Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС- залік.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
242.15 Кб
Скачать

Залік, Одеса, НУ "ОЮА" 2012 р. Наука цивільного процесуального права. Її предмет і система.  Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права. Поняття і система принципів цивільного процесуального права. Поняття і сутність цивільного процесу. Види проваджень в цивільному процесі. Система цивільного процесу. Стадії цивільного процесу /поняття і сутність стадії/. Конституційні принципи цивільного процесуального права. Конституція України про право громадян на судовий захист. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права. Галузеві принципи цивільного процесуального права. Джерела цивільного процесуального права. Цивільний процесуальний кодекс України як джерело цивільного процесуального права. Співвідношення цивільного процесуального права з цивільним, сімейним, трудовим, державним, адміністративним, кримінальним процесуальним правом. Сутність, основні риси і значення цивільної процесуальної форми. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація. Елементи цивільних процесуальних правовідносин /суб'єкти, об'єкти, зміст/. Дія норм цивільного процесуального права у часі, просторі, за колом осіб. Поняття і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність. Роль суду в цивільному процесі. Склад суду. Правове положення суду. Поняття сторін в цивільному процесі і їх процесуальні права. Поняття позивача і відповідача. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, їх процесуальні права і обов'язки. Поняття третіх осіб в цивільному процесі, їх види. Процесуальне правонаступництво /поняття і підстави/. Порядок вступу в цивільний процес і правове положення правонаступника. Поняття і види співучасті в цивільному процесі. Правове положення співучасників. Поняття належної і неналежної сторони, порядок і умови їх заміни. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги, їх процесуальні права і обов'язки; відмінності від співвідповідачів. Підстави і форми участі прокурора в цивільному процесі. Поняття і склад осіб, які приймають участь у справі. їх процесуальні права і обов'язки. Поняття і види представництва в суді. Повноваження представника в суді /обсяг і оформлення/. Оформлення повноважень і порядок допуску представників до участі в судовому провадженні. Особи, які можуть бути представниками в суді. Участь в цивільному процесі органів державного управління, їх права і обов'язки. Поняття процесуальних строків і їх значення. Види процесуальних строків. Цивільна юрисдикція. Компетенція судів по розгляду цивільних справ /загальні правила/. Поняття і види юрисдикції. Поняття і мета судового доказування. Забезпечення доказів. Підстави до забезпечення доказів. Види засобів доказування. Територіальна підсудність та її види. Обчислення процесуальних строків. Порядок продовження і поновлення пропущеного процесуального строку. Поняття предмету доказування. Факти, що не входять до предмету доказування. Обов'язки доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування. Поняття і види підсудності. Родова підсудність. Класифікація доказів /первісні і похідні; прямі і непрямі; усні та письмові; особисті та речові/. Поняття підсудності і її відмінність від юрисдикції. Види підсудності. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Звільнення від судових витрат, розподіл судових витрат. Судові виклики і повідомлення.  Факти, що не підлягають доказуванню. Поняття судових доказів і їх ознаки. Порядок передачі справи до іншого суду. Наслідки недотримання правил про підсудність. Поняття і види судових витрат в цивільному процесі. Судовий збір. Поняття процесуальних строків /значення і види/. Покази свідків. Процесуальний порядок допиту свідка. Розподіл між сторонами обов'язку доказування. Експертиза, її види і порядок призначення. Витрати, пов'язані з розглядом справи. Огляд на місці. Права осіб, які беруть участь у огляді. Протокол огляду. Участь прокурора в суді першої інстанції. Його процесуальні права і обов'язки. Письмові докази, їх види, порядок отримання, збирання. Речові докази, їх відмінність від письмових доказів. Порядок їх надання і збирання.

Цивільний процес- залік.

  1. Наука цивільного процесуального права. Її предмет і система.

Наука цивільного процесу - це галузь загальної науки про право. Вона являє собою теоретичні погляди, думки (ідеї, те­орії, концепції), поняття у сфері цивільних процесуальних відносин, які базуються на законодавстві України та міжнародному праві, досягненнях інших країн у цій галузі, яка вив­чає закономірності виникнення, історію розвитку та функ­ціонування цивільного процесуального права, його суть, місце у правовій системі, роль у виконанні соціальних функцій та принципи регулювання цивільних процесуальних відносин та аналізує їх, робить прогнози щодо розвитку та пропозиції що­до втілення наукових прогнозів до законодавства про судочи­нство та судоустрій.

Система науки цивільного процесуального права обумовлена її предметом і складається з двох частин — загальної і особливої.

Загальна частина має два розділи: загальні положення науки цивільного процесуального права; загальні положення цивільного процесуального права.

Особлива частина також складається з двох розділів.

Перший — судові форми захисту цивільних прав — має три підрозділи: цивільний процес України, цивільний процес зарубіжних країн, міжнародний цивільний процес.

Другий розділ — несудові форми захисту Цивільного права — складається з двох підрозділів: нотаріальна форма захисту права (ст. 18 ЦК України), третейська форма захисту цивільного права (третейський і арбітражні суди — МКАС, МАК (ст. 17 ЦПК України).

Як самостійна галузь правознавства, наука цивільного процесуального права України порівняно молода, але зробила вагомий внесок у розвиток теорії цивільного процесуального права і цивільного процесуального законодавства та практику його застосування.

  1. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права.

Цивільне процесуальне право - це система правових норм, за допомогою яких встановлюється порядок провадження в цивільних справах у судах та регулюються правовідносини, які складаються як між судом та іншими учасниками процесу, так і учасниками процесу між собою, але під контролем суду при здійсненні правосуддя у цивільних справах.

Цивільне процесуальне право є частиною (галуззю) загальної системи права, підпорядковується його закономірностям і загальним принципам побудови права.

предмет цивільно-процесуального права визначається системою процесуальних дій, які виконуються судом, учасниками процесу, змістом, формою, умовами виконання процесуальних дій, системою цивільно-процесуальних прав і обов'язків суб'єктів правовідносин, гарантіями реалізації цивільно-процесуальних прав і обов'язків.

Метод цивільно-процесуального права - це сукупність закріплених в нормах цивільно-процесуального права способів і засобів впливу на відносини, які регулюють поведінку їх суб'єктів. За своїм змістом метод цивільного-процесуального права є імперативно-диспозитивним.

Імперативний метод впливу на поведінку суб'єктів закріплений у нормах права, що встановлює зобов'язання, заборону і примушення. Зобов'язання - це обов'язок конкретної активної поведінки, наприклад, сторони зобов'язані належним чином виконувати надані їм права та покладені на них обов'язки. Заборона - це встановлені правила щодо утримання від певних дій і бездіяльності, наприклад, суперечки між судами про підсудність забороняються. Примушування - це вплив, спрямований на забезпечення виконання правил окремих норм цивільного процесуального права, наприклад, встановлення запобіжних заходів, забезпечення доказів.

Імперативний метод виражається у категоричних приписах, визначеності кількісних (розміри, строки) та якісних (порядок здійснення) умов застосування і способу реалізації правової норми.

Диспозитивний метод характеризується дозволянням, свободою вибору суб'єктів і визначається правами суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на активну поведінку в межах, встановлених нормами ЦПК.

Систему цивільного процесу сприймають у відповідності до структури ЦПК України, яка складається з двох частин - загальної і особливої. Загальна частина об'єднує норми й інститути цивільного процесу, які мають значення для всієї галузі в цілому, всіх видів проваджень і стадій цивільного процесу (розділ І ЦПК). Особлива частина містить норми й інститути, які врегульовують порядок розгляду і вирішення справ у різних провадженнях цивільного судочинства та стадіях процесу (розділи II- X ЦПК).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.