Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

§ 7. Наука цивільного процесуального права

Наука цивільного процесуального права, як і будь-яка наука — це система знань про певні явища, що їх вивчає ця наука. Наука цивільного процесуального права вивчає закономірності цивільно-процесуального правового регулювання певних суспільних відносин, що виникають у зв'язку зі здійсненням правосуддя у цивільних справах, способи досягнення ефективності правового регулювання цих відносин. Наука цивільного процесуального права, як і будь-яка інша наука, — це вчення, яке складається із системи взаємопов'язаних та взаємоузгоджених понять, поглядів, висновків, суджень і теорій. Предметом науки цивільного проце­суального права є перш за все норми цивільного процесуального права, сукупність яких утворює цивільне процесуальне право як галузь права України, а також цивільний процес, що, як уже зазначалося, становить собою діяльність суду, осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу, що здійснюється у встановленому законом порядку, та певні суспільні відносини, врегульовані цивільно-процесуальними нормами, які виникають у процесі цієї діяльності, тобто цивільні процесуальні правовід­носини. Предметом науки цивільного процесуального права є також цивільне процесуальне законодавство України і практика його застосування, тобто судова практика. Вивчення судової практики необхідне для вивчення питання про ефективність дії тієї чи іншої процесуальної норми чи процесуального інституту, для вироблення пропозицій щодо вдосконалення цивільного про­цесуального законодавства і практики його застосування. Наука цивільного процесуального права також вивчає історію розвитку цивільного законодавства та науки цивільного процесу­ального права. Таке вивчення має не лише суто пізнавальне значен­ня, а й необхідне для вироблення пропозицій щодо вдосконалення норм цивільного процесуального законодавства, підвищення ефек­тивності їх застосування, виявлення тенденцій та закономірностей розвитку цивільного процесуального права. Предметом науки цивільного процесуального права є також вивчення цивільного процесуального права зарубіжних країн, їх цивільного процесуаль­ного законодавства та практики його застосування. Це необхідно для сприйняття позитивного досвіду цивільного процесуального законодавства іноземних держав, для підвищення ефективності захисту прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави. Таким чином, наука цивільного процесуального права — це вчення, яке складається із системи взаємопов'язаних і взаємо- узгоджених понять, суджень, висновків, ідей, концепцій і теорій про цивільне процесуальне право як галузь права, про цивільний процес, про цивільні процесуальні правовідносини, про цивільне процесуальне законодавство і практику його застосування. Пред­метом науки цивільного процесуального права, як зазначалося вище, є також вивчення історії розвитку цивільного процесуаль­ного законодавства і науки цивільного процесуального права та цивільного процесуального законодавства зарубіжних країн.

Метою науки цивільного процесуального права є пізнання закономірностей цивільно-процесуального правового регулю­вання певних суспільних відносин та діяльності, пов'язаних зі здійсненням правосуддя у цивільних справах, виявлення тенден­цій розвитку цивільного процесуального права і законодавства, розробка пропозицій щодо вдосконалення цивільно-процесуаль­них правових норм, підвищення ефективності їх застосування.

Система науки цивільного процесуального права визначається системою галузі права. Вона, як і система галузі права, скла­дається з двох частин — Загальної і Особливої. Однак наука цивільного процесуального права включає ряд положень, яких немає в галузі права. Це — теоретичні положення про понят­тя галузі права, про поняття цивільного процесу, про поняття цивільного процесуального законодавства, його джерел, про цивільне процесуальне правовідношення, про принципи цивіль­ного процесуального права. Крім того, якщо галузь цивільного процесуального права, як уже зазначалося, — це система норм права, що регулюють діяльність суду, осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу щодо здійснення правосуддя у цивільних справах та в інших категоріях справ, віднесених до компетенції судів загальної юрисдикції у порядку цивільного судочинства, і ті, що виникають у зв'язку із цим, певні суспіль­ні відносини, то наука права — це система взаємопов'язаних та взаємоузгоджених понять, суджень, висновків, концепцій і теорій щодо правових явищ, які вивчає ця наука.

Від цивільного процесуального права як галузі права і науки цивільного процесуального права слід відрізняти цивільне процесу­альне право як навчальну дисципліну, яка становить собою систему взаємопов'язаних поглядів, суджень, ідей про цивільно-процесуальне право як галузь права, про науку цивільного процесуального права і про цивільне процесуальне законодавство та практику його застосування, тобто предметом цивільного процесуального права як навчальної дисципліни є цивільне процесуальне право як галузь права, наука цивільного процесуального права, цивільне процесуальне законодавство і практика ного застосування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.