Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия (2) Педпрактика2008 формата А5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
386.56 Кб
Скачать

56

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

С.Д. Алєксєєнко, З.П. Бондаренко, І.В. Распопов

Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики в університеті

Дніпропетровськ

РВВ ДНУ

2008

ББК 74

П 61

Рецензенти: д-р пед. наук, доц. Н.П.Волкова

канд. психол. наук, доц. І.Г.Батраченко

Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики в університеті /Укладачі: Алєксєєнко С.Д., Бондаренко З.П., Распопов І.В. – Д.: РВВ ДНУ, 2008. - 52 с.

Розглянуті питання змісту та організації педагогічної практики. Висвітлені психолого-педагогічні методи вивчення особистості учня та класного колективу. Подані схеми основних звітних документів.

Для студентів педагогічних спеціальностей ДНУ.

Темплан 2008, поз. 112

Навчальне видання

Світлана Дмитрівна Алєксєєнко

Зоя Петрівна Бондаренко

Ігор Всеволодович Распопов

Посібник з організації та проведення педагогічної практики

Редактор А.Я. Балюра

Техред актор Л.П. Замятіна

Коректор Т.А. Андреєва

______________________________________________________

Підписано до друку . Формат 60х84/16

Папір друкарський. Друк Плоский. Ум. друк. арк. .

Обл..-вид. Арк.. . Ум. фарбовідб. .

Тираж 200 пр. Зам. №

____________________________________________________

РВВ ДНУ, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010.

Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, 49050

© Алєксєєнко С.Д., Бондаренко З.П.,

Распопов І.В., 2008

Вступ

Педагогічна практика - важливий етап у системі підготовки студентів до їх майбутньої діяльності в середніх школах, профтехучилищах, середніх спеціальних навчальних закладах. Вона проводиться відповідно до навчальних планів педагогічних спеціальностей і, отже, є для студентів обов'язковим видом занять, базується на таких курсах, як педагогіка, педагогічна майстерність, психологія, вікова психологія, педагогічна психологія та методика викладання.

Як форма професійного навчання у вищій школі педпрактика спрямована на пізнання закономірностей і принципів фахової діяльності вчителя, застосування їх у ході роботи в школі, теоретичне осмислення педагогічних явищ і фактів. Практика значною мірою сприяє інтеграції суспільно-політичних, психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін. Якщо в процесі теоретичного навчання вони опановуються окремо, то в роботі з дітьми знання з цих предметів перетворюються на мову практичних дій, на цілеспрямоване виконання конкретних реальних завдань. Цей синтез знань і формує цілісне всебічне уявлення про педагогічний процес, його явища, становить основу наукової організації професійної діяльності вчителя. Його робота спонукає шукати відповіді на питання, які виникають постійно, про задачі, зміст, форми і методи навчально-виховної роботи з учнями.

У ході тривалої роботи з дітьми створюються можливості для розвитку професійного мислення на основі встановлення причинно-наслідкових зв'язків між педагогічними явищами, порівняння різних варіантів виконання педагогічних завдань.

Робота студентів у період практики є аналогом професійної діяльності вчителя, адекватна її змісту й структурі, організовується в реальних умовах школи. Вона характеризується тим же різноманіттям функцій і відносин із учнями, їх батьками, вчителями. Тому ця діяльність повинна ґрунтуватися на професійних знаннях, певному теоретичному фундаменті.

Якість професійних умінь і навичок визначається ступенем успішності діяльності вчителя. Професійні вміння - реалізація способів і прийомів роботи, сукупність практичних дій на основі осмислення мети, принципів, умов, засобів і методів організації роботи з дітьми (єдність інтелектуальних і практичних дій). Отже, це знання в дії, результат їх застосування в реальній практичній діяльності.

Під час педагогічної практики треба набути такі вміння:

- визначати конкретні навчально-виховні завдання виходячи із загальної мети виховання, враховуючи вікові й індивідуальні особливості учнів і соціально-психологічні особливості колективу;

- вивчати особистість школяра й колектив учнів із метою діагностики й проектування їх розвитку та виховання;

- здійснювати поточне і перспективне планування педагогічної діяльності (навчальної та позакласної роботи з предметів, колективної діяльності дітей і т.д.);

- застосовувати різноманітні форми й методи спрямування навчально-пізнавальної, трудової, суспільної, художньо-творчої, ігрової діяльності учнів; організовувати колектив дітей для виконання поставлених завдань;

- співробітничати з учнями, вчителями, класними керівниками, вихователя-ми, батьками та іншими особами, які беруть участь у вихованні дітей;

- спостерігати й аналізувати навчально-виховну роботу, коригувати її;

- проводити педагогічну пропаганду серед батьків.

Формування й удосконалення професійних умінь і навичок - довгий процес, який триває протягом усіх років навчання, а потім самостійної педагогічної діяльності вчителя. Тому дуже важливо розробити програму вироблення педагогічних умінь і навичок поетапно, систематично аналізувати й оцінювати хід і результат роботи.

Педагогічна практика тільки тоді ефективна в підготовці до педагогічної діяльності, коли в самого студента є бажання стати гарним учителем-вихователем, коли він свідомо організовує процес професійної самоосвіти і самовиховання, усвідомлює свою відповідальність за виховання майбутнього покоління.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.