Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 5. Образи соціальної структури в соціологічній теорії.

Теорія соціальної стратифікації та мобільності. Теорії еліт. Мережевий аналіз суспільства. Депрівація як засіб конвертації соціальної нерівності. Культура бідності, демонстративне споживання. Візуальна соціології та її дослідницькі перспективи вивчення соціальної структури суспільства. Дослідження моделей соціальної структури радянського і сучасних суспільств. Побудова моделі стратифікації сучасного українського суспільства на основі статистичних даних і доробку сучасних дослідників.

Література

 1. Добреньков, В.И. Фундаментальная соціология: в 15 т. Т.3: Общество как социальная система [Текст] / В.И.Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА–м, 2004. – 986 с.

 2. Мещеркина, Е.Ю. Устная история и биография: женский вигляд [Текст] / Ред. и сост. Е.Ю. Мещеркина.– М.:Невский Простор, 2004. – 270 с.

 3. Социология на пороге ХХI века: новые направления исследований [Текст] / Под ред. С.И. Григорьева. – М.: Интеллект, 1998. – 272 с.

 4. Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник [Текст] / П. Штомпка / Пер. с полск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. – М.: Логос, 2007. – 168 с.

Тема 6. Основні соціологічні теорії інтерактивної поведінки людини.

Поняття соціальної дії та взаємодії. Теорія обміну Дж.Хоманса, драматургійна теорія Е.Гофмана, концепція “чистого спілкування” Г.Зіммеля, етнометодологія. Сутність та види соціальних норм і культурних цінностей. Міжкультурна взаємодія та феномен культурного шоку.

Література

 1. Ионин, Л.Г. Георг Зиммель – социолог (критический очерк) [Текст] / Л.Г.Ионин – Л.: Наука, 1981. – 128 с.

 2. Курбатов, В.И. Современная западная социология: Аналит. обзор концепций: Учебное пособие для студентов вузов [Текст] / В.И.Курбатов. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2001. – 416с.

 3. Симонова, О.А. История социологии ХХ века: избранные темы: учеб. пособие [Текст] / О.А. Симонова. – М.: Университетская книга; Логос, 2008. – 208 с.

 4. Сорокин, П.А. Общедоступный учебник социологии / П.А. Сорокин. – М.:1991. – 560 с.

 5. Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навчальний посібник [Текст] / За ред. А. Ручки. – К., 2007. – 363 с.

Тема 7. Соціалізація та життєвий цикл людини.

Класичні теорії соціалізації. Концепції соціалізації в теоріях дослідників другої пол. ХХ ст. Ідентичність як суб`єктивний показник ефективності соціалізації. Поняття особистості в соціології. Теорії особистості (теорії самоактуалізації А.Маслоу, соціального навчання Роттера, невротичної особистості сучасності К.Хорні, ролей в символічному інтеракціонізмі, трансакційний аналіз Е.Берна та ін.). Віктимізація особистості: чинники і наслідки. Визначення норм, що транслюються в процесі соціалізації.

Література

 1. Интегральная социология П.Сорокина /Социология: парадигмы и темы. Курс лекций для выс.учеб.завед. [Текст]/ –М.: МГИМО–УНИВЕРСИТЕТ, 1997. – С.98–120.

 2. Очерки по истории теоретической социологии ХХ столетия: От М. Вебера к Ю. Хабермасу, от Г. Зиммеля к постмодернизму: Пособие для гум. вузов [Текст] / Ю.Н. Давыдов и др. – М.: Наука, 1994. – 379 с.

 3. Ручка, А.А., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології [Текст]/ А.А. Ручка, В.В.Танчер. – К.: Наукова думка, 1995. – 223 с.

 4. Скокова, Л.Г. Проблеми наративного інтерв'ю [Текст] / Л.Г.Соколова //Вісник Київського університету. Серія Соціологія. – 1997. –Вип. 3. – С. 72–82.

 5. Теоретическая социология. Антология: в 2 ч. [Текст] / Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. – М.: Кн. дом. «Университет», 2002. Ч.I. – 424 с. Ч.II. – 432с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.