Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

§ 1. Судові повістки

З метою вдосконалення судової діяльності в сфері захисту прав і свобод людини і громадянина в постановах Пленуму Верховного Суду України неодноразово зазначалось про необхідність своєчас­ного повідомлення учасників процесу про час розгляду справи, про неправомірність безпричинного перенесення часу її розгляду, адже від цього залежить своєчасність і якість розгляду справи (див. постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р. № 3 «Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ», від 21 грудня 1990 р. № 9 «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції», від 30 травня 1997 р. № 7 «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина»).

Повідомлення осіб, які беруть участь у цивільній справі, здійснюється відповідно до ст. 74 ЦПК. Судові виклики здій­снюються судовими повістками про виклик. Судові повідомлен­ня здійснюються судовими повістками-повідомленнями. Судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а судові повістки-повідомлення — 'особам, які беруть участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою. Судова повістка про виклик повинна бути вру­чена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за 7 днів до судового засі­дання, а судова повістка-повідомлення — завчасно.

Судова повістка разом із розпискою, а у випадках, встановлених ЦПК, разом із копіями відповідних документів, надсилається пош­тою рекомендованим листом із повідомленням або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі. Стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам цивільного процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.

Особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

Якщо насправді особа не проживає за адресою, повідомленою суду, судова повістка може бути надіслана за місцем її роботи.

Судова повістка направляється юридичній особі за її місцезнаходженням чи місцезнаходженням її представництва, філії, якщо позов виник у зв'язку а їх діяльністю.

Відповідач, місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження якого позивачеві невідоме, навіть після його звернення до адресного бюро і органів внутрішніх справ, викликається в суд через оголошення в пресі. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. На ці випадки поширюється правило ч. 4 ст. 74 ЦПК.

Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про виклик відповідача протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Ка­бінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 75 ЦПК судова повістка про виклик у суд повинна містити:

 1. ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;

 2. найменування та адресу суду;

 3. зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

 4. назву справи, за якою робиться виклик;

 5. зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);

 6. зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про потребу дати особисті пояснення;

 7. у разі необхідності — пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази;

 8. зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату;

 9. роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без роз­гляду і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.

Згідно з ч. 2 ст. 75 ЦПК в оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені в пунктах 1—7, .9 ч. 1 цієї статті.

Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповід­них документів, у повістці особи, якій вони надсилаються, повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про право подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.

Згідно зі ст. 76 ЦПК порядок вручення судових повісток такий:

-т судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку, а юридичним особам — відповідній службовій особі, яка розписується про одержання повістки;

 • розписка про одержання судової повістки з поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручали, повер­тається до суду;

 • якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, повістку вручають будь-кому з повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом із нею, а за їх відсутності - відповідній житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу місцевого самоврядування;

і У разі відсутності адресата особа, що доставляє судову повістку, негайно повертає її до суду з поміткою про причини невручення;

 • вручення судової повістки представникові особи, яка бере участь у справі, вважається врученням повістки і цій особі;

 • якщо особа, яка бере участь у справі, перебуває під вар­тою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарно­му батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй під розписку адміністрацією місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку та письмові пояснення цієї особи до суду;

 • у разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає її до суду; особа, яка відмовилася одержати судову повістку, вважається повідомленою;

 • якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після надходження до суду відомостей щодо його виклику до суду в порядку, визначеному ЦПК.

Особам, які проживають за межами України, судові повістки вручаються в порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в разі відсутності таких — через дипломатичні представництва та консульські установи України за місцем проживання цих осіб для того, щоб права осіб, які беруть участь у цивільному процесі, могли бути найбільш повно реалізовані, а також для законного, об'єктивного та повного процесу розгляду справи. Так, Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 20 січня 1993 р. (набрала чинності для України 14 квітня 1995 р.) проголошує, що вручення документів засвідчується підтвердженням, підпи­саним особою, якій вручено документ, і скріпленим офіційною

печаткою установи, що запитується, і яке містить зазначення І дати вручення та підпис працівника установи, який вручає до­кумент, або іншим документом, що виданий цією установою, у якому повинні бути вказані спосіб, місце і час вручення (ст. 11 «Підтвердження вручення документів»).

У и. 2 Додатку до рекомендації К (84)5 Комітету міністрів державам — членам Ради Європи щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення судової системи, зазначено, що стосовно будь-якої сторони повинні застосову­ватися санкції, якщо вона, отримавши судове повідомлення, не вчинить процесуальних дій у строки, встановлені законом чи судом. Залежно від обставин такими санкціями можуть бути позбавлення права на вчинення процесуальних дій, рішення про відшкодування шкоди й витрат, накладення штрафу і залишення заяви без розгляду.

У процесі підготовки справи до судового розгляду має бути проведене попереднє судове засідання за участю сторін. Виклик сторін для участі в попередньому судовому засіданні має бути здійснений з дотриманням правил ст. 74 ЦПК.

Законодавець у ст. 77 ЦПК передбачив обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.