Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

§ 5. Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин

Одним з елементів цивільних процесуальних правовідносин є об'єкт. Об'єкт процесуальних правовідносин — цс те, заради чого виникають і на що спрямовані певні правовідносини, це — явища матеріального і духовного світу, на які спрямовані процесуальні суб'єктивні права і обов'язки. Тобто об'єктом процесуальних правовідносин є різні матеріальні й нематеріальні блага, заради охорони і захисту яких суб'єкти цивільного процесуального права вступають у цивільні процесуальні правовідносини.

Існують різні погляди на те, що є об'єктом цивільних проце­суальних правовідносин. Одні автори стверджують, що в галузях процесуального права немає об'єкта. Так, С. Алєксєєв вважає, що в галузях процесуального права, де результат діяльності зобов'язаної особи невід'ємний від самої діяльності, немає й спеціальної пробле­ми об'єкта правовідносин. Однак він визнає, що при теоретичному аналізі й у цих галузях права можуть бути знайдені об'єкти у вигляді результатів дій зобов'язаної особи1. М. Гурвіч також стверджує, що процесуальне правовідношення не має об'єкта. З наведеною точною зору навряд чи можна погодитись. Більшість авторів слушно вважає, що безоб'єктних правовідносин не існує, оскільки у цьому разі не відомо, заради чого суб'єкти процесуального права вступають у правовідносини. Однак різні автори висловлюють різні точки зору з приводу того, які конкретно блага є об'єктом цивільних проце­суальних відносин. Так, Н. Чечіна вважає, що об'єктом цивільних процесуальних правовідносин є поведінка осіб, які беруть участь у справі. Проте із цією точкою зору навряд чи можна погодитись. Поведінка осіб, які беруть участь у справі, є змістом їх суб'єктивних процесуальних прав і обов'язків, а не об'єктом процесуальних правовідносин. Подібну точку зору висловлює і Д. Чсчот, який вважає, що об'єктом цивільних процесуальних правовідносин є процесуальні дії суб'єктів правовідносин, які вчиняються в ході здійснення їх прав і обов'язків. Проте дії суб'єктів правовідносин, як зазначалося, є змістом їх процесуальних прав і обов'язків, а не об'єктом процесуальних правовідносин.

спрямовані процесуальні права і обов'язки учасників цивільних процесуальних правовідносин та процесуальні дії суб'єктів цих правовідносин. Ними є різні матеріальні й нематеріальні блага, заради захисту й охорони яких суб'єкти цивільного процесуального права вступають у цивільні процесуальні правовідносини. Кожне з видів проваджень у цивільному процесі має спеціальний об'єкт. Так, об'єктом правовідносин, які виникають у справах позовного провадження, є захист порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод або інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ст. 1 ЦПК). У ст 1 ЦПК треба було б вказати не лише інтереси, а й права держави, а також те, що завданням цивільного судочинства є захист прав та інтересів Автономної Республіки Крим, територіальних громад, іноземних держав та інших суб'єктів публічного права, оскільки вони відповідно до ст. 2 ЦК є учасниками цивільних відносин. У порядку цивільного судочинства згідно зі ст 15 ЦПК розглядаються справи про захист порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод або інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин а також із інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Об'єктом цивільних процесуальних правовідносин, які виникають у справах окремого провадження, є встановлення певних юридичних фактів, які визначають цивільно-правове чи сімейно- правове становище фізичної особи, мають значення для захисту та охорони прав та інтересів фізичної особи (ст. 234 ЦПК). Об'єктом цивільних процесуальних правовідносин, що виникають у зв'язку з діяльністю суду, заявників, заінтересованих осіб та інших учасників цивільного процесу, спрямованого на здійснення правосуддя у справах окремого провадження, може бути охорона суб'єктивних прав та інтересів заявника чи заінтересованих осіб або захист їх суб'єктивних прав та інтересів. Наприклад, об'єктом цивільних процесуальних правовідносин, що виникають у зв'язку з розглядом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою (глава 4 розділу IV ЦПК), об'єктом буде охорона суб'єктивних прав та інтересів безвісно відсутньої особи у разі її появи, а також охорона інтересів її утриманців. Згідно зі ст. 44 ЦК над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою па підставі рішення суду, нотаріус встановлює опіку. Опікун над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньої, приймає виконання цивільних обов'язків па її користь, погашає рахунок її майна борги, управляє цим майном у її інтересах Об'єктом цивільних процесуальних правовідносин, що виникають у зв'язку із розглядом справ про оголошення фізичної особи померлою (глава 4 розділу IV ЦПК), буде захист суб'єктів прав та інтересів фізичної особи, оголошеної померлою, і охорони суб'єктивних прав та інтересів її спадкоємців. У разі появи фізичної особи, оголошеної померлою, суд за місцем перебування фізичної особи, оголошеної померлою, або суд, який оголосив її померлою, скасовує це своє рішення (ст. 250 ЦПК). Фізична осо­ба, яка була оголошена померлою, незалежно від часу своєї появи має право вимагати від особи, що володіє її майном, повернення цього майна, якщо воно збереглося і безоплатно перейшло до неї після оголошення фізичної особи померлою, за винятком майна, набутого за набувною давністю, а також грошей та грошових паперів на пред'явника. У особи, до якої майно, що належало особі, оголошеній померлою, перейшло за відплатним договором, особа, яка з'явилася, має право витребувати це маймо, якщо до­веде, що набувач майна на момент його набуття знав, що фізична особа, оголошена померлою, жива. Водночас, як зазначалося, об'єктом цивільних процесуальних правовідносин, що виникають у зв'язку з оголошенням фізичної особи померлою, буде охорона суб'єктивних прав та інтересів спадкоємців. Згідно із ч. 1 ст. 47 ЦК правові наслідки оголошення фізичної особи померлою при­рівнюється до правових наслідків, які настають у разі смерті. Частина 1 ст. 1220 ЦК встановлює, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Об'єктом цивільних процесуальних правовідносин, що виника­ють у зв'язку із розглядом судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі (глава 7 розділу IV ЦПК), буде охорона суб'єктивних прав заявника, який втратив цінний папір на пред'явника або вексель. Охорона суб'єктивних прав та інтересів заявника буде також при розгляді судом справи щодо встановлення ряду юридичних фактів, наприклад факту родинних відносин між фізичними особами, фактів перебування фізичної особи на утриманні, реєстрації та розірвання шлюбу, усиновлення, встановлення проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу (п. п. 1,2, 4, 5, ч. 1 ст. 256 ЦПК). Захист суб'єктивних прав заявника чи заінтересованих осіб буде об'єктом цивільних процесуальних правовідносин, що виникають при роз­гляді судом справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною і поновлення цивіль­ної дієздатності фізичної особи (глава 2 розділу IV ЦПК, ст. ст. 36, 37, 38, 39, 40 ЦК); про надання неповнолітній особі повної цивіль­ної дієздатності (глава 3 розділу IV ЦПК, ст. 35 ЦК).

Об'єктом цивільних процесуальних правовідносин, що на від­міну від справ позовного і наказного провадження виникають у зв'язку з розглядом справ окремого провадження, може бути не лише захист суб'єктивних прав та інтересів заявника та заінтересо­ваних осіб, а й охорона їх суб'єктивних прав та інтересів на відміну від справ позовного і наказного провадження, об'єктом цивільних процесуальних правовідносин у яких є захист суб'єктивних прав та інтересів позивача (ст. 3 ЦПК) або третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (ст. 34 ЦПК) — в позов­ному провадженні і суб'єктивних прав заявника — стягувача — І наказному провадженні (розділ II ЦПК).

Об'єктом правовідносин у наказному провадженні є захист суб'єктивних права та майнових інтересів кредитора (ст 95 ЦПК)

Окремі стадії цивільного процесу мають свої спеціальні об'єкти. Так, об'єктом судового розгляду є винесення законного й обгрун­тованого рішення (ст. 213 ЦПК).

Об'єктом перегляду рішень в апеляційному порядку є пере­вірка законності й обґрунтованості рішень та ухвал суду першої інстанції, які не набрали законної сили. Об'єктом перегляду рішень і ухвал у касаційному порядку є перевірка законності та обґрунтованості рішень суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішень і ухвал апеляційного суду, ухвалених за результатами апеляційного розгляду, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ч. 1 ст. 293 ЦПК, після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подаль­шому провадженню у справі (ст. 324 ЦПК).

Окремі процесуальні правовідносини, а також їх групи (суд — сторони, суд — треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, суд — судові представники, суд — свідки, суд — експерт) мають свій спеціальних об'єкт. Так, спеціальним об'єктом правовідносин між судом та судовим представником є охорона та захист суб'єктивних прав та інтересів того, кого остан­ній представляє. Спеціальним об'єктом правовідносин між судом та свідком, а також між судом та експертом буде інформація про факти, що мають суттєве значення для ухвалення законних й обґрунтованих рішень та постановлення ухвал судом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.