Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект -ЕЕД.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.35 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

А.Д. ВОРОШАН

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

навчально-методичний посібник

ЧЕРНІВЦІ

2010

УДК 330.8 (075.8): 33 (447 + 100) “.../19”(07)

Ворошан А.Д. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / А.Д. Ворошан. – Чернівці, 2010. – 265 с.

У посібнику в формі конспекту лекцій розглядається еволюційний розвиток народного господарства провідних країн світу, а також економічних ідей від античності до сьогодення. Особливу увагу приділено визначенню місця тієї чи іншої економічної думки в сучасній економічній науці, генезису національної економіки. Посібник включає навчально-методичні матеріали на допомогу студентам Буковинської державної фінансової академії як денної, так і заочної форм навчання – тестові завдання, перелік тем рефератів, творів-есе, фіксованих виступів, питання до іспиту, завдання на ерудицію, перелік рекомендованої літератури.

Рецензенти:

Галушка З.І. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Белей С.І. – кандидат економічних наук кафедри економічної теорії і права Подільського державного аграрно-технічного університету.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри загальноекономічних дисциплін

Протокол № 5 від 21 грудня 2010 р.

© Ворошан А.Д., 2010

© Буковинська державна фінансова академія, 2010

ВСТУП

Історія економіки та економічної думки як наука виникла в середині 19 століття і з тих пір посідає чільне місце в системі економічних дисциплін вищої школи. Хоча слід відмітити, що в ній містяться відносно самостійні дисципліни – «Економічна історія», «Історія економічних учень». Історія розвитку цієї дисципліни свідчить, що періоди консолідованої дисципліни («Історія економіки та економічної думки») час від часу змінювалися періодами на користь відокремлених один від одного дисциплін («Економічна історія», «Історія економічних учень»). Вивчення історії економіки та економічної думки стає однією з головних передумов формування фахівця з економіки світового рівня.

Загальновідомо, що від комплексного оволодіння знаннями про минуле господарського буття стародавніх країн, регіонів і цивілізацій, а також про генезис економічної науки як такої стають зрозумілим сьогоднішні глобальні, регіональні та локальні економічні явища і процеси, а втім, і передбачуваним та прогнозованим майбутнє.

Кафедра загальноекономічних дисциплін Буковинської державної фінансової академії забезпечує вивчення студентами усіх форм навчання на фінансово-економічному та обліково-економічному факультетах дисципліни «Історія економіки та економічної думки», яка за змістом відноситься до фундаментальних економічних наук, що формують, поряд з іншими дисциплінами, теоретичні засади успішного засвоєння спеціальних економічних знань. На лекціях, семінарських заняттях, консультаціях та в процесі самостійного вивчення дисципліни, студенти, на основі ретроспективного погляду на господарське життя, поглиблюють знання з економічної теорії, вчаться економічно мислити, аналізувати певні економічні ситуації, опановують сучасні економічні тенденції теорії та практики ринкової економіки, що є теоретичною основою економічної політики окремих держав.

Крім того, історія економіки та економічної думки забезпечує формування системи знань з порівняльного історико-економічного аналізу теоретико-практичних моделей розвитку світового господарства на основі глибокого вивчення господарського досвіду минулих поколінь у різних країнах та в різні епохи.

В даному посібнику також висвітлена система знань з історії економіки та економічної думки України, з’ясовано закономірності розвитку вітчизняної науки та господарства, причини та наслідки певних господарських змін, а також подано генетичний аналіз господарського буття на українських землях від найдавніших часів до сучасності.

Структура навчального посібника побудована у відповідності з робочою програмою дисципліни, з поділом на два модулі.

Контроль знань для студентів денної форми навчання передбачає написання двох модульних контрольних робіт, активну роботу на семінарах та підготовку креативних завдань (творів-есе, рефератів, фіксованих виступів). Мотивоване залучення студентів до навчання в Буковинській державній фінансовій академії здійснюється заходами комплексної діагностики знань, плануванням робочої підготовки до семінарів, на базі обов’язкового виконання самостійних та індивідуальних видів робіт (рефератів, есе, доповідей, тестів тощо).

В посібнику міститься комплекс завдань, що дозволить істотно підвищити підготовку студента до семінарських занять та модульних контрольних робіт.

Метою дисципліни є пізнання еволюції історичних форм як національного господарства так і господарств провідних країн світу, розуміння причинно-наслідкових взаємозв’язків становлення та трансформації економічних систем, визначення їх спільних та відмінних рис; поглиблене вивчення і творче осмислення етапів і напрямків розвитку економічної думки, систематизація економічних знань.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб розвинути когнітивні ємності студента як фахівця в сфері економіки на основі оволодіння базою знань та методів історичного аналізу економічних явищ і процесів.

Модуль і Історія економіки та економічної думки від найдавніших часів до початку ххі ст.

Змістовний модуль 1. Характеристика доіндустріальної економіки та економічні погляди того часу. Виникнення і розвиток ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації та його відображення в економічній думці

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

Актуальність: нехтування знаннями про господарський розвиток України та інших країн світу, що формувалися протягом тисячоліть – хибний та безперспективний шлях, особливо в умовах постійно наростаючої міжнародної конкуренції, в тому числі в економічній сфері. Важливим аспектом формування та реалізації ефективної економічної політики сучасних держав стає розуміння закономірностей їх господарського розвитку, а також кристалізація гарантованих (перевірених історією) чинників, що сприятимуть досягненню сталої економічної динаміки нації. Відповідно актуалізується потреба у вивченні дисципліни «Історія економіки та економічної думки», арсеналу методів та прийомів ретроспективного дослідження господарських явищ і процесів, а також їх відображення у світовій економічній думці.

Мета:

Систематизувати знання про предмет, завдання та методи історії економіки та економічної думки, поглибити розуміння періодизації історичного розвитку господарських систем, оцінити еволюцію досліджень з історії економіки та економічної думки.

Виробити практичні навички з оволодіння методико-методологічним апаратом історико-економічного аналізу для подальшого удосконалення науково-дослідницького процесу студентів.

Виховати у студентів свідоме розуміння необхідності оволодіння попереднім досвідом господарської організації з тим, щоб надати динамізму набутим знанням.

Внутрішньо-предметні та міжпредметні зв’язки: науково-теоретичний та методико-методологічний апарат розкриття даної теми тісно перекликається із знаннєвими конструкціями дисциплін «Політична економія», «Історія України і світу», «Філософія», «Системний аналіз».

Елементи бази знань:

І. Структурно-логічна схема теми та теоретичні знання:

1.1. Лекційне заняття 1 (2 год.)

1. Зародження та еволюція досліджень з історії економіки та економічної думки.

2. Предмет, завдання та методи історії економіки та економічної думки.

3. Періодизація історичного розвитку господарських систем.

4. Структура дисципліни історія економіки та економічної думки.

Література: [1-20; 22-24; 27-34; 37]

1.2. Семінарське заняття 1 (2 год.)

1. Зародження та еволюція досліджень з історії економіки та економічної думки.

2. Предмет, завдання та методи історії економіки та економічної думки.

3. Періодизація історичного розвитку господарських систем.

4. Місце історії економіки та економічної думки в системі наук.

Література, ресурси: [1-20; 22-24; 27-34; 37-41; 49-53; 55]

ІІ. Перелік завдань, практичні навички та вміння:

Обов’язкові до виконання:

1. Студент повинен розуміти суть таких понять: школа, течія, напрямок, політична економія, множинний термін «економічна теорія», «економікс», «каталлактика», діалектика, періодизація, цивілізація, формація, поділ праці, «неолітична» революція, технічний переворот, інститут, протекціонізм, фритредерство.

2. При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на: вітчизняних та зарубіжних засновників «Історії економіки та економічної думки» як науки, спільні та відмінні риси між категоріями «політична економія» та «економічна теорія», а також між категоріями «школа», «течія», «напрямок», методологію дослідження історії економіки та економічної думки (загальнонаукові та спеціальні методи); періодизацію за Лістом, Марксом, Гільдебрандом, Бюхером, Мечніковим; структуру дисципліни за Ядгаровим та за історичним принципом (підходом), міждисциплінарні зв’язки історії економіки та економічної думки.

3. Розкрити зміст питання (законспектувати), винесеного на самостійне опрацювання: «Місце історії економіки та економічної думки в системі наук».