Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

Глава 25 Перегляд рішень або ухвал суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв’язку з ново виявленими обставинами

Перегляд рішень або ухвал суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є самостійною стадією цивільного процесу і становить собою сукупність процесуаль­них дій суду та осіб, які беруть участь у справі, спрямовану на встановлення наявності або відсутності обставин, зазначених у ч. 2 ст. 361 ЦПК.

У літературі немає єдиної думки щодо характеру такого перегляду. Одні автори вважають, що це — стадія цивільного процесу, інші — що цс вид судового провадження в цивільному процесі.

Варто погодитися з першою точкою зору і вважати, що пере­гляд рішень або ухвал суду, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є са­мостійною стадією цивільного процесу, а не видом провадження у цивільному процесі.

Провадження у цивільному процесі —. це сукупність процесуаль­них дій суду, осіб, які беруть участь у справі, а також інших учас­ників процесу, які об'єднані кінцевою процесуальною метою. Поділ цивільного процесу на види проваджень пов'язаний зі специфікою матеріальних правовідносин, які підлягають захисту або охороні в кожному з видів провадження. Види провадження у цивільному процесі різняться між собою, зокрема за об'єктом процесуальних правовідносин, що виникають у кожному з видів провадження.

Під стадією цивільного процесу треба розуміти сукупність процесуальних дій, об'єднаних певною процесуальною мстою. Для стадії у цивільному процесі, як зазначалося, характерною є їх системність, вони йдуть одна за одною за винятком наказного провадження.

Стадія перегляду судових рішень і ухвал, що набрали закон­ної сили, а також судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є однією із самостійних кіицевих стадій цивільного процесу і може бути, як це випливає з ч. 1 ст. 361 ЦПК, у всіх трьох видах провадження. Для настання цієї стадії необхідні

як правило, такі стадії цивільного процесу: відкриття провад­ження у справі, провадження у справі до судового розгляду (за винятком наказного провадження, стадія. судового розгляду, стадія перегляду судових рішень і ухвал у апеляційному порядку або перегляду у справах наказного провадження, в апеляцій­ному порядку ухвал про відмову в прийнятті заяви про видачу судового, наказу або в разі скасування судового наказу. Стадія перегляду судових рішень або ухвал, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставина­ми може наставати після їх перегляду в касаційному порядку. Стадії апеляційного та касаційного перегляду означених рішень може і не бути. Для цього достатньо, щоб закінчилися строки апеляційного оскарження (ч. 1 ст. 223, ч. ч. 1, 2 ст. 294 ЦПК) і ці судові рішення, ухвали або судовий наказ набрали законної сили (ч. 1 ст. 223 ЦПК).

Перегляд судових рішень і ухвал, що набрали законної сили, якими закінчено розгляд справи, а також судового наказу в зв'язку з нововиявленими обставинами має певні загальні риси з переглядом рішень і ухвал, а також судового наказу в каса­ційному порядку. Об'єктом перегляду судових рішень і ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обстави­нами, як і перегляду в касаційному порядку, є судові рішення та ухвали, що набрали законної сили, а також судовий наказ. Водночас перегляд рішень і ухвал, а також судового наказу за нововиявленими обставинами та перегляд у касаційному порядку різняться за підставами перегляду, за судовими органами, що здійснюють перегляд справ; за порядком перегляду; за повно­важеннями суду; за строками подання заяви.

Підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового, наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами (ч. 2 ст. 361 ЦПК) є:

  1. істотні для справи обставини, що не були і не могли бути ві­домі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

  2. встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідо- мо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість доку­ментів або речових доказів, що потягли ухвалення незаконного або иебгрунтованого рішення;

  3. скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвален­ня рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

  4. встановлена Конституційним Судом України неконституцій­ність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рі­шення, постановив ухвалу або видав судовий наказ ч. 1 ст. 363 ЦПК), а у касаційному порядку — колегією у складі 5 суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.

Питання про відкриття стадії перегляду рішень і ухвал, а також судового наказу за нововиявленими обставинами вирішує одноособово суддя суду першої інстанції, до якого подано заяву про перегляд судового рішення, ухвали чи судового наказу, і який ухвалив рішення, постановив ухвалу чи видав судовий наказ, що підлягають перегляду. Питання ж про наявність підстав для розгляду справи в касаційному порядку вирішується у поперед­ньому судовому засіданні колегією у складі трьох суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, причому справа призначається до розгляду, якщо хоча б один суддя дій­шов такого висновку. Ухвала про відмову в розгляді справи в касаційному порядку оскарженню не підлягає. Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового наказу, за­очного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути оскаржена (ч. 2 ст. 366 ЦПК).

У результаті розгляду заяви про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу в зв'язку з нововиявленими обставинами суд першої інстанції своєю ухвалою може задовольнити заяву і скасувати рішення, ухвалу чи судовий наказ або відмовити у задоволенні заяви. Ухвалити нове рішення суд першої інстанції при перегляді рішень, ухвал чи судового наказу за нововиявленими обставинами не може, а повноваження суду касаційної інстанції, як це випливає зі ст. ст. 336, 340 ЦПК, набагато ширші.

Різнеться також строки подання заяв про перегляд рішень, ухвал і судового наказу за нововиявленими обставинами і в касаційному порядку. Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обстави­нами можуть бути подані протягом трьох місяців з дня встановлен­ня обставини, що є підставою для перегляду (ч. 1 ст. 362 ЦПК). Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

У стадії перегляду рішень, ухвал та судового наказу, гцо на­брали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами, треба розрізняти 3 частини: 1) відкриття; 2) провадження у справі до стадії перегляду судового розгляду; 3) судовий розгляд.

Заява про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути подана сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, їх правонаступниками (ч. 1 ст. 362, ст. 37 ЦПК), а також прокурором (ч. 1 ст. 46 ЦПК).

Форма і зміст заяви мають відповідати вимогам/зазначеним у ст. 364 ЦПК. Так, у заяві зазначаються:

  1. найменування суду, якому адресується заява;

  2. ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її про­живання чи місцезнаходження;

  3. інші особи, які брали участь у справі;

  4. дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву;

  5. нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.