Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 2. Особливості концептуалізації підприємництва в соціологічній теорії

Основні теоретичні підходи до аналізу підприємництва: класична політекономія (Р.Кантільон, Ж.–Б.Сей, А.Тюрго, Ф.Кене, А.Сміт), неокласики (А.Маршал, Л.Вальрас). В.Зомбарт про складники “капіталістичного духу”. Класична теорія підприємництва Й.Шумпетера як поєднання обґрунтування інноваційної функції підприємництва та психологічного портрета підприємця.

М.Вебер про культурно–духовні передумови раціональних ринкових відносин. Місце релігії у формуванні підприємницької культури та становленні етичного бізнесу (протестантизм у Західній Європі, іудаїзм як основа фінансового підриємництва; особливості мусульманської підприємницької етики). Духовно–культурний вимір у сфері бізнесу.

В.В.Радаєв про основні характеристики етнічного підприємництва (колективний характер; етнічна солідарність, патерналізм у внутрішньо організаційних відносинах). Теоретичні підходи до вивчення етнічного бізнесу (теорія невигідного соціально–економічного становища; теорія реактивної етнічності; ресурсна теорія). Методи вивчення етнічного підприємництва. Етнічне підприємництво як соціальний процес. Стадійність становлення етнічного підприємництва: маргіналізація, адаптація, стабілізація.

Література

 1. Зарубина, Н.Н. Без протестантской этики: проблема социокультурной легитимности предпринимательства в модернизирующихся обществах [Текст] / Н.Н.Зарубина // Вопр. философии. – 2001. – № 10. – С. 45–56.

 2. Климова, С.Г. Новые предприниматели и старая культура [Текст] С.Г.Климова, Л.В.Дунаевский // Социол. исслед. – 1993. – № 5. – С.64–69.

 3. Радаев, В.В. Этническое предпринимательство: Россия и мировой опыт [Текст] / В.В.Радаев // Полис. – 1993. – №5. – С.79–87.

 4. Рязанцев, С.В. Этническое предпринимательство как фактор адаптации мигрантов[Текст] С.В.Рязанцев // ОНС. – 2000. – № 5. – С. 79–86.

 5. Сірий, Є.В. Підприємливість і підприємництво та їх роль в економічній еволюції суспільства [Текст] / Є.В.Сірий // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: у 2 т. Т.2 – Х: Вид. центр Харків. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна, 2006. – С.218–224.

 6. Свистунов, С. Культура предпринимательства (религиозно–культурный аспект)[Текст] / С.Свистунов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 2. – С.66–77.

 7. Федотова, В.Г. Когда нет протестантской этики [Текст] В.Г.Федотова // Вопр. философии. – 2001. – №10. – С. 27–44.

 8. Шаповалов, В.Ф. Откуда придет „дух капитализма”? (о духовно–культурных предпосылках рациональных рыночных отношений) [Текст] / В.Ф.Шаповалов // Социол. исслед. – 1994. – № 6. – С. 23–33.

 9. Пачковський, Ю.Ф. Бізнес–клас як складова трансформаційного процесу [Текст] Ю.Ф.Пачковський // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: наук. доп. і повідомл. ІІІ Всеукр. соціол. конф., Соціологічна асоціація України, Ін. соціології НАН України; За ред. М.О.Шульги, В.М.Ворони. – К., 2003. – С.333–336.

 10. Косих, А.І. Підприємницька культура – фактор соціокультурного оновлення України [Текст] / А.І.Косих // Грані. – 2000. – 4 (12). – С.34–38.

 11. Верхан Петер, Х. Предприниматель. Его экономическая функция и общественно–политическая ответственность [Текст] / Х.Верхан Петер. – Минск: Эридан, 1992. – 60 с.

 12. Кравченко, А.И. Концепция капитализма М.Вебера и трудовая мотивация [Текст] / А.И.Кравченко // Социол. исслед. – 1997. – № 4. – С. 15–29.

 13. Хайек, Ф. Конкуренция как процедура открытия [Текст] / Ф.Хайек // Мировая экономика и международные отношения. – 1989. – № 12. – С. 104–128.

 14. Шумпетер, Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюнктуры)[Текст] / Й.Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982.– 455 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.