметрів)...

Стаття 12. За винятком лінійних суден, жоден військо­вий корабель держав, що домовляються, не буде мати гар­мат калібру більшого ніж 8 дюймів (203 міліметри)".

Запитання до документа

 1. На що скерована угода "п'яти держав"?

 2. Інтереси якої держави враховувалися при складанні уго­ди ? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Вашингтонська угода щодо Китаю (витяг)

6 Лютого 1922 р.

"Стаття 1. Інші, окрім Китаю, держави, що домов­ляються, згодні:

1) Поважати суверенітет, незалежність та терито­ріальну й адміністративну недоторканість Китаю...

Стаття 3. З метою більш дієвого застосування принципу "відчинених дверей", тобто рівності можливостей, що від­криваються у Китаї для торгівлі й промисловості всіх націй, інші, крім Китаю, держави, що домовляються, згодилися в тому, що вони не будуть шукати, а також, не будуть підтримувати своїх громадян у пошуках:

а) угод, що могли б сприяти встановленню на їхню користь будь-якої зверхності у правах щодо торговельного або економіч­ного розвитку в будь-якому певному районі Китаю;

б) таких монополій або переваг, що могли б позбавити громадян будь-якої іншої держави права займатися у Китаї законною торгівлею або промислом або можливості брати участь спільно з китайським урядом або з будь-якою місце­вою владою у суспільних підприємствах усякого роду або підприємствах, що за своїми завданнями, діяльністю або географічним становищем були б розраховані на паралізуван­ня практичної можливості застосування принципу рівних можливостей.

Встановлено, що постанови, які передують цій статті, не повинні розумітися в значенні заборони придбання власності або прав, що необхідні для ведення особливого роду комерційного, промислового або фінансового підприємництва або для заохочення досліджень та розробок.

Китай зобов'язується керуватися принципами, що вста­новлені у викладених вище постановах цієї статті, при розгляді заявок на економічні права і переваги з боку урядів або громадян усіх іноземних держав, незалежно від того, є вони учасниками нинішнього трактату чи ні ".

Запитання до документа

 1. Якими були позиції держав, що домовлялися, щодо Ки­таю?

 2. Яке значення мала угода для Китаю?

Запам'ятайте дати:

12листопада 1921 р.-

6 лютого 1922 р. Вашингтонська конференція.

 • 13 грудня 1921 р. — угода "чотирьох держав".

 • 6 лютого 1922 р. — угода "п'яти держав".

6 лютого 1922 р. — угода "дев'яти держав".