Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Костюченко О. Є. Особливості правового регулюв...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Костюченко О. Є. Особливості правового регулювання праці лікарів : [Моно­графія] / Костюченко О. Є. - Харків: Вид-во "ФШН", 2009.

-232 с.

О. Є. Костюченко

ОСОБЛИВОСТІ

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЛІКАРІВ

Монографія

Харків

Видавництво "ФІНН" 2009

УДК 349.2:614.25 ББК 67(4УКР)305 К 72

Рекомендовано до друку Вченою радою

Харківського національного медичного університету

(протокол №11 від 15 жовтня 2009 року)

Рецензенти:

Іншин М. І. - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Прилипко С. М. - доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

Ярошенко О. М. - доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Костіоченко О. Є.

К 72 Особливості правового регулювання праці лікарів : [Моно­графія] / Костюченко О. Є. - Харків: Вид-во "ФШН", 2009.

-232 с.

ISBN 978-966-8030-42-0

Монографія присвячена аналізу особливостей правового регулюван­ня праці лікарів. Досліджено трудові правовідносини лікарів як складову предмета трудового права. Зміст та специфіка трудової функції лікаря роз­кривається на основі специфіки розподілу праці в медичній та лікарській діяльності. Висвітлюються такі питання, як правовий статус лікаря і статус закладів охорони здоров'я як роботодавців, оформлення трудового догово­ру з лікарями та умови його зміни, атестація лікарів, специфіка суміщення та сумісництва при виконанні лікарської дальності, питання робочого часу та часу відпочинку лікарів. Робота супроводжується низкою пропозицій щодо вдосконалення чинного трудового законодавства, яке регулює працю лікарів.

Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, практикуючих юристів та працівників органів управління охороною здоров'я і тих, хто цікавиться питаннями правого регулювання у цій сфері.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ISBN 978-966-8030-42-0

ББК 67.9(4УКР)305 О. Є. Костюченко, 2009 Вид-во "ФІНН", оформлення, 2009

Глава 1. Загальнотеоретичні засади правового регулювання праці лікарів 6

1.1. Трудові правовідносини лікарів

як складова предмета трудового права 6

1.2. Особливості правового статусу лікаря 20

1.3. Заклад охорони здоров'я

як учасник трудових правовідносин 51

1.4. Зміст та специфіка трудової функції лікаря 61

Глава 2. Особливості реалізації

ЛІКАРЯМИ ПРАВА НА ПРАЦЮ 80

2.1. Особливості укладання

трудових договорів з лікарями 80

2.2. Зміст трудового договору з лікарем

та умови його зміни 92

2.3. Специфіка суміщення посад та сумісництва

при виконанні лікарської діяльності 118

І ЛАВА 3. СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ЛІКАРІВ 131

>.1. Проблеми визначення робочого часу лікарів 131

і.2. Встановлення режиму

і і обліку робочого часу лікарів 147

}.3. Особливості праці лікарів

іа межами нормальної тривалості робочого часу 160

1.4. Регулювання часу відпочинку лікарів 166

ВИСНОВОК 180

< II11 СОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 185

ЮДЛТКИ 202

Особливості правового регулювання праці лікарів

ПЕРЕДМОВА

Розвиток ринкової економіки в Україні зумовив появу різних форм власності та організаційно-правових форм господарюван­ня. Як наслідок держава втратила статус єдиного роботодавця, не стала винятком і галузь охорони здоров'я. Під дією такої транс­формації суспільних відносин відбулися зміни у законодавстві, яке регулює працю лікаря. На сьогодні розмаїття нормативних актів з їх численними розбіжностями неспроможні адекватно відобрази­ти та забезпечити інтереси лікарів і роботодавців у трудових пра­вовідносинах.

Соціально-економічні зміни в державі позначилися також на співвідношенні особистих, колективних, суспільних та держав­них інтересів у царині використання праці лікаря, предметним об'єктом якої є життя та здоров'я людини. Забезпечення життя та здоров'я нації є одним із головних завдань держави. Суспіль­ство у свою чергу вимагає від лікаря адекватної та якісної ме­дичної допомоги. За таких умов трудова діяльність лікаря має відповідати інтересам населення, держави, роботодавця та са­мого лікаря.

Проблема правової регламентації праці лікарів набула винятко­вого значення. Головні причини тому- недосконалість законодавчої бази, відсутність реальних (а не декларативних) правових механіз­мів забезпечення охорони здоров'я, правовий нігілізм медичного персоналу і юридична неграмотність населення, соціально-правова незахищеність, як пацієнта, так і медичного працівника. Упровад­ження такої лікарської спеціальності, як сімейний лікар, також не привернуло уваги науковців у галузі трудового права. Невідклад­ного розв'язання потребують проблеми: правового статусу лікаря та закладу охорони здоров'я; визначення робочого місця лікаря; змісту та специфіки трудової функції лікаря; укладання трудових договорів з лікарями; відсторонення лікаря від роботи; визначені робочого часу та часу відпочинку лікарів.

Дослідження проблеми правового регулювання праці лікарі у багатьох питаннях має дискусійний характер. У контексті цьоі всебічний аналіз і теоретичне осмислення праці лікарів сприятимі вирішенню важливого практичного завдання щодо забезпечені

Передмова

балансу інтересів лікаря та роботодавця у трудових правовідно­синах.

Головна мета роботи полягає в узагальненні основних положень сучасних трудових правовідносин лікарів та обґрунтуванні пропо­зицій і рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання в цьому напрямку. Крім того, метою дослідження є узагальнення теоретичних позицій щодо визначення правової природи трудових правовідносин лікарів. Розкриття змісту правового статусу лікаря та закладу охорони здоров'я як учасників трудових правовідносин. Виявлення змісту та специфіки трудової функції лікаря. Охаракте­ризувати зміст трудового договору з лікарем. Розкрити правові ас­пекти суміщення посад та сумісництва при здійснення лікарської діяльності. Визначити правову природу робочого часу лікарів, своєрідність його використання та обліку та дати характеристику підстав та умов виникнення у лікаря права на відпочинок.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця наукова робота є першим у вітчизняній науці трудового права ком­плексним монографічним дослідженням проблем правового регу­лювання праці лікарів.

Автор висловлює глибоку вдячність рецензентам: М.І. Іншину

шелуженому юристу України, доктору юридичних наук, профе­сору; С.М. Прилипку - доктору юридичних наук, професору ка­федри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; О.М. Ярошенку - доктору юридичних наук, професору кафедри трудового права Національної юридич­ної академії України імені Ярослава Мудрого за критичну оцінку роботи та висловлені рекомендації і зауваження в процесі роботи НІД рукописом та його підготовкою до публікації. Автор дякує рек-юру Харківського національного медичного університету, докто­ру медичних наук, професору В.М. Лісовому; почесному ректору Ч.ірківського національного медичного університету, доктору ме-іичних наук, професору А.Я. Циганенку - за сприяння у науковій роботі. Щира подяка науковому керівнику, доценту В.Я. Гоцу - за натхнення до наукового пошуку.

Особливості правового регулювання праці лікарів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.