Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Соціоекологія

доц. Ячний А.М.

Мета дисципліни – формування в студентів установки теоретико–методологічного та емпіричного дослідження суспільства та його структурних одиниць як елементів соціоекосистеми.

Тема 1. Науковий статус соціоекології в системі соціально–гуманітарного знання.

Передумови формування інвайронментальної парадигми в соціології. Характеристики сучасної світової ситуації, що утворюють соціальні і природні передумови екологізації гуманітарних наук. Чинники виникнення, загальні положення і завдання „нової інвайронментальної парадигми”. Сутність соціоекологічного підходу в гуманітарному знанні. Дослідницький простір соціоекології. Низка підходів щодо визначення соціоекології. Предмет і функції соціоекології як спеціальної соціологічної теорії.

Література

 1. Аксенова, О.В. Генезис социально–экологической рефлексии на Западе во второй половине ХХв. [Текст ] / О.В. Аксенова //Социол. исслед. – 2004. – № 9. – С. 68–76.

 2. Бестужев–Лада, И.В. Экология человека и социология [Текст] / И.В. Бестужев –Лада //Экология человека. – М., 1988.

 3. Дридзе, Т.М. На пороге экоантропоцентрической социологии [Текст] / Т.М. Дридзе / ОНС – 1994. – №4.

 4. Дридзе, Т.М. Экоантропоцентрическая модель социального познания [Текст] / Т.М. Дридзе // Социол. исслед –2000.–№2.–С.20–28.

 5. Добридень, О.В. Екологічна діяльність і соціально–екологічні відносини [Текст] / О.В.Добридень //Вісник Київського університету. Філософія. Політологія. –2004. – Вип.68–69. – С. 14–18.

 6. Кисельов, М.М. Екологічні ідеї в контексті постнеокласики [Текст] / М.М. Кисельов //Totallogy – ХХІ. – К., 2003. – Вип.10. – С. 108–126.

 7. Киселев, Н. Философия экологии и мировоззренческие сдвиги современности [Текст] / Н.Киселев //Философская и социологическая мысль – 1996. – № 1–2. – С. 30–48.

 8. Марічева, В.Є., Суїменко, Є.І. Інвайронментальна соціологія: актуальна проблематика [Текст] / В.Є.Марічева, Є.І. Суїменко //Вісник Київського університету. Серія Соціологія. – Вип.3. – К., 1997. – С. 57–63.

 9. Ойзерман, Т.И. Проблемы экологии: генезис идей и современность [Текст] / Т.И.Ойзерман //Социол. исслед. – 2002. – №3. – С. 3–12.

 10. Пєшков, А.О. Генезис и динамика метатеоретических оснований социальной экологии / Автореф. дис. на соискание степени кандидата философских наук. – Мн.,1996. – 18 с.

 11. Сосунова, И.А. Социальная экология как сфера социологического знания / Автореф.дис. /Ин–т соц.–полит.исс.РАН. – М., 1997. – 52 с.

 12. Социально–экологические проблемы: научно–теоретический поиск и направления исследований («круглый стул») [Текст] //Социол. исслед. – 2005. – №3. – С. 88–95.

 13. Социоэкология как концептуальное осмысление жизненного пространства в неклассическом социологическом знании [Текст] // Основы неклассической социологии: Новые тенденции развития культуры социологического мышления на рубеже ХХ – XXI вв. – 2–е изд., доп. и перераб. – М.: РУСАКИ, 2000. – С. 52–67.

 14. Стегній, О.Г. Екологічна парадигма в соціології [Текст] / О.Г.Стегній // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наукові доповіді і повідомлення першої Всеукраїнської соціологічної конференції. –К., 2001. – С. 63–68.

 15. Стегній, О.Г. Інвайронментальна соціологія: до побудови парадигмальної моделі [Текст] [Текст] / О.Г.Стегній //Соціологія: теорія, методи, маркетинг – 1998. – №4–5. – С. 121–129.

 16. Яницкий, О.Н. Экологическая социология как риск–рефлексия [Текст] / О.Н. Яницкий //Социол. исслед – 1999. – №6. – С.50–65.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.