Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 6. Поняття, структура та функції сучасної сім’ї

Критерії побудови універсального визначення сім’ї. Загальносімейна діяльність та сімейна поведінка як родиноутворювальні стосунки. Соціально–психологічні та відтворювальні складники конструкта «сім’я». Інтегральне визначення сім’ї. Відносини подружжя–батьківства–родинності. Співвідношення понять «шлюб» та «сім’я». Сімейні групи та альтернативні форми сім’ї. Критерії виділення сімейних структур. Моногамні та полігамні шлюби. Системи подружжя та родинності. Типи сімей за критерієм соціального та біологічного батьківства: патрилінеальні та матрилінеальні сім’ї. Патріархат і матріархат у сімейних групах. Егалітарні та партнерські сім’ї. Гомогенність та гетерогенність, гомогамність та гетерогамність як соціально–демографічні характеристики сімей. Просторово–територіальні критерії шлюбів: патрилокальні, матрилокальні, унілокльні, неолокальні та еванкюлелокальні шлюби. Нуклеарні та розширені сім’ї. Репродуктивні та орієнтаційні сім’ї. Типологія сімей залежно від ступеня функціональності. Неповні сім’ї. Сімейно–родинні ролі та їх трансформація в сучасному суспільстві. Зміст сімейних функцій. Специфічні функції сім’ї: репродуктивна, екзистенційна та соціалізаційна. Неспецифічні функції сім’ї: організація виробництва, споживання, домогосподарства, відпочинку та дозвілля; накопичення та передача власності та статусу; піклування про здоров’я та добробут членів сім’ї, створення мікроклімату тощо.

Література

 1. Андреева, Т.В. Структура и функционирование российской сельской семьи [Текст] / Т.В. Андреева // Психология зрелости и старения. – 2005. – № 1. – С.17–33.

 2. Антонов, А.И. Общество, семья, личность: социальный кризис Америки. Альтернативный социологический подход [Текст] / А.И. Антонов, А. Карлсон. – М.: Грааль, 2003. – 290 с.

 3. Антонов, А.И. Социология семьи [Текст] / А.И. Антонов, В.М. Медков. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 304 с.

 4. Асп, Э.К. Родство, брак и семья [Текст] / Э.К. Асп // Введение в социологию – С.Пб., 2000. – С.231–241.

 5. Безпалько, О.В. Сім’я як об’єкт соціально–педагогічної роботи. Типи сімей характеристика батьківства [Текст] / О.В. Безпалько // Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К., 2003. – С. 57–68.

 6. Бергер, Б. Нуклеарная семья як первооснова цивилизации в исторической перспективе [Текст] / Б. Бергер. // Вест. Моск. ун–та. Сер. 18. Социология и политология. – 2003. – №3. – С.93–100.

 7. Білоножко, Є.П. Сім’я як суспільно–біологічне утворення (соціально–філософське тлумачення) [Текст] / Є.П.Білоножко // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2007. – Вип. 87–88. – C. 9–12.

 8. Білоножко, Є.П. Трансформація сім’ї в контексті глобальних змін у суспільстві другої половини ХХ століття [Текст] / Є.П. Білоножко // Вісн. Київ. нац. ун–ту Т.Г.Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2007. – С.11–14.

 9. Вишневский, А. Кризис кончился. Эволюция продолжается [Текст] / А.Вишневский // Знание – сила. – 2003. – № 1. – С.27–32.

 10. Гідденс, Е. Сім’я, шлюб і особисте життя. Альтернативи шлюбу та сім’ї [Текст] / Е.Гідденс // Соціологія. – К., 1999. – С.174–205.

 11. Глазунов, С.В. Еволюція шлюбно–сімейних відносин у світоглядних вимірах [Текст] / С.В. Глазунов // Вісн. ДНУ. Соціологія. Політологія. Філософія. – Д., 2003. – Вип. 9. – С.143–148.

 12. Карцева, Л.В. Модель семьи в условиях трансформации российского общества [Текст] / Л.В. Карцева // Социол. исслед. – 2003. – № 7. – С. 92–100.

 13. Краснова, О.В. Традиционная семья: миф или реальность? (социологический анализ) [Текст] / О.В.Краснова // Психология зрелости и старения. – 2003. – № 4. – С.5–17.

 14. Кукушкина, Е.И. Семья и семейные проблемы в современной глобалистике [Текст] / Е.И. Кукушкина // Вест. Моск. ун–та. Сер. 18. Социология и политология. – 2000. – № 1. – С. 51–66.

 15. Лобановская, А. Гостевой брак: «за» и «против» [Текст] / А. Лобановская // Зеркало недели. – 2007. – 8 марта. – С. 21.

 16. Малес, Л.В. Полігамія у часі та просторі [Текст] / Л.В. Малес // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Х.: ХНУ, 2004. – С. 133–136.

 17. Медіна, Т. Тенденції розвитку сімейно–шлюбних відносин в Україні в умовах трансформації суспільства [Текст] / Т. Медіна // Політологічні та соціологічні студії: в 2–х т. – Чернівці, 2002. – Т.2. – С. 84–94.

 18. Михеева, А.Р. Брак, семья, родительство: социологические и демографические аспекты: Учеб. пособие [Текст] / А.Р. Михеева. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун–т, 2001. – 112 с.

 19. Пациорковский, В.В. Большая семья в демографической ситуации России [Текст] / В.В. Пациорковский, В.В. Пациорковская // Социол. исслед. – 2009. – № 3. – С. 121–128.

 20. Попеное, Д. Как восстановить нуклеарную семью в современном обществе? [Текст] / Д. Попеное // Вест. Моск. ун–та. Сер. 18. Социология и политология. – 2003. – №3. – С. 101–107.

 21. Тимощук, А. Гражданский брак «по–украински» или Кому без штампа в паспорте жить хорошо? [Текст] / А.Тимощук // Зеркало недели. – 2007. – № 18. – 12 мая. – С. 22.

 22. Удотова, Л.Ф. Сім’я та домогосподарство у структурі суспільства [Текст] / Л.Ф. Удотова // Соціальна статистика. – К., 2002. – С. 59–70.

 23. Шевченко, С.В. Економіка сільської сім’ї [Текст] / С.В. Шевченко // Держава та регіони: Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 373–375.

 24. Щербина, В.В. Мнение молодежи о гражданском браке [Текст] / В.В. Щербина // Грані. – 2007. – № 5. – С.120–123.

 25. Якубов, В. Особливості сучасної української сім’ї в системі соціальних відносин [Текст] / В. Якубов // Зб. наук. пр. НАУ при Президентові України. – К., 2003. – Вип. 2. – С. 481–494.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.