Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 9. Партії в системі соціополітичних відносин.

Поняття по літичної партії. Зростання організаційного фактору в історії та об’єктивна необхідність появи партії на соціологічній арені. Генезис політичних партій, основні історичні форми партійної організації. Поняття сучасної партії (М.Дюверже, Л.Керман). Типологізація політичних партій за критеріями організації (кадрові, массові) в залежності від місця в системі влади (правлячі та опозиційні), за ідеологічною спрямованністю (революційні, реформістські, консервативні, прагматичні, харизматичні). Организаційний устрій політичних партій : соціальна база, склад, електоральний комплекс партій. Інтропартійні та екстропартійні відносини. Політичні партії та олігархія: централізація влади, закріплення керівних ланок, формування бюракратичного апарату. “Закон олігархії” (Р. Міхельса). Порівняльний аналіз партійних систем (однопартійних, двопартійних та багатопартійних). Блоки партій. Партійна інституціоналізація сучасного українського суспільства. Наслідки мультипартійності. Політичні рухи як політична сила, їх відмінності від партій. Моделі плюралістичних, корпоративних та “нових правових” у соціально–політичному просторі. Роль демократизації як основної ідеологічної бази нових рухів (антитерористського, економічного, правозахисного, глобалістичного та антиглобалістичного та інш.). Соціальна база політичних рухів, їх вплив на процес прийняття політичних рішень.

Література

 1. Білоус, А.О. Політичні об’єднання України. [Текст]/ А.О. Білоус – К.: “Україна”, 1993.–480с.

 2. Василівська, Т. Довіра населення до влади [Текст]/ Т. Василівська // 3б. Наук. Праць УА ДЦ, – 2000. – Вип. 2,–4, ІІІ . – С. 18–22.

 3. Горбачик, А. Политические ориентации и социальное самочувствие украинского населения [Текст]/ А. Горбачик // Социология: теория, методы, маркетинг, 1998, № 3.– С.49–55

 4. Князева, Е.В. Электоральное поведение в условиях трансформирующегося украинского общества: теоретико – методологический аспект [Текст]/ Е.В. Князева // Харьковские социологические чтения – 98, Харьков: 1998, С. 303–308.

 5. Кузнецов, В. Что такое глобализация? [Текст]/ В. Кузнецов // МэиМО, 1998, № 2. – С.13–16

 6. Лейпхарт, А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. [Текст]/ А. Лейпхарт – М.: Аспект Пресс, 1997. – 287 с.

 7. Лейпхарт, А. Многосоставные общества и демократические режимы [Текст]/ А. Лейпхарт // Полит. исслед.. – 1992, № 1–2, С. 217–225.

 8. Марченко, Г.И. Политические институты и общественные движения. [Текст]/ Г.И. Марченко – М., 1991, 317 с.

 9. Михельс, Р. Социология политической партии в условиях демократии [Текст]/ Р. Михельс // Диалог. – 1990.– № 3,7,11,13,15.

 10. На путях политической трансформации (политические партии и политические элиты постсоветского периода ) [Текст] Вып. 8. Ч.1.П.М.:МОНФ, 1997. – 59 с.

 11. Панарин, А.С. Политические системы современности [Текст]/ А.С. Панарин // Политология, М.: 1997. – 410 с.

 12. Пароль, В. Многопартийность или идеологический плюрализм внутри партии [Текст]/ В. Пароль // Общественные науки, – 1990, – № 1. – С. 10–13.

 13. Перегудов, С.П. Крупная российская корпорация как социально–политический институт [Текст]/ С.П. Перегудов // Куда идет Россия? Кризис институциональных систем. М., 1999, С. 183–192.

 14. Перегудов, С.П. Неоконсервативная модель общественных отношений [Текст]/ С.П. Перегудов // Международная экономика и международные отношения, – 1990, № 11. – С. 15–20.

 15. Перегудов, С.П. Социал–демократическая модель общественных отношений [Текст]/ С.П. Перегудов // Международная экономика и международные отношения, 1990 №5–С.5–20.

 16. Перегудов, С. Политическая партия. Мировой опыт и тенденции развития [Текст]/ С. Перегудов, К. Холодковский // Коммунист, 1991.–№2.–С. 8–13.

 17. Стегній, О. Українські “зелені” на тлі сучасних реалій [Текст]/ О. Стегній // Віче, 1996, №10, С.81–91.

 18. Танчер, В. Політичні партії та рухи у світлі “ситуації постмодерну”. [Текст]/ В. Танчер, О. Карась, О. Кучеренко – К., 1997–459с.

 19. Тітар, І. Консолідація демократії: проблема визначення поняття [Текст]/ І. Тітар //Соціологія: теорія, методи, маркетинг,2008.–4.– 39–54

 20. Бойков, В.Э. Конституция, власть и народ. Россия 1990–х годов – начала ХХІ в. [Текст]/ В.Э. Бойков //Социол. исслед,2009.–1.– 62–67

 21. Козырев, Г.И. Конструирование "жертвы" как способ создания управляемой конфликтной ситуации [Текст]/ Г.И. Козырев //Социол. исслед,2009.–4.– 63–73

 22. Барсамов, В.А. Контент–анализ газетных материалов (События в Беслане): /теракт в Беслане [Текст]/ В.А. Барсамов //Социол. исслед,2006.–N 2.– С.62–64

 23. Хархун, В. Конференція про владу [Текст]/ В. Хархун //Слово і час,2009.–1.– 122–123

 24. Леньшина, Н.В. Конфликты между центром и периферией в партийном строительстве: [теорий конфликта С.Липсета и С.Роккана] [Текст]/ Н.В. Леньшина //Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология,2006.–№ 1.– С.63–69

 25. Чижова, О. Конфлікт як прояв прагматизму в сучасному суспільстві: /політичний конфлікт [Текст]/ О. Чижова //Політичний менеджмент,2006.–N 1.– С.118–127

 26. Рябченко, В.І. Конформізм громадян і проблема компетентності владних суб'єктів в українському соціумі: соціально–філософський аспект [Текст]/ В.І. Рябченко //Культурологічний вісник (Науково–теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини).–Запоріжжя,2006.–Вип. 17.– 72–78

 27. Дацишин, Х. Концепт "вибори" в сучасному українському політичному дискурсі [Текст]/ Х. Дацишин //Вісник Львівського Університету ім.І.Франка. Серія Журналістика.–Львів:ЛНУ ім. І.Франка,2004.–Вип.24.– С.38–41

 28. Кот, В.С. Концептуализация политического сообщества [Текст]/ В.С. Кот //Полис,2006.–N 1.– С.104–109

 29. Рудницька, Н.О. Концептуальне розуміння бюрократії і еліти [Текст]/ Н.О. Рудницька //Український соціум,2007.–4.– 114–119

 30. Тинкован, О. Концептуальні підходи до співпраці уряду з неурядовими дослідними організаціями: досвід Канади [Текст]/ О. Тинкован //Актуальні проблеми державного управління:Зб. наук. праць.–Д.:ДРІДУ НАДУ,2006.–Вип. 1 (23).– 78–85

 31. Кочетков, В.В. Концептуальные подходы и теоретические модели процессов принятия внешнеполитических решений: критический анализ: [социология международных отношений] [Текст]/ В.В. Кочетков //Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология,2008.–3.– 100–113

 32. Хартц, Л. Концепция либерального общества [Текст]/ Л. Хартц //Теория и практика демократии. Избранные тексты.–М.:НИЦ "Ладомир",2006.– 105–110

 33. Вовченко, Б.В. Концепция православной государственности [Текст]/ Б.В. Вовченко //Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки,2008.–5.– 8–12

 34. Концепція корпоративного громадянства: бізнес як партнер громадянського суспільства [Текст] //Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії:Моногр.–К.:Логос,2007.– 243–276

 35. Маруховський, О. Концепція нетократії: сутність, засади, достоїнства та недоліки [Текст]/ О. Маруховський //Національна Академія наук України. Інститут політичних і етнонац.досліджень. Наукові записки. Курасівські читання – 2005.–К.,2006.–Вип.30.–Книга друга.– 145–160

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.