Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Цивільний процес України

Підручник

За редакцією члена-кореспондента АПрН України, професора Ю.С. Червоного

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Київ

Видавництво «Істина»

2007 Ббк 67.9(4укр)304.4 ц34

Ц34 Цивільний процес України: Підручник За ред Ю С Червоного. - К.: Істина, 2007. - 392 с.

ISBN 966-7613-94-1

У підручнику проаналізовано основні питання дисципліни «Цивіль­ний процесе: поняття і принципи цивільного процесуального права, цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти, сторони та треті особи в цивільному процесі, представництво в суді, участь у цивільному процесі прокурора, органів та осіб, яким законом надано право захища­ти, права та інтереси інших осіб, цивільна юрисдикція, підвідомчість і підсудність цивільних справ, доказування і докази, позовне, наказне та окреме провадження, провадження у справі до судового розгляд)', перегляд судових рішень і ухвал, що не набрали законної сили, в апе­ляційному порядку, перегляд рішень у касаційному порядку тощо.

Книга розрахована на викладачів, студентів, аспірантів, суддів, пра­цівників правоохоронних органів, адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів, а також усіх, хто цікавиться питаннями цивільного процесуального права України

ПЕРЕДМОВА

З 1 вересня 2005 р. набрав чинності новий Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 18 березня 2004 р.

Стаття 55 Конституції України проголошує: "права і свободи людини і громадянина захищаються судом». Згідно зі ст. 16 ЦК кожна особа мас право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Цивільний процес — один із видів судочинства, завданням якого є охорона та захист прав, свобод або інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави Україна, Автономної Республіки Крим, територіальних громад, іноземних держав та інших суб'єктів публічного права.

ЦПК 2004 р. містить ряд новел порівняно із ЦПК 1963 р, Правильне і однакове застосування норм чинного ЦПК необхідне для охорони та захисту прав, свобод чи інтересів фізичних та юридичних осіб.

Автори підручника не лише проаналізували норми чинною ЦПК. а й висловили свої зауваження стосовно змісту деяких із них.

Підручник підготовлено відповідно до вимог програми за спеціальністю «Правознавство» вищих навчальних закладів освіти.

У ньому висвітлено всі основні питання навчальної дисципліни «Цивільний процес України»: поняття цивільного процесуального права України, нот предмет, метод, функції, принципи; цивільні процесуальні правовідносини, їх поняття, зміст, суб'єкт і об'єкти цивільних процесуальних правовідносин, охарактеризовані учас­ники цивільного процесу тощо, а також розглянуто питання про докази щодо процесуальних прав і обов'язків іноземці» та осіб без громадянства.

У підручнику проаналізовано різні точки зору з проблемних питань теорії цивільного процесуального права України

При розгляді ряду питань автори підручника аналізують нор­ми Конституції, ЦК, СК України, окремі норми КАС та інших законодавчих актів України, а також використовують відповідні рішення Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України.

Підручник покликаний сприяти творчому вивченню нав­чальної дисципліни «Цивільний процес України», ґрунтовному ознайомленню з цивільним процесуальним законодавством Ук­раїни, а також підвищенню теоретичного рівня знань у галузі цивільного процесуального прана випускників вузів та підготовці їх до самостійної юридичної діяльності.

Авторський колектив висловлює вдячність усім, хто порадами і зауваженнями допомагав у створенні цього підручника зокрема рецензентам: академіку АПрН України, професору В. В. Луцю, академіку АПрН України, професору О. О. Погрібному, голові апеляційного суду Одеської області, кандидату юридичних наук А. В. Луняченку.

Нормативний матеріал у підручнику наводиться станом на 1 січня 2007 р.

Завідувач кафедри цивільного процесу Одеської національної юридичної академії, член-кореспондент АПрН України, професор

Ю. С. Червоний( хай земля йому буде пухом)

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГК—Господарський кодекс України

ГПК —Господарський процесуальний кодекс України

ЖК — Житловий кодекс України

КАС —Кодекс адміністративного судочинства України

КК —Кримінальний кодекс України

КПК—Кримінально-процесуальний кодекс України

КпАП —Кодекс України про адміністративні правопорушення

КТС-комісія по трудових спорах

СК-Сімейний кодекс України

ЦК-Цивільний кодекс України

ЦПК-Цивільний процесуальний кодекс України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.